Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Recenze – 60%

Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Recenze – 60%

recenzefilmuterminC3A1tortemnC3BDosud
recenzefilmuterminC3A1tortemnC3BDosud
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Film Terminátor: Temný osudnava­zu­je po 22 letech na děj fil­mu Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní z roku 1991, při­čemž zce­la igno­ru­je fil­my Terminátor 3: Vzpoura stro­jů (2003), Terminator Salvation (2009) a Terminator Genisys (2015). Zkrátka jde o nový pokus o pokra­čo­vá­ní vybu­do­va­né na zas tro­chu jiných pre­mi­sách, při­chá­ze­jí­cí do kin po před­cho­zích dvou podob­ných poku­sech, bohu­žel nepří­liš vyda­ře­ných.
 
Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz


Tentokrát sní­mek sice pro­du­ko­val a údaj­ně i dohlí­žel na prá­ci sce­náris­tů sám James Cameron (reži­sér a sce­náris­ta prv­ních dvou Terminátorů), ale moc to na něm vidět není. Jeho děj se sice drží zave­de­né šab­lo­ny (z budouc­nos­ti je vyslán robo­tic­ký zabi­ják, aby zne­škod­nil něja­ké­ho člo­vě­ka, a záro­veň z budouc­nos­ti při­ces­tu­je i někdo, kdo má toho člo­vě­ka chrá­nit) a půso­bí pří­jem­ně retro, záro­veň je ale poměr­ně dost hloupý, plný nej­růz­něj­ších sce­náris­tic­kých ber­li­ček a podiv­nos­tí a hlav­ně půso­bí jako smon­to­va­ný hor­kou jehlou tak, aby jakž­takž paso­val na myto­lo­gii prv­ních dvou fil­mů a pra­vi­dla nové­ho svě­ta, kte­ré sám vytvá­ří (a ani jed­no mu moc nejde).
Terminátor: Temný osud totiž ope­ru­je s tím, že ve dru­hém díle se sice Sarah Connor poda­ři­lo zasta­vit Skynet, ale ten byl stej­ně poslé­ze nahra­zen něja­kou jinou umě­lou inte­li­gen­cí, tak­že jí zlý Terminátor T-800 stej­ně zabil syna (což jde extrém­ně pro­ti duchu a smys­lu prv­ních dvou fil­mů). Sarah od té doby zahořkla a ces­tu­je po svě­tě a likvi­du­je dal­ší Terminátory, kte­ří jsou i nadá­le posí­lá­ni z budouc­nos­ti s cílem něko­ho zabít.
Tím někým je v tom­to pří­pa­dě mexic­ké děv­če Dani (kolum­bij­ská hereč­ka Natalia Reyes), jejíž pře­ži­tí je klí­čo­vé pro budou­cí exis­ten­ci lid­ské rasy, a tudíž po ní jde Terminátor Rev-9 (jehož huma­no­id­ní obal se může oddě­lit od své robo­tic­ké kost­ry a ope­ro­vat samo­stat­ně), před nímž ji ochra­ňu­jí hned dvě dal­ší ženy – kro­mě Sarah (návrat Lindy Hamilton) ješ­tě robo­tic­ky vylep­še­ná vojač­ka z budouc­nos­ti Grace (Mackenzie Davis) – k nimž se ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu navíc při­dá i hod­ný T-800 (opět návrat Arnolda Schwarzeneggera).
Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Recenze

Potíž je nicmé­ně v tom, že Arnold Schwarzenegger (jehož pří­tom­nost ve fil­mu se řadí k tomu lep­ší­mu) hra­je hod­né­ho Terminátora, kte­rý byl dřív zlý, leč po zabi­tí jedi­né­ho člo­vě­ka (!) se v něm vyvi­nu­lo svě­do­mí, stal se hod­ným, usa­dil se a nyní je peču­jí­cím man­že­lem a otcem (v lid­ské rodi­ně, kte­rá netu­ší, že je ve sku­teč­nos­ti robot). Což je jen jed­na z mno­ha bizar­nos­tí v tom­to fil­mu, kte­rá půso­bí těž­ce nevě­ro­hod­ně a vůbec to neza­pa­dá do toho, co víme o Terminátorech z před­cho­zích Cameronových fil­mů. Podobně nevě­ro­hod­né jsou hlav­ní žen­ské posta­vy, z nichž pou­ze Linda Hamilton půso­bí jako uvě­ři­tel­ná ostří­le­ná akč­ní hrdin­ka (u zby­lých dvou sle­čen se film mar­ně sna­ží o totéž, leč všech­no to stří­le­ní a bojo­vá­ní pro­ti neza­sta­vi­tel­né­mu zabi­jác­ké­mu robo­to­vi v jejich podá­ní moc při­ro­ze­ně nevy­pa­dá).
Kromě toho je pří­běh fil­mu Terminátor: Temný osud plný logic­kých lap­sů, špat­ně nava­zu­jí­cích dějů i mimo­řád­ně nekon­zis­tent­ních a nedo­sta­teč­ně pro­myš­le­ných aspek­tů toho, jaký­mi infor­ma­ce­mi posta­vy ve fil­mu prů­běž­ně dis­po­nu­jí a jakým způ­so­bem se pří­tom­nost a budouc­nost navzá­jem ovliv­ňu­jí (časo­vé para­do­xy jsou ten­to­krát zce­la mimo hru a igno­ru­jí se).
Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) – Recenze

Ke cti reži­sé­ra Tima Millera (Deadpool) nicmé­ně slou­ží, že film šla­pe jak v akč­ních scé­nách (kte­rých není kdo­ví­jak mno­ho, ale jsou vel­mi sluš­né, vta­hu­jí­cí a mís­ty i cel­kem nápa­di­té), tak v dia­lo­go­vých sek­ven­cích, kte­ré mají švih, nenu­dí a jejich občas­ná tupost se začne ozý­vat spíš až zpět­ně, při­čemž do té doby ji pře­krý­va­jí sna­ži­vé dra­ma­tic­ké herec­ké výko­ny, zda­ři­lá atmo­sfé­ra a sna­ha divá­ka roz­klí­čo­vat, jest­li děj fil­mu dává smy­sl (nedá­vá). Snímku slu­ší i nepří­stup­nost mlá­de­ži do pat­nác­ti let (krev a vul­ga­rismy), v rám­ci níž si ale tvůr­ci moh­li dovo­lit být, co se bru­ta­li­ty týče, mno­hem ostřej­ší.
Terminátor: Temný osud je tudíž cel­kem uspo­ko­ji­vý akč­ní sci-fi film s řadou nos­tal­gic­kých odka­zů pro fanouš­ky, jako důstoj­ný pokra­čo­va­tel ter­mi­ná­tor­ské ságy však nemá šan­ci obstát. I tak jde ale navzdo­ry všem výtkám o lep­ší díl Terminátora než před­cho­zí Salvation a Genisys, ačko­li se k nim kva­li­ta­tiv­ně blí­ží roz­hod­ně víc než ke svým nedo­stiž­ným vzo­rům, z jejichž odka­zu se krko­lomně sna­ží čer­pat.


Podívejte se na hodnocení Terminátor: Temný osud na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41929 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72097 KB. | 21.04.2024 - 19:50:46