Kritiky.cz > Recenze knih > Dítě Bridget Jonesové - 70%

Dítě Bridget Jonesové - 70%

DiteBJ
DiteBJ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jí čty­ři­cet tři let pra­cu­je jako pro­dukč­ní v tele­vi­zi. Ve vol­ném čase vyrá­ží se svý­mi stej­ně neza­da­ný­mi kama­rá­dy do noč­ních barů a cítí se být št’ast­ná a proč taky ne, když má dobrou prá­ci a taky si kou­pi­la nové auto. V jejím živo­tě není nou­ze o spous­tu šíle­nos­tí, včet­ně dáv­né­ho uvěz­ně­ní v thaj­ském věze­ní. Jmenuje se Bridget Jonesová.

dite bridget jonesove

Čtvrté pokra­čo­vá­ní dení­ku Bridget Jonesové se jme­nu­je Dítě Bridget Jonesové a jak už to z názvu vyplý­vá, není to jen pří­běh o jed­né neza­da­né čty­ři­cát­ni­ci, kte­rá si uží­vá plný­mi douš­ky svo­bod­né­ho živo­ta, tak jako kdy­si.

Bridget je v těhot­ná, neza­da­ná a mož­ná i při­jde o prá­ci. Na tom všem by neby­lo zase nic tak výji­meč­ně zají­ma­vé­ho, kdy­by tou nastá­va­jí­cí mamin­kou neby­la prá­vě cha­o­tic­ká Bridget, kte­rá má zase jeden malič­ka­tý pro­blém, zjis­tit kdo je otcem její­ho dítě­te. Adepti jsou dva, domýš­li­vý spi­so­va­tel Daniel Clever a advo­kát Mark Darcy, se kte­rý­mi se po něko­li­ka letech náhod­ně potka­la a aby zase její její dosa­vad­ní život obrá­ti­li na ruby.

V kni­ze je popsá­no něko­lik humor­ných situ­a­cí, at“ už jde o prá­ci v tele­vi­zi, kde s kole­gy­ní Mirandou neu­stá­le něco kazí, gyne­ko­lož­ku, kte­rou už nemů­že v ordi­na­ci nic pře­kva­pit, její part­ne­ry, vel­ké riva­ly, šíle­nou mat­ku, kte­rá kan­di­du­je do cír­kev­ní rady, či její přá­te­lé, kte­rý jí dáva­jí cen­né rady do živo­ta.

Příběh jsem pře­čet­la rych­le, během dvou veče­rů a mám pocit, že po před­cho­zích dílech od Helen Fieldingové, znám už osob­ní život hrdin­ky nato­lik, že mě pros­tě zají­ma­lo jak to u ní bude dál.

Proč jsem si kni­hu vybra­la ? Postava Bridget se mi líbi­la od prv­ní­ho dílu a vlast­ně neznám niko­ho z mého oko­lí, kdo by jí neznal a nedr­žel jí pal­ce, aby vše dob­ře dopadlo. Líbí se mi poje­tí sin­gles hol­ky, hlav­ně v tom poje­tí, jak ji autor­ka ztvár­ni­la. Co by svo­bod­nou, eman­ci­po­va­nou lon­dýňan­ku, kte­rá se bere tako­vá jaká je, a své sta­ros­ti, pro­blémy s muži, v prá­ci, či poškle­bo­vá­ní pokryt­ců bere s nad­hle­dem sobě vlast­ním a nikdy jí pozi­tiv­ní ener­gie nedo­jde.

Kniha vznik­la z autor­či­ných sloup­ků v časo­pi­se The Indepedent, ve kte­rém pra­co­va­la jako novi­nář­ka.

V roce 2014 měla spi­so­va­tel­ka auto­gra­mi­á­du v praž­ském knih­ku­pec­tví Quadrio, kde se setka­la se svý­mi fanouš­ky a před­sta­vi­la kni­hu Bridget Jones-Láskou šíle­ná.

  • Hodnoceni : 70%
  • Dítě Bridget Jonesové
  • Autor : Helen Fielding
  • Nakladatel : XYZ
  • Datum vydá­ní : 21.11 2016

Náhledové foto:© Universal Pictures
Foto kni­hy: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01408 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72135 KB. | 18.04.2024 - 07:02:15