Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 23. díl (SK - 41, 42.) - Braňo konečně začíná taktizovat

Survivor - 23. díl (SK - 41, 42.) - Braňo konečně začíná taktizovat

Brano
Brano
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začíná nový týden a s ním i dal­ší díly Survivor Česko&Slovensko. Po Tomově odcho­du nám zůstá­vá 9 sou­tě­ží­cích a my se sice vel­mi poma­lu, ale jis­tě blí­ží­me do finá­le této rea­li­ty show.

SK-41. díl

Hned na začát­ku dílu vidí­me deba­tu mezi Xenií, Nicole a Chilli. Obě Xenii samo­zřej­mě lišác­ky vyprá­vě­jí, jak jsou šťast­né, že je zpát­ky, a spřá­da­jí plá­ny, jak vyho­dit Vladimíra. Osobně mě pře­kva­pi­lo, že se o Johy zmí­ni­li v sou­vis­los­ti s jejím nasa­ze­ním do sou­bo­je s Vladimírem. Johy k nim zřej­mě nemá tak sil­ný vztah, jak si mys­le­la. Stejně si mys­lím, že pokud Xenia nevy­hra­je imu­ni­tu, tak stej­ně půjde do due­lu.

Chilli se tam opět zmi­ňu­je o tom, jak ji Vladimír vydí­ral, že pokud nepo­sta­ví Xenii, tak posta­ví Nicol. Upřímně bych rád viděl záběr, jak to říká, pro­to­že by to klid­ně moh­la být lež od Chilli, aby nějak ospra­ve­dl­ni­la hla­so­vá­ní pro Xenii a zdis­kre­di­to­va­la Vláďu.

Pak Johy se nám svě­ři­la se svým život­ním pří­bě­hem a upřím­ně se mi její slo­va moc líbi­la a roz­hod­ně má u mě plu­so­vé body, pro­to­že jsem také toho názo­ru, že se nemá vnu­co­vat, ale respek­to­vat. Po vyli­tí srd­ce od Johy jsme se dosta­li k deba­tě mezi Braňem a Dominikou a musím říct, že Braňo byl v tom­to díle vidět mno­hem víc než dopo­sud a to je moc dob­ře. Myslím tím hlav­ně tak­tic­kou strán­ku věci, když začal pře­mýš­let o pěti­ci on, Dominika, Xenie, Johy a Vláďa. Popravdě řeče­no, tako­vé spo­je­nec­tví by se mi líbi­lo i pro­to, že by se rýso­val pod­raz pro vedou­cí sku­pi­nu kolem Nicole a Chilli.

Klasicky se dostá­vá­me k odmě­ně, kde ten­to­krát byla odmě­nou masáž, noc v hote­lu, láz­ně a samo­zřej­mě spous­ta jíd­la. Ty odmě­ny jsou oprav­du obrov­ské a jsem zvě­da­vý, čím je pře­ko­na­jí. Nejdřív se však opět ode­hrál sou­boj o kapi­tá­na, kte­rý vyhrál Vláďa. Jako dru­hé­ho kapi­tá­na si vybral Dominiku. Vladimír si vybral Johyho, Veroniku, Veve a Nicole a Dominika si vybra­la Xenii, Chilli a Braňa. Viděli jsme, jak se Novotného opět sese­ká­va­jí, když mlu­ví o odmě­ně. Jedna věta, po níž násle­du­je hud­ba a dra­ma­tic­ký záběr na hrá­če, pak dal­ší věta a zase doko­la. To bylo vel­mi kri­ti­zo­vá­no a divím se, že se nepo­u­či­li.

No, pojď­me k odmě­ně, kte­rá byla již kla­sic­ky za 7 bodů. Soutěž spo­čí­va­la ve sáze­ní tote­mů z jed­no­ho mís­ta na dru­hé pomo­cí hou­pač­ky. Líbilo se mi, že to bylo více týmo­vé a ne naše kla­sic­ké 1 vs 1. Na Slovensku nám tuto sou­těž samo­zřej­mě ose­ka­li a v úte­rý jsme se dočka­li sta­vu 3:3 a na zby­tek jsme si muse­li počkat do stře­dy.

SK-42. díl

V tom­to díle byla ukon­če­na sou­těž o odmě­nu, kte­rou nako­nec vyhrál tým kolem Dominiky pomě­rem 7:5. Zbytek epi­zo­dy se nesl na vlně odmě­ny. Jediné, co mohu vyzdvih­nout, je situ­a­ce, kde byly samy Veve, Veronika a Johy. Johy se jich zeptal, že pokud jed­na z nich vyhra­je imu­ni­tu, jak to vidí potom. Veronika a Veve oka­mži­tě řek­li Braňa a Dominiku, tak­že s nimi do té doby zřej­mě nikdo o vylou­če­ní Vladimíra nemlu­vil a je vidět, že jsou mimo hlav­ní ali­an­ci. Johy nad­ho­di­la, že do due­lu posta­ví Xenii a Vláďu, na což Veve a Veronika namít­ly, že potře­bu­jí Vláďu, aby vyhrá­ly imu­ni­tu. Což je pro mě spíš argu­ment, proč ho vyho­dit, než proč si ho nechat.

Závěr: První část epi­zo­dy byla doce­la záživ­ná, ale dru­há část byla v pod­sta­tě jen o uží­vá­ní si odmě­ny, a to mě až tak neba­vi­lo. Epizodu hod­no­tím 5/10 a těším se na dal­ší díl, kte­rý nám nabíd­ne sou­těž o imu­ni­tu, kme­no­vou radu a dal­ší­ho vyřa­ze­né­ho hrá­če.


Foto: Photo © Archiv TV Markíza


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55056 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73398 KB. | 20.07.2024 - 21:17:16