Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Petra Špalková

Petra Špalková

Spalkova
Spalkova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Narodila se v Brně a již od svých dese­ti let účin­ko­va­la v insce­na­cích brněn­ské­ho Divadla na pro­váz­ku. Mezi její dal­ší angaž­má pat­ří praž­ský Činoherní klub, Divadlo Na zábrad­lí a Národní diva­dlo v Praze. Za své půso­be­ní v diva­dle si roku 1997 odnes­la Cenu Thálie pro mla­dé­ho čino­her­ce do 33 let. Ve fil­mech se pra­vi­del­ně obje­vu­je od deva­de­sá­tých let, popr­vé v muzi­ká­lu Šakalí léta, dále i ve sním­ku Kolja nebo v tragi­ko­me­dii Babí léto. V roce 2002 byla nomi­no­vá­na na cenu Český lev za sní­mek Smradi, roku 2013 zís­ka­la Českého lva a Cenu čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky za hlav­ní roli v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu Jako nikdy. V Pustině hra­je posta­vu mís­tosta­rost­ky Masařové.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Myslím, že na ty sil­né emoč­ní momen­ty her­ce nej­líp při­pra­ví život nebo jeho před­sta­vi­vost, v ide­ál­ním pří­pa­dě kom­bi­na­ce obo­jí­ho. To si nelze pou­ze vymys­let, pokud jste cit­li­vý člo­věk, sta­čí na sebe nechat danou situ­a­ci půso­bit a vaše instink­ty vám napo­ví vše potřeb­né. Navíc při samot­ném natá­če­ní situ­a­ci vidí­te, cítí­te a může­te v rám­ci ome­ze­ní, kte­ré na vás kla­de scé­nář, jed­nat za svou posta­vu.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Ano, z pří­bě­hu se dá pou­čit a apli­ko­vat někte­rá výcho­dis­ka do vlast­ní­ho živo­ta. Myslím tím, že necit­li­vost a ome­ze­nost myš­le­ní urči­tých lidí, kte­ří mají buď moc, pení­ze nebo tem­né spá­dy, může mít niči­vé důsled­ky pro jejich oko­lí. To, že člo­věk cha­rak­ter­ní a prav­di­vý to bude vždy odná­šet a jeho ces­ta bude namá­ha­vá. Ale že je dob­ré vytr­vat a neu­hý­bat, „neza­sra­bit“.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Vliv pro­stře­dí na jedin­ce – to je mé oblí­be­né téma. Jistěže ano, ovliv­ňu­je to vel­mi. Když vyrůstá­te ve zka­že­ných mra­vech, drs­ném pro­stře­dí, nepo­řád­ku a svě­tě ome­ze­né­ho myš­le­ní a závis­ti, musí­te mít zřej­mě ultra sil­ný a dob­rý cha­rak­ter, abys­te sami nevy­rost­li kři­ví a poni­če­ní. Prostě zlo plo­dí zlo, bohu­žel.

 V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Pustina je pro mě osm fil­mů, prav­da, sice krat­ší­ho for­má­tu, ale je vyprá­vě­na fil­mo­vým jazy­kem. Má sil­ný a pro­pra­co­va­ný scé­nář, výraz­né posta­vy. Prostě se pro mě blí­ží víc k fil­mu než k seri­á­lu.

 Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

 Jednoduše jsem ráda, že jsem se toho­to pro­jek­tu moh­la zúčast­nit. Patří jed­no­znač­ně k těm, na kte­ré jsem hrdá, za kte­rý­mi si sto­jím. Jsem per­fek­ci­o­na­lis­ta, a tak cítím vel­kou úle­vu, když mohu při prá­ci zjis­tit, že v tom nejsem sama a že podob­ně „posti­že­ná“ je drti­vá vět­ši­na mých kole­gů a celý štáb včet­ně tvůr­ců. »

Více na Kritiky.cz
Ranč Stříbrný poník - Hvězda - podaří se zkrotit poníka Hvězdu a najde se ztracený pejsek? Terka má devět let a k tomu o rok mladší sestru Míšu. Obě milují zvířata, ovšem zatímco ...
Tenkrát na Západě "A Frank ? Máte pro mě koně ?" "Zdá se že nám jeden chybí" "Ne, dva přebývají" a toto...
Špalíček pohádek a říkadel - pro děti úplně ideální Byla jednou jedna holčička a té všichni říkali Červená Karkulka. Bylo to kvůli tomu, že ...
Manžel na zkoušku aneb i milionáři mají své dny Na začátku prázdnin vtrhne do kina romantická komedie s názvem Manžel na zkoušku. V hlavní...
Proposition Hudebník Nick Cave se svým kolegou, režisérem Johnem Hilcoatem, vlil vodu živou do dnes už t...

Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Ano, pro mě jako hereč­ku zejmé­na v bez­chyb­ném ser­vi­su. V těch nehos­tin­ných pod­mín­kách jsem vědě­la, že mám maxi­mál­ní mož­ný kom­fort, aby mi bylo co nej­lé­pe a moh­la se sou­stře­dit co nej­víc na prá­ci. Asi jsem za dobu natá­če­ní ani po něm nepo­tka­la něko­ho, o kom bych si mys­le­la, že to buď flá­ká nebo na to nesta­čí. A to je vel­mi vzác­né.

 Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­va­la na tuto roli?

Jako obvykle – pře­de­vším důklad­ným čte­ním scé­ná­řů. A pak pitím lit­rů zázvo­ro­vé­ho čaje, abych nezmrz­la.

Pustině hra­je­te roli, na kte­rou u vás není divák pří­liš zvyk­lý. Popište nám, jak se vám hrá­lo ve zce­la odliš­né herec­ké polo­ze, než do kte­ré jste obvykle obsa­zo­vá­na?

Mám v tom­to ohle­du štěs­tí, že jsem do mno­ha odliš­ných cha­rak­te­rů byla vždy obsa­zo­vá­na v diva­dle, tak­že jsem to jako roli, kte­rá by pře­sa­ho­va­la můj zku­še­nost­ní rámec, vůbec nevní­ma­la. A ty méně sym­pa­tic­ké posta­vy se stej­ně hra­jí dob­ře, musí­te jen vydr­žet, že nebu­de­te před náro­dem kla­ďas roku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
  • Smradi - Trocha melancholie neuškodí4. dubna 2023 Smradi - Trocha melancholie neuškodí Psychologické drama jedné obyčejné rodiny s neobyčejnými starostmi. Hlavní role tohoto snímku připadly na úžasného herce Ivana Trojana, který si zahrál otce svých tří dětí a na neméně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Buko – 60 %2. října 2022 Buko – 60 % Po sedmi letech (konkrétně od zdařilé pohádky Sedmero krkavců) se vrací režisérka a scenáristka Alice Nellis se svým celovečerním filmem na plátna kin. Vypráví v něm o ženě, které táhne na […] Posted in Filmové recenze
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce17. února 2019 Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74746 s | počet dotazů: 283 | paměť: 69934 KB. | 29.11.2023 - 21:55:08