Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Štěpán Benoni

Štěpán Benoni

Betoni
Betoni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vystudoval herec­tví na Pražské kon­zer­va­to­ři a poté sedm let půso­bil v kla­den­ském Středočeském diva­dle. V sou­čas­né době se pra­vi­del­ně obje­vu­je na prk­nech Divadla Bez zábrad­lí, Komorní čino­hry nebo Prague Shakespeare Company. Hrál v řadě seri­á­lů jako jsou Kriminálka Anděl nebo Cirkus Bukowsky. Mezi jeho fil­mo­vé role pat­ří váleč­né dra­ma Václava Marhoula Tobruk, dra­ma o dro­go­vé závis­los­ti PIKO nebo kri­mi­nál­ní thriller Jana Pachla Gangster Ka: Afričan. V Pustině hra­je výchov­né­ho porad­ce Adama.

Vaše posta­va zaží­vá během pří­bě­hu sil­né emo­ci­o­nál­ní momen­ty. Bylo těž­ké se na ně při­pra­vit?

Přiznám se, že ani ne, a sice z důvo­du, že mě ta prá­ce nesku­teč­né bavi­la. Navíc jsem byl po celou dobu natá­če­ní doslo­va obklo­pen pro­fe­si­o­ná­ly, tak­že jsem měl pocit, jako­by někdo dělal mou prá­ci za mne.

 Pustina se zásad­ním způ­so­bem dotý­ká urči­tých spo­le­čen­ských otá­zek v rám­ci ves­nic­ké komu­ni­ty, je mož­né je apli­ko­vat i v reál­ném živo­tě?

Samozřejmě. Scénář a vůbec celý pro­jekt je hod­ně rea­lis­tic­ký. I když se kla­de vel­ký důraz na atmo­sfé­ru, sle­du­je­te situ­a­ce, kte­ré jsou pově­do­mé z běž­né­ho živo­ta, z nichž máte strach, že by se moh­ly stát a moh­ly by pak vypa­dat tak­to.

 Do jaké míry ovliv­ňu­je pro­stře­dí, v němž se mini­sé­rie ode­hrá­vá, koná­ní postav?

Ovlivňuje je dost zásad­ně. Pokud bych otáz­ku pře­ve­dl na svou posta­vu, je to tou­ha vyhnout se ste­re­o­ty­pu, šedi, sna­ha najít něja­ký řád, hod­no­ty, morál­ku. Být ten dob­rý, správ­ný, jenomže ve výsled­ku může tak­to úče­lo­vé jed­ná­ní nadě­lat více ško­dy než užit­ku.

 V čem je pod­le vás Pustina odliš­ná od ostat­ních tuzem­ských seri­á­lů?

Jednoduše je kva­lit­něj­ší. Myslím, že za výsled­kem musí být vidět množ­ství ener­gie a osob­ní­ho zájmu, kte­rý tomu lidé věno­va­li (počí­na­je pro­duk­cí až po her­ce).

Kam bys­te zařa­dil Pustinu ve své fil­mo­gra­fii? Číslo 1. Byla spo­lu­prá­ce s HBO Europe odliš­ná od vašich dosa­vad­ních herec­kých zku­še­nos­tí?

Ano, toto je druh prá­ce, kvů­li kte­ré chci být herec.

Jakým způ­so­bem jste se při­pra­vo­val na tuto roli?

Jednou z výhod byl dosta­tek času všech­no si pro­mys­let, vysta­vět a zku­sit. Nebo se tře­ba pora­dit s reži­sé­rem.

 Popište, jak se vám hrá­la vaše posta­va.

Skvěle. Mimo jiné jsem zjis­til, že když máte oprav­du kva­lit­ní herec­ké kole­gy, nic hrát nemu­sí­te a oni to udě­la­jí za vás.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Řekni to psem – Recenze – 30 %30. června 2022 Řekni to psem – Recenze – 30 % Neuběhly ani tři měsíce od doby, kdy měl v kinech premiéru společensky kritický dramatický thriller Roberta Sedláčka Promlčeno. Nyní vstupuje do distribuce další snímek natočený týmž […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Cyberpunk 2077 bude příběhové kratší než Zaklínač 3,...21. září 2020 Cyberpunk 2077 bude příběhové kratší než Zaklínač 3,... Cyberpunk 2077 bude příběhové kratší než Zaklínač 3, který je možný dohrát za 40 až 50 hodin Posted in Krátké herní aktuality
  • The Flash: Film, který změní DCU navždy20. dubna 2023 The Flash: Film, který změní DCU navždy The Flash je jeden z nejočekávanějších filmů roku 2023. Hlavní hvězdou je Ezra Miller jako Barry Allen, rychlý superhrdina, který se vydává na cestu napříč multiverzem, aby zachránil svou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store11. května 2023 The Sims 4: Prozkoumejte svět dobrodružství a stylu na Epic Store Skvělá zpráva pro všechny fanoušky her a příznivce The Sims™ 4! Dnes nabízí Epic Store vzrušující výběr bezplatného obsahu pro populární simulaci života. Tato akce na omezený čas zahrnuje […] Posted in Novinky ze světa her
  • Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau16. října 2017 Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau Nadchly vás knihy Joelle Charbonneau? Nebo byste se jen rádi dozvěděli něco víc o životě člověka, který se živí psaním a proslavil se po celém světě? Pak čtěte dále! Na Humbookfestu 2017 […] Posted in Rozhovory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37673 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71814 KB. | 24.06.2024 - 16:23:52