Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Zuzana Stivínová

Zuzana Stivínová

Stivinova
Stivinova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zuzana Stivínová je čes­ká diva­del­ní, fil­mo­vá a tele­viz­ní hereč­ka. Sklidila oce­ně­ní za svůj výkon ve svě­to­vé pre­mi­é­ře hry Václava Havla Odcházení, v jaz­zo­vé ope­ře Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka v režii Miloše Formana, jako Sally Bowlesová v Kabaretu a v roli Justine v Zázračném mágo­vi, za kte­rou jí byla udě­le­na Cena Alfréda Radoka. Během úspěš­né herec­ké kari­é­ry spo­lu­pra­co­va­la s vel­ký­mi evrop­ský­mi diva­del­ní­mi reži­sé­ry, jako byl Otomar Krejča, a zís­ka­la řadu rolí od Varvary ve Višňovém sadu po Desdemonu v Othellovi. Vedle toho hrá­la v mno­ha fil­mech a spo­lu­pra­co­va­la mimo jiné s reži­sé­ry jako Věra Chytilová či Jan Němec. Získala něko­lik nomi­na­cí na Českého lva a v roce 2013 také na Zlatou Nymfu za žen­ský herec­ký výkon na Mezinárodním tele­viz­ním fes­ti­va­lu v Monte Carlu za thriller Occamova břitva. Pochází z hudeb­ní rodi­ny a sama také zpí­vá. V posled­ních něko­li­ka letech uspo­řá­da­la sérii vlast­ních kon­cer­tů, vystu­po­va­la v Evropě, New Yorku či Filadelfii.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Štěpán Hulík napsal mimo­řád­ně kva­lit­ní scé­nář, což je nej­dů­le­ži­těj­ší. Je snaz­ší se při­pra­vit, když nemu­sí­te s ničím a s nikým bojo­vat a může­te se sou­stře­dit, či někdy pros­tě hrát a důvě­řo­vat své intu­i­ci a prá­ci, kte­rou jste pří­pra­vě věno­va­li. Bylo oprav­du něko­lik scén, kdy jsem si při­pa­da­la, že jdu „hla­vou pro­ti zdi“, ale reži­sé­ři byli tak skvě­lí, že jsem si moh­la dovo­lit ris­ko­vat a neby­lo čeho se bát.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Na to je těž­ké jed­no­znač­ně odpo­vě­dět. Pustina má osm dílů, pro­to­že otáz­ky, kte­rý­mi se zabý­vá, jsou veli­ce slo­ži­té. Jsem vel­mi ráda, že já osob­ně se s tako­vý­mi pro­blémy potý­kat nemu­sím, ale jsem pře­svěd­če­na, že mno­zí divá­ci se s nimi iden­ti­fi­ku­jí, pro­to­že jsou uni­ver­zál­ní a nad­ča­so­vé.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Pustina je úze­mím niko­ho, nikde, na okra­ji nico­ty… Je mís­tem vel­mi spe­ci­fic­kým a záro­veň vel­mi abs­trakt­ním. Prostředí má roz­hod­ně vliv na naše jed­ná­ní a způ­sob pře­mýš­le­ní, ale stá­le cítím, že se v něm ukrý­vá něja­ká nadě­je, záblesk svět­la, ces­ta ven…

Kdo ví?! V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Nejde jen o tele­viz­ní pro­duk­ci či o osm malých pří­bě­hů. Jsou to v pod­sta­tě tři celo­ve­čer­ní fil­my. Pustina je vel­ko­ry­sá v kaž­dém ohle­du.

Kam bys­te Pustinu zařa­di­la ve své fil­mo­gra­fii?

 Je před Pustinou a po Pustině!!! Byla to moje „prá­ce snů“! Byla to pro mne význam­ná eta­pa v živo­tě, jak osob­ně, tak pro­fes­ně.

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 Nesrovnatelně! Přípravné prá­ce, natá­če­ní i závě­reč­né prá­ce, všech­no pro­bí­ha­lo s vět­ší zod­po­věd­nos­tí a pro­fe­si­o­na­li­tou, ale záro­veň s tako­vou pří­vě­ti­vos­tí. Ne pro­to, že jsem sama star­ší a pří­vě­ti­věj­ší, ale pro­to­že HBO Europe pra­cu­je s oprav­do­vým zájmem a nasa­ze­ním a má obrov­ský náskok před kon­ku­ren­cí. Jejich zájem a sou­stře­dě­ná prá­ce pro mne byly klí­čo­vé.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­va­la na tuto roli?

 Má pří­pra­va spo­čí­va­la v tom začít od začát­ku, opros­tit se od svých zku­še­nos­tí a čer­pá­ní z pře­de­šlých rolí. Nečerpat z vnějš­ku, jak jsem byla zvyk­lá z mno­ha pře­de­šlých pro­jek­tů. Snažila jsem se nesna­žit se, ale spí­še se sou­stře­dit na „tady a teď“. Konzultovali jsme pak s reži­sé­rem Ivanem Zachariášem moji „řeč těla“, ale týká se to také hod­ně dechu, vyrov­na­nos­ti a před­sta­vi­vos­ti. Někdy oprav­du pla­tí, že méně je více!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli29. dubna 2024 Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli Třídílná minisérie České televize "Vedlejší produkt" z roku 2024 patří mezi to nejlepší, co v oblasti českých kriminálních seriálů v posledních letech spatřilo světlo světa. Režie se […] Posted in Zajímavosti
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Její tělo – Recenze – 60 %16. listopadu 2023 Její tělo – Recenze – 60 % České drama Její tělo vypráví příběh Andrey Absolonové, která byla v 90. letech úspěšnou sportovkyní a několikanásobnou mistryní republiky ve skoku do vody, až do nehody při trénování na […] Posted in Filmové recenze
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36626 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72487 KB. | 19.05.2024 - 06:51:53