Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-24.epizóda(SK-43.,44.)-„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

Survivor-24.epizóda(SK-43.,44.)-„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 2

52 dní pre­šlo a pred nami je bohuži­aľ ešte množ­stvo ďal­ších. Samozrejme už je to tro­chu zau­jí­ma­vej­šie, pre­to­že sa blí­ži­me ku kon­cu, no je to nesku­točne zdĺha­vé.

SK-43.epizóda

Dnes začí­na­me roz­ho­vo­rom Johy a Nicol, kde sa Johy dozve­dá, že je jedi­ná, kto­rá pora­zí Vláďu. Už tu jej musí blik­n­úť kon­t­rol­ka a mala by to veľ­mi rých­lo oto­čiť pro­ti Nicol, pre­to­že sa ten duel môže stať sku­toč­nos­ťou. Vláďa to vie a už roz­bie­ha deba­ty o Nicol. Začína s Veve u kto­rej to vyze­rá, že už drží pev­ne s ním. A podľa mňa ona si tiež uve­do­mu­je, že Nicol je hroz­ba.

Plynule sa však dostá­va­me k súbo­ju o imu­ni­tu. Tentokrát sa hrá­či roz­de­li­li žre­bom do tro­jíc. Veľmi zau­jí­ma­vé však bolo zlo­že­nie tých sku­pín. Prvá bola sku­pi­na pri­e­mer­ných a to Veve, Veronika a Dominika. Druhou sku­pi­nou bola sku­pi­na sla­bých a to Chilli, Braňo a Nicol a tretia bola sku­pi­na sil­ných a to Vláda, Xénia a Johy. Už pri zlo­že­ní sku­pín som si hovo­ril, že kto pôjde do finá­le z tretej sku­pi­ny, tak je jas­ným víťa­zom. Ale poď­me zara­dom. Prvá vec čo ma skla­ma­la je to, že sa zase šlo na 2 víťaz­né body. Pri tak­to náročnej výzve sa kľud­ne moh­lo stať, že niek­to pôjde 4-krát a niek­to 2-krát pred finá­le. A to by urči­te nebo­lo fér. Všetky sku­pi­ny však skon­či­li zhod­ne pri troch kolách. V prvej sku­pi­ne vyhra­la Veronika po tom ako prvý bod zís­ka­la Dominika. V dru­hej sku­pi­ne post­úpil Braňo tes­ne pred Chilli a v tretej to bolo úpl­ne naj­tesnej­šie a post­úpil Vláďa pred Johy. Vo finá­le sa zase zme­ni­li pra­vi­dlá, no ten­to­krát k lep­ši­e­mu, keď­že sa šlo iba na jeden bod. Suverénne vyhral Vláďa a zís­kal tak dru­hú imu­ni­tu po sebe. Aj ten­to­krát veľ­mi dôle­ži­tú, keď­že ženy mali v plá­ne ísť po ňom. No to si dob­re uve­do­mu­je a vlast­ne tak­to to bude až do kon­ca.

SK-44.epizóda

Hneď na zači­at­ku vidí­me ako si Vláďa postup­ne berie bokom Veve, Johy, Dominiku a Nicol a chce zis­tiť čo za osob­nú aver­ziu majú pro­ti nemu, lebo mu to niek­to pove­dal. Čudné je však, že som mal pocit ako­ke­by sa neskôr na 53.deň pou­ži­li zábe­ry z 52.dňa. Hlavne pri roz­ho­vo­re s Braňom, kto­rý mu spo­me­nul prá­ve tú aver­ziu. Takže ten­to roz­ho­vor s Braňom musel byť pred roz­ho­vor­mi s Veve, Johy, Dominikou a Nicol. Nechápem to, ale čo sa týka stri­hu a pro­duk­cie, tak nás už asi neprekva­pí nič, keď v minu­los­ti doká­za­li dať naprí­klad 39.deň dva­krát po sebe.

Následne je tu deba­ta svä­tej tro­ji­ce Chilli, Nicol a Veronika, kde rozo­be­rajú svoj ďal­ší postup. Mne sa však páči­la veta, ktorú pou­žil Vláďa pri roz­ho­vo­re s Nicol: „Nechcem, aby sa tu hovo­ri­lo, že Vláďa niekde nie­čo, pre­to­že Vláďa nikde nič“.

Kmeňová rada: Tu sme sa dozve­de­li oča­ká­va­nú novin­ku a to, že Tom sa stal prvým čle­nom poro­ty. Následne kmeň vybral do due­lu hla­so­va­ním Dominiku a Vláďa vybral Xéniu. Najmä Dominika bola tro­chu prekva­pe­ná, čo kvi­tu­jem, lebo tak­to by to malo vyze­rať kaž­dú kme­ňo­vú radu. Duel bol ten­to­krát rých­lej­ší než obvykle a vyhra­la ho Xénia. Popravde tro­chu som si aj prial, aby to vyhra­la ona. Prečo? No zvy­čaj­ne nepo­ze­rám pre­du­e­lo­vý roz­ho­vor so Šmahelom, no teraz som si ho pozrel a Xénia na otáz­ku či je ich nepri­a­teľ Vláďa odpo­ve­da­la: „Dnes áno, no zaj­t­ra už byť nemu­sí“. To je pred­po­klad na veľ­ký zvrat. Či sa ho dočká­me nevi­e­me, no mini­mál­ne také­to mys­le­nie je skve­lé pre hru.

Záver: V tej­to epi­zó­de bolo veľa roz­ho­vo­rov a to ja mám rád, navy­še bolo tam veľa dob­rých myšli­e­nok a vecí, kto­ré nám môžu pred­po­ve­dať dob­rý záver Survivora. Túto epi­zó­du hod­no­tím na 7/10.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34416 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71632 KB. | 19.06.2024 - 18:07:42