Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Amazon Prime chystá novou verzi reality show Takešiho hrad.

Amazon Prime chystá novou verzi reality show Takešiho hrad.

TG
TG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Takešiho hrad (japon­sky: 風雲!たけし城, Hepburn: Fūun! Takeshi-jō, doslo­va Turbulence! Takeshi Castle) je japon­ský her­ní pořad, kte­rý se vysí­lal v letech 1986-1990 na sta­ni­ci Tokyo Broadcasting System (TBS). Vystupuje v něm japon­ský komik Takeši Kitano (zná­mý také jako Beat Takeshi) jako hra­bě, kte­rý vlast­ní hrad a při­pra­vu­je pro hrá­če (nebo dob­ro­vol­nic­kou armá­du) obtíž­né fyzic­ké výzvy, aby se k němu dosta­li. Pořad se stal kul­tov­ním tele­viz­ním hitem po celém svě­tě a měl vel­ký vliv na celo­svě­to­vou popu­lár­ní kul­tu­ru, neboť inspi­ro­val žánr her­ních pořa­dů zahr­nu­jí­cích fyzic­ké výzvy a boles­ti­vou zába­vu i dal­ší média. Speciální živý „revi­val“ byl odvy­sí­lán 2. dub­na 2005 u pří­le­ži­tos­ti oslav 50. výro­čí zalo­že­ní spo­leč­nos­ti TBS.

Původní Takeshi’s Castle

Původního pořa­du se zúčast­ni­lo 86 až 142 sou­tě­ží­cích, kte­ré gene­rál Tani (Hayato Tani) „nutil“ k řadě fyzic­kých výzev, v někte­rých ohle­dech podob­ných těm v It’s a Knockout, kte­ré vyřa­di­ly mno­ho sou­tě­ží­cích. Každá epi­zo­da kon­či­la „závě­reč­ným zúčto­vá­ním“, v němž se zbý­va­jí­cí sou­tě­ží­cí utka­li s hra­bě­tem Takešim (Kitano) a jeho nohsle­dy. V prv­ních epi­zo­dách sou­tě­ží­cí zaú­to­či­li na samot­ný zámek úto­kem z vod­ních zbra­ní na krát­kou vzdá­le­nost. V poz­děj­ších epi­zo­dách se obje­vi­ly vozí­ky s papí­ro­vý­mi krouž­ky a nako­nec i lase­ry a ter­če cit­li­vé na svět­lo. Pokud sou­tě­ží­cí­ho zbraň pro­nik­la papí­ro­vým kru­hem nebo zasáh­la sen­zor na Takešiho vozí­ku, pro­ti tako­vým zbra­ním, jako je vel­ké vod­ní dělo a leta­dlo vyzbro­je­né lase­rem, byl Takešiho vozík deak­ti­vo­ván, hrad byl „dobyt“ a hra „vyhrá­na“. Během ver­ze s vod­ním dělem, pokud byl Takeshi pora­žen, si všich­ni pře­ži­vší hrá­či mezi sebe roz­dě­li­li výhru. Během ver­ze s lase­ro­vou pis­to­lí vyhrál hráč, kte­rý Takeshiho zasta­vil, 1 mili­on jenů (což v té době zhru­ba odpo­ví­da­lo 8 000 ame­ric­kých dola­rů nebo 5 000 liber ). V roce 2004 zve­řej­ni­la webo­vá strán­ka nazva­ná Takeshi Mania seznam zra­ně­ní. Vydavatel při­znal, že si seznam vymys­lel ve sna­ze „udě­lat si tro­chu legra­ce.“ Ve sku­teč­nos­ti neby­lo v seri­á­lu zazna­me­ná­no téměř žád­né váž­né zra­ně­ní

Seriál obsa­ho­val roz­sáh­lé terén­ní úpra­vy pev­né­ho are­á­lu ve stu­di­ích Midoriyama (Green Mountain), kte­rá pat­ří spo­leč­nos­ti TBS a kte­rá zahr­no­va­la vel­ká umě­le vytvo­ře­ná jeze­ra a roz­sáh­lé trva­lé pře­káž­ky v Jokohamě v Kanagawě. Poslední regu­lér­ní epi­zo­da byla odvy­sí­lá­na 14. dub­na 1989, násle­do­va­ly 4 jed­no­rá­zo­vé spe­ci­á­ly až do 19. říj­na 1990. Speciální oži­ve­ní se ode­hrá­lo pří­mo před budo­vou TBS při pří­le­ži­tos­ti jar­ní­ho fes­ti­va­lu díkůvzdá­ní všech hvězd této sítě 2. dub­na 2005 a obsa­ho­va­lo Jezero dra­čí­ho boha a Gibraltarskou rovin­ku.


  • Photo © Tokyo Broadcasting System
  • Zdroj: Anglická Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57943 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71688 KB. | 13.07.2024 - 01:02:07