Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli

Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třídílná mini­sé­rie České tele­vi­ze „Vedlejší pro­dukt“ z roku 2024 pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v oblas­ti čes­kých kri­mi­nál­ních seri­á­lů v posled­ních letech spat­ři­lo svět­lo svě­ta. Režie se ujal Peter Bebjak, zku­še­ný slo­ven­ský tvůr­ce, a scé­nář napsa­li Jakub Režný a Aleš Preis. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Tomáš Maštalír, Martin Hofmann, Zuzana Stivínová a dal­ší herec­ké hvězdy.

Seriál se ode­hrá­vá v Ostravě a sle­du­je pří­běh Josefa, ost­rav­ské­ho kri­mi­na­lis­ty, kte­ré­ho nad­ří­ze­ní potresta­li za neor­to­dox­ní meto­dy, kte­ré pou­žil při dopa­de­ní bru­tál­ní­ho vra­ha. Josef je odsu­nut k rutin­ní prá­ci na pro­vě­řo­vá­ní nevy­ře­še­ných pří­pa­dů, kde ale nara­zí na sta­rý pří­pad vraž­dy mla­dé pro­sti­tut­ky Evy, kte­rá se sta­la před dva­ce­ti lety. Do pro­ml­če­ní vraž­dy zbý­vá jen 16 dnů a Josef se tak pouš­tí do závo­du s časem, aby dopa­dl Evinho vra­ha.

Vedlejší pro­dukt není jen napí­na­vým kri­mi, ale také psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, kte­ré zkou­má tem­né strán­ky lid­ské duše. Josef je kom­plex­ní posta­va, kte­rá se potý­ká s vlast­ní­mi démo­ny a morál­ní­mi dile­ma­ty. Seriál se také zabý­vá téma­ty jako je korup­ce, zne­u­ží­vá­ní moci a vliv trau­ma­tic­kých zážit­ků z minu­los­ti na lid­skou psy­chi­ku.

Výkony her­ců jsou v seri­á­lu exce­lent­ní. Tomáš Maštalír před­vá­dí jeden ze svých nej­lep­ších výko­nů v kari­é­ře a doko­na­le ztvár­ňu­je Josefovu vnitř­ní roz­pol­ce­nost. Martin Hofmann je skvě­lý jako jeho kole­ga a par­ťák Kříž a Zuzana Stivínová zaujme v roli Evy.

Vedlejší pro­dukt je str­hu­jí­cí a atmo­sfé­ric­ký seri­ál, kte­rý vás nene­chá vydech­nout až do samé­ho kon­ce. Pokud máte rádi chyt­ré a napí­na­vé kri­mi s psy­cho­lo­gic­kým pře­sa­hem, ten­to seri­ál bys­te si roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.


Zdroj: Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75153 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71679 KB. | 21.06.2024 - 18:27:51