Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!

Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!

BezVedomiNahl
BezVedomiNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První dva díly seri­á­lu Bez vědo­mí šly dnes na HBO, tak tro­cha recen­ze neuško­dí. Ivan Zachariáš pat­ři mezi vel­kou budouc­nost čes­ký reži­sé­rů. Jeho krát­ká mini série Pustina, kte­rou spo­lu vytvo­řil s Alice Nellis, zís­ka­la mno­ho pozor­nos­ti. Nový seri­ál Bez vědo­mí při­ná­ší ješ­tě více pozor­nos­ti, pro­to­že jeho hlav­ní pří­běh je zasa­zen do dob Sametové revo­lu­ce.

Hlavní pří­běh je  o tom, že se čes­ká hous­list­ka, kte­rá emi­gro­va­la do Anglie, vra­cí se svým man­že­lem do ČSSR, kde se oče­ká­vá pře­chod do demo­kra­cie. Její pří­let do Prahy nezů­stá­vá bez pozor­nos­ti StB a taj­ných slu­žeb, a tak se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí ztra­tí její man­žel a sama se zra­ní. Po vylé­če­ní hle­dá své­ho man­že­la, po kte­rém se sleh­la zem.

Nesledujeme jenom její pří­běh, ale sle­du­je­me i pří­běh agen­tů, kte­ří na ni dohlí­ží. Ten nej­dů­le­ži­těj­ší agent hra­ný Martinem Myšičkou se postup­ně dozví­dá, kam dosa­hu­jí jeho pra­vo­mo­ce a že man­žel hous­list­ky Marie není jenom tou beze­jmen­nou oso­bou, kte­rá se po emi­gra­ci vra­cí.

Důležitou posta­vou je ang­lic­ký agent Gerald Lloyd (David Nykl), kte­rý Marii začí­ná pomá­hat a infor­mu­je ji o tom nej­dů­le­ži­těj­ším, že je sle­do­va­nou oso­bou a že ji může pomo­ci jedi­ně tím, že sama odje­de zpět do Anglie.

BezVedomi2

Patří dík Ivanu Zachariášovi, že doká­že uko­čí­ro­vat herec­ké hvězdy, jak čes­ké, tak brit­ské, tak aby bylo zahrá­no vše, tak jak má. Povahové rysy přes­né odpo­ví­da­jí tomu, jak od nich oče­ká­vá­me. Táňa Pauhofová, je už zku­še­ná česko-slovenská hereč­ka, kte­rá umí zahrát svo­jí posta­vu, jak bychom oče­ká­va­li. Nejvýraznější zápor­nou posta­vou je dal­ší StBák (Jan Vlasák), kte­rý se ve svém sko­ro důcho­du sta­rá o svou nemoc­nou man­žel­ku a sna­ží se vést správ­ně svo­je pod­ří­ze­né.

Pocit z celé­ho seri­á­lů je oprav­du tem­ný, nikdo si není ničím jis­tý. Každý se může kon­cem 80. let minu­lé­ho sto­le­tí dostat do veze­ní a být mrt­vý. Nikdo se neu­smí­vá a vět­ši­na nor­mál­ních lidí se sna­ží pře­žít jak se dá. Hlavní posta­vy mají doce­la tra­gic­ký pří­běh a ten je doce­la ne jed­no­znač­ný.  V kaž­dém díle se něco dozví­me, co nám odha­lí dal­ší vodít­ko, jak to správ­ně je. A není to jenom o dvou emi­gran­tech, ale o tom, že je v tom i něco jiné­ho.

Dopomáhá tomu i cel­ko­vé poje­tí seri­á­lu. Našly se auten­tic­ké pro­sto­ry, auto­mo­bi­ly , pití, jíd­lo.. a pros­tě vše, co oprav­du exis­to­va­lo v roce 1989. To co se nena­šlo, tak se vytvo­ři­lo počí­ta­či, a tak čes­ká nej­lep­ší fir­ma na tri­ky měla co dělat, aby zno­vu obje­vi­la his­to­rii 30 let sta­rou.

Nesmíme zapo­me­nout i na hud­bu, o kte­rou se posta­ral Petr Malásek. Udělal přes­ně to, co se v seri­á­lu čeká, doko­na­le dopl­nil kame­ru Jana Velického.  Samozřejmě usly­ší­me i auten­tic­kou hud­bu z té doby, včet­ně úryv­ků brit­ské i čes­ko­slo­ven­ské tele­vi­ze.

Myslím si, že na čes­kou pro­duk­ci jde o vel­ký seri­ál, kte­rý dosta­ne mno­ho oce­ně­ní. Oproti ČT a komerč­ním tele­vi­zím jde HBO o auten­ti­ci­tu a divác­ký záži­tek, kte­rý není jenom o peně­zích. Talentovaní lidi se našli a tvůr­čí tým kolem Ivana Zachariáše + HBO oprav­du při­ne­sl ve správ­ný čas správ­ný seri­ál, kte­rý zane­chá na lidech ne moc pozi­tiv­ní vzpo­mín­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen24. května 2024 Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen České dějiny nejsou zrovna tradičním zdrojem látek pro americké a britské filmy. Proto potěší, když se v koprodukci zahraniční tvůrci rozhodnou zpracovat některý z důležitých momentů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Bábovky24. září 2020 Bábovky O FILMU Podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové režisér Rudolf Havlík natočil celovečerní film Bábovky. Producentem filmu je Petr Erben - Logline Production. Pod […] Posted in Speciály
  • Recenze: Šarlatán22. srpna 2020 Recenze: Šarlatán Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška (Josef Trojan/Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech […] Posted in Filmové recenze
  • Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových!18. srpna 2020 Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových! Jan Mikolášek má milující rodiče, sestru a bratra. Jeho otec je zahradník a Jan mu v práci pomáhá, takže jeho budoucnost se zdá být jasná. Jeho sestra má ale zdravotní problémy s nohou a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53883 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71915 KB. | 14.07.2024 - 22:57:47