Kritiky.cz > Recenze knih > A.G. Riddle: Let 305

A.G. Riddle: Let 305

Let305
Let305
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poutavý sci-fi thriller, u něhož zce­la zapo­mí­ná­te, že jde o sci-fi. Autor doká­že čte­ná­ře skvě­le vtáh­nout do děje a pře­svěd­čit ho o sku­teč­nos­ti pří­bě­hu. Jedná se o ten typ kni­hy, kte­rá vás nene­chá v kli­du spát, dokud ji nedo­čte­te.

Let 305 vyprá­ví pří­běh, na jehož začát­ku je havá­rie leta­dla. S tím­to fak­tem se sezna­mu­je­me pro­střed­nic­tvím sub­jek­tiv­ní­ho vyprá­vě­ní Harper Laneové, spi­so­va­tel­ky, kte­rá je na palubě letu 305. Kromě její­ho pohle­du je pří­běh záro­veň vyprá­věn oči­ma dal­ší­ho ces­tu­jí­cí­ho, Nicka Stona. Tyto dvě hlav­ní posta­vy se na počát­ku nezna­jí, avšak vli­vem okol­nos­tí jsou vel­mi brzy sve­de­ny dohro­ma­dy. Havárie a po ní násle­du­jí­cí těž­ko pocho­pi­tel­né udá­los­ti uká­žou, že nic z toho, co se sta­lo, roz­hod­ně není náho­da. Harper a Nick během pří­bě­hu nejen něko­li­krát boju­jí o holý život, ale záro­veň se po celou dobu sna­ží odha­lit, co se děje a v jakém roce se vlast­ně nachá­ze­jí, při­čemž čte­nář má pocit, že to chce vědět snad ješ­tě víc než oni.

Kniha se sklá­dá ze tří čás­tí a cel­kem obsa­hu­je pade­sát tři kapi­tol. Každá z nich je psa­ná tak, aby na kon­ci dáva­la jak odpo­vě­di, tak i dal­ší otáz­ky. Tento způ­sob psa­ní zajiš­ťu­je, že se Vám nebu­de chtít kni­hu odlo­žit. Jak již bylo zmí­ně­no, s pří­bě­hem se sezna­mu­je­me pro­střed­nic­tvím stří­da­vé­ho vyprá­vě­ní dvou hlav­ních postav. Díky tomu je čet­ba nejen záživ­něj­ší, ale svým způ­so­bem i ply­nu­lej­ší. Možnost dívat se na stej­né udá­los­ti dvo­jí­ma oči­ma nám dává pocit jaké­ho­si pri­vi­le­gia vidět víc než všich­ni ostat­ní. Přímá řeč a zejmé­na pak dia­lo­gy půso­bí veli­ce při­ro­ze­ně a tak nějak samo­zřej­mě, což pomá­há čte­ná­ři lépe se vcí­tit do hlav­ních hrdi­nů. Celá kni­ha je napsá­na tak, aby nás neu­stá­le drže­la v napě­tí a v oče­ká­vá­ní dal­ších udá­los­tí, kte­ré pomo­hou pood­ha­lit pří­či­nu všech nejas­nos­tí.

Tento thriller však není jen napí­na­vým čte­ním. Rozvíjí otáz­ky týka­jí­cí se lid­ské viny, před­ur­če­nos­ti, tou­hy po moci i věč­ném živo­tě. Donutí čte­ná­ře zamýš­let se nad tím, zda je mož­né změ­nit svůj osud, kte­rý už se jed­nou ode­hrál a stal se tak odstra­šu­jí­cí minu­los­tí. Ukazuje, jak i ty nejšle­chet­něj­ší cíle mohou vést k napros­té kata­stro­fě glo­bál­ní­ho cha­rak­te­ru. Samozřejmě nechy­bí ani milost­ná rovi­na, ačko­liv té se autor dotý­ká jen veli­ce zleh­ka. Naproti tomu se nevy­hý­bá téma­tu stra­chu ze ztrá­ty vel­mi blíz­ké oso­by, což se závě­rem kni­hy jeví jako zce­la zásad­ní.

Kniha Let 305 tak není jen oby­čej­ným sci-fi vyprá­vě­ním, ale stá­vá se pří­bě­hem, kte­rý se dotý­ká pod­stat­ných aspek­tů lid­ské­ho roz­ho­do­vá­ní a uva­žo­vá­ní jako tako­vé­ho.


  • Autor:A.G. Riddle
  • Žánr:sci-fi pro dospě­lé
  • Nakladatelstvi:XYZ
  • Datum vydá­ní:18.04.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55629 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71525 KB. | 24.06.2024 - 16:19:27