Kritiky.cz > Profily osob > Leoš Noha

Leoš Noha

Noha
Noha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rodák z Ústí nad Labem se v deva­de­sá­tých letech obje­vo­val na diva­del­ní scé­ně, od roku 2005 začal půso­bit v praž­ském Divadle Na zábrad­lí. Svou prv­ní fil­mo­vou pří­le­ži­tost dostal v roce 2004 ve fil­mu Mistři, dále se obje­vil v cena­mi ověn­če­ných dra­ma­tech Protektor a Pouta, kte­rá obě zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší film. Jeho nej­zná­měj­ší rolí je posta­va Adolfa Větvičky z popu­lár­ní­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu Okresní pře­bor a jeho násled­né­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. V Pustině ztvár­ňu­je poli­cej­ní­ho vyšet­řo­va­te­le Rajnera.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

 Bylo, ale dělal jsem to veskr­ze rád.

Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Nevím, ale asi ano.

Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Všude, kde je pus­to a prázd­no, se to na člo­vě­ku pode­pí­še.

V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Kvalitní scé­nář, výbor­ná režie, skvě­lé herec­ké výko­ny, geni­ál­ní pro­duk­ce a štáb. To je Pustina.

Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii?

Hodně dopře­du, ne-li dokon­ce na prv­ní mís­to.

 Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

 HBO je pros­tě záru­ka skvě­lé prá­ce.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

 Jsem pro­fe­si­o­nál­ní herec, tak­že chci vždy podat nej­lep­ší výkon.

 Popište, jak se vám hrá­la vaše posta­va.

 Byla to úžas­ná prá­ce a radost. Chci podě­ko­vat Ivanovi, že mi ji dopřál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22960 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71856 KB. | 14.06.2024 - 20:12:13