Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků

3Bobule - poslední příběh od moravských sklípků

Bob01
Bob01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po mno­ha skliz­ních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se sta­li rodi­či dvoj­čat a maji­te­li vinař­ství. Všední sta­ros­ti je však odci­zi­ly a momen­tál­ně žijí oddě­le­ně. Toto je pří­běh rene­san­ce jejich lás­ky v pře­krás­né kra­ji­ně již­ní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastá­vá roz­ho­du­jí­cí čas vinař­ské­ho roku – vino­bra­ní. Honza se za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí po letech setká­vá s kum­pá­nem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nad­še­ně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se sk...lizní, kte­ré samo­zřej­mě vůbec nero­zu­mí. Zatají při­tom Honzovi, že své­ho puber­tál­ní­ho syna Kubu (Prokop Zach), kte­rý ces­tu­je s nimi, une­sl, a k tomu utí­ká před dlu­hy, kte­ré sti­hl nase­kat za dobu, co se nevi­dě­li. Honza s Klárou mají sami pro­blé­mů nad hla­vu. Vedle man­žel­ství řeší, jak pomo­ci kra­chu­jí­cí­mu vinař­ství a zame­zit krá­de­žím ve vini­cích. Klára navíc boju­je s úkla­dy zaměst­nan­ce Humpla (Michal Isteník) a před­sud­ky oko­lí, kte­ré nevě­ří, že coby žena může dělat kva­lit­ní víno a pře­kro­čit stín své­ho otce (Václav Postránecký)......

První Bobule z roku 2008 v režii Tomáše Bařiny jsou dodnes fajn čes­kou let­ní kome­dií, kte­rá na pomě­ry čes­ké fil­mo­vé pro­duk­ce 21. sto­le­tí oprav­du fun­gu­je jako let­ní odde­cho­vá zába­va s tím správ­ně zvo­le­ným obsa­ze­ním, nád­her­ný­mi zábě­ry (nejen) morav­ské­ho kra­je a je v něko­li­ka momen­tech sku­teč­ně vtip­ná. Má své chy­by a nejde o tu nej­vhod­něj­ší repre­zen­ta­ci čes­ké fil­mo­vé tvor­by 21. sto­le­tí, přes­to je ale pořád fajn a neu­ra­zí ani po letech. 2Bobule v režii Vlada Lenného byli o rok poz­dě­ji bohu­žel vel­mi nedů­stoj­né navá­zá­ní, kte­ré­mu zlo­mi­la vaz nejen pod­zá­plet­ka mafi­á­nem Jirkou Krampolem a nájem­ný­ma zabi­já­kem Jirkou Kornem. Kouzlo sluš­né jed­nič­ky bylo pryč a pře­de­vším se oprav­du nepo­da­ři­lo při­jít s námě­tem, kte­rý by byl tím funkč­ním navá­zá­ním a nepři­ne­sl nic nové­ho a byl vlast­ně jen hor­ší vari­a­cí jed­nič­ky. Od té doby ohled­ně tře­tí­ho fil­mu nepadlo ani slo­vo, pře­ce jen se ale nako­nec s plá­ny na rea­li­za­ci 3Bobule šlo na povrch. Zrovna moc důvo­du k rados­ti ale nebylo- Hlavní hvězdy, kte­ré se doži­li natá­če­ní se sice vrá­ti­li, režii si ale vzal na sta­rost Martin Kopp, reži­sér pří­šer­nos­ti jmé­nem Bajkeři. Zároveň byl ale napsá­ním scé­ná­ře pově­řen krom scé­náris­ty kla­sic­kých tele­viz­ních mýdlo­vých oper Tomáše Vávry také Matěj Podzimek. Ten sice též sto­jí za scé­ná­řem k něko­li­ka dílům Ulice, stej­ně tak ale spo­lu­pra­co­val na scé­ná­ři k tele­viz­ním fil­mům Metanol a Dukla 61, tedy tele­viz­ním fil­mům, kte­ré str­čí do kapsy vět­ši­ny fil­mo­vé čes­ké tvor­by 21. sto­le­tí. Naděje v navá­zá­ní na spí­še prv­ní díl tak žít moh­li a potě­ší fakt, že se 3Bobule nako­nec oprav­du vra­cí ke koře­nům a po 12 letech fun­gu­jí jako solid­ní duchov­ní nástup­ce prv­ní­ho dílu, kte­rý má sice opět své nedu­hy, přes­to ale neu­ra­zí a pře­ta­ví vzpo­mín­ky na celou tri­lo­gii Bobule spí­še v pozi­tiv­ní.

Ze začát­ku sice není úpl­ně jas­né, že se tvůr­ci série oprav­du vra­cí ke koře­nům a úvod­ních pár minut vzbu­dí nejis­té poci­ty. Jakmile se navíc Langmajerova posta­va začne ptát Hádka na to co spo­lu kdy­si zaži­li tak jsem poma­lu začí­nal bát, že se tady kou­ká­me v tom lep­ším hor­ším pří­pa­dě na Trainspotting 2 a v tom výraz­ně hor­ším pří­pa­dě Sněženky a machři po 25 letech. Tedy tako­vé ty seque­ly ve kte­rých se kul­tov­ní hrdi­no­vé vra­ce­jí aby si zavzpo­mí­na­li na sta­rá dob­rá léta a nako­nec si řek­li, že jsou pře­ce jen sta­ří. Stejně tak se musí na jed­nu stra­nu cenit, že mají posta­vy své vlast­ní vlast­nos­ti pře­vza­té z před­cho­zích dílů, záro­veň si ale někdo může začít říkat jest­li by to pře­ce jen nechtě­lo dát postá­vám něco nové­ho. Jenže to se prá­vě nako­nec pove­de.

Přes deká­du se na 3Bobule čeka­lo a zestár­li tak her­ci tak logic­ky jejich posta­vy. Hlavní herec­ké trio má už star­ší děti a i když je Langmajerův cha­rak­ter pořád infan­til­ní lůzr, Hádkův cha­rak­ter furt chlá­pek co vlast­ně neví co od živo­ta chce a cha­rak­ter Vořískové/Rambové tako­vá šedá emi­nen­ce mezi nimi k vývo­ji tu pře­ce jen dochá­zí. Langmajerův cha­rak­ter si začne uvě­do­mo­vat, že je lůzr a že by mož­ná měl při­jít se změ­nou a Hádkův cha­rak­ter mož­ná pře­ce jen nalé­zá své pra­vé ide­ál­ní mís­to v živo­tě, nej­za­jí­ma­věj­ší cha­rak­ter­ní arch tu ale nako­nec má prá­vě posta­va Terezy Voříškové/Rambové. Po smr­ti otce zdě­di­la vinár­nu ale musí se vyrov­nat s tím, že na to pořád nemá a na reak­ce oko­lí. Voříšková/Ramba navíc doká­že sku­teč­ně hrát už pou­hým obli­če­jem a scé­ny kdy v poza­dí hra­jou archiv­ní nahráv­ky Vaška Postráneckého (kte­ré sti­hl před svou smr­tí pro film nato­čit) dokon­ce fun­gu­jí po jis­té emoč­ní strán­ce.

Bob02

Stejně tak se na 3Bobule musí oce­nit fakt, že koneč­ně někdo u nás doká­zal sehnat sym­pa­tic­ké a talen­to­va­né dět­ské her­ce, kte­ří umě­jí hrát a navíc nejsou v ději při­da­né navíc. Trio Prokop Zach, Šimon Klacl a Anna Krejčířová jsou nako­nec sku­teč­ně fajn a potě­ší to pře­de­vším díky tomu, že u nás na tako­vé­to schop­né dět­ské her­ce ve fil­mech zase tak sku­teč­ně zvyklí nejsme.

Po sce­náris­tic­ké strán­ce jinak sice potě­ší, že se oprav­du pra­cu­je s tím, že uběh­la něja­ká doba a hlav­ní hrdi­no­vé ušli něja­ký krok, záro­veň se ale scé­nář neo­be­jde bez leh­kých WTF momen­tů, kte­ré jsou u tako­vé čes­ké kome­die bohu­žel kla­si­kou. Přesto mají ale 3Bobule pře­ce jen něko­lik funkč­ních vtip­ných momen­tů a dokon­ce jsou schop­né pro jed­nou nabíd­nout vtip o psím hov­ně, kte­rý je vtip­ný! To sice neo­spra­vedl­ňu­je ty méně pove­de­né fóry, 3Bobule ale roz­hod­ně díky­bo­hu nejsou čes­kou kome­di­ál­ní leu­ké­mií.

S tri­em Langmajer, Hádek a Voříšková/Ramba+ dět­ský­mi her­ci se naštěs­tí sku­teč­ně dob­ře pra­cu­je, bohu­žel se to ale dle mně nedá říct o ostat­ních cha­rak­te­rech. Vedlejší posta­vy fil­mu neu­ra­zí, ale tako­vý Mirek Táborský je degra­do­ván na pou­hou komic­kou figur­ku, což je u něj jis­tě ško­da a Michal Isteník je fajn ale ve fil­mu je hroz­ně málo a je to ško­da. Potěší ale tře­ba vtip­né cameo Martina Hoffmana, tro­chu navíc pak ale půso­bí zase cameo Karla Rodena.

Jan Filip jinak jako kame­ra­man doká­že zachy­tit něko­lik vyda­ře­ných zábě­rů na vini­ce a ve finá­le jsou z celé tri­lo­gie mož­ná ty zábě­ry sku­teč­ně nej­lep­ší. A tím bych se poma­lu dostal asi k té nej­zá­sad­něj­ší otáz­ce.

Bob03

Jsou 3Bobule nej­lep­ším fil­mem tri­lo­gie? Není to sice dva­krát těž­ký úkol, pře­ce jen mi to ale nedá a musím říct, že ano. 3Bobule mají chy­by, scé­nář ve finá­le oprav­du není zas tak kom­pli­ko­va­ný jak by se dalo říct a krom hlav­ní dospě­lé trojice+hlavní dět­ské tro­ji­ce se o ved­lej­ších posta­vách nedá to říct, pořád je to ale fajn odpo­čin­ko­vá kome­die na kte­ré jsou řeme­sl­né kva­li­ty vidět a sku­teč­ně doká­že bez vět­ších oče­ká­vá­ní uspo­ko­jit. A pře­de­vším se díky­bo­hu nejed­ná o celo­ve­čer­ní pro­duct pla­ce­ment (po vzo­ru tako­vé­ho Dědictví 2) jak se dálo obá­vat. Naopak jsou 3Bobule sku­teč­ně důstoj­ným návra­tem ke koře­nům a ve finá­le sku­teč­ně fajn let­ní kome­die.

Trilogie Bobule se neza­pí­še do dějin jako jed­na z nej­pa­měti­hod­něj­ších fil­mo­vých tri­lo­gií, přes­to ale po ní zbu­dou mini­mál­ně dva sluš­ní zástup­ci kome­di­ál­ní­ho žán­ru, kte­rý má her­ce, šikov­né řeme­sl­ní­ky a to správ­né víno na správ­ném mís­tě. A i v závě­ru se jed­ná o to správ­né zakon­če­ní. Dá se jen dou­fat, že nás 4Bobule neče­ka­jí, pro­to­že podob­ně funkč­ní zakon­če­ní by podru­hé dora­zit nemu­se­lo a moh­lo by se jít spí­še v neslav­ných cestách 2Bobule. 3Bobule by ale i po dal­ších zhléd­nu­tích moh­li obstát jako sku­teč­ně fajn kome­die....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Foto: Bioscop


Podívejte se na hodnocení 3Bobule na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Bobule


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10399 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72280 KB. | 24.02.2024 - 20:39:31