Kritiky.cz > Recenze knih > Amber – deset výprav mezi světy

Amber – deset výprav mezi světy

Amber
Amber
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 „Jediný sku­teč­ný svět, všech­ny ostat­ní jsou jen stí­ny.“

Ačkoli má tato série jed­ny z nej­po­div­něj­ších obá­lek, jaké lze ve fan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ře najít, jed­ná se záro­veň o jed­nu z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sérií, jaké kdy byly vůbec napsá­ny. Předně musím upo­zor­nit na to, že jeho jmé­na se sku­teč­ně čte Zelazny, niko­li želaz­ny nebo dokon­ce želez­ný, jak jsem už něko­li­krát zasle­chl. Trhá to uši.

Jeho otec emi­gro­val v mlá­dí z Polska, autor sám se již naro­dil v Ohiu.

Protože pro celou jeho tvor­bu je cha­rak­te­ris­tic­ké stí­rá­ní a zamlže­ní hra­ni­ce mezi fan­ta­sy a science ficti­on, je čas­to ozna­čo­vá­na jako science fan­ta­sy. Navíc se mu poved­lo neu­víz­nout při psa­ní v pas­ti jed­né série a vyhnul se tak tomu, že by po něm jeho fanou­ši chtě­li stá­le to samé.

Amberská série zahr­nu­je deset knih. Prvních pět jsou tzv. Corwinovy kro­ni­ky, pod­le prin­ce, kte­rý je sepsal. Druhou pěti­ci tvo­ří Merlinovy kro­ni­ky, při­čemž jejich hlav­ní hrdi­na je Corwinovým synem.

Universum je zalo­že­no na půvab­né pre­mi­se mnoho­vesmí­ru. Amber je jedi­ným sku­teč­ným svě­tem. Svou exis­ten­cí vrhá ovšem neko­neč­ně množ­ství stí­nů, tedy alter­na­tiv­ních ver­zí sebe samé­ho, mezi kte­ré spa­dá i naše Země. Královská rodi­na je nadá­na schop­nos­tí mezi těmi­to stí­ny ces­to­vat. Sami pak vlád­nout roz­lič­ný­mi schop­nost­mi – nad­lid­skou silou, výkon­nos­tí, magií a dal­ší­mi vymo­že­nost­mi. Na Amberu samot­ném fun­gu­jí jak růz­né for­my magie, tak i někte­ré tech­no­lo­gie. Naopak zde napří­klad nefun­gu­je náš střel­ný prach, ale lze vyu­žít někte­ré jeho alter­na­ti­vy, tak­že za urči­tých pod­mí­nek mohou zde, ve fan­tas­tic­kém krá­lov­ství, fun­go­val napří­klad pal­né zbra­ně.

Jako je Amber ztě­les­ně­ním doko­na­lé har­mo­nie, jsou Dvory Chaosu leží­cí na opač­né stra­ně vesmí­ru, jeho pro­ti­pó­lem. Paradoxně jim ale vlád­ne cel­kem spo­řá­da­ná rodi­na, na roz­díl od roz­há­da­né dynastie Amberitů. Pokud by se Zelazny vyží­val více v intri­kách a při­dal popi­sy zabí­je­ní a sou­lo­ží, mohl ve své době roz­jet vlast­ní hru o trů­ny. Lidí na to měl dost.

Dnes je již cel­kem rari­tou původ­ní vydá­ní prv­ní­ho dílu série. Poté, co pře­vzal celý pro­jekt Classic Books, změ­ni­ly se obál­ky i název. První díl je zatím stá­le v dis­tri­buci pod názvem Devět prin­ců Amberu. V antikva­ri­á­tech nebo na auk­cích lze ovšem stá­le občas nara­zit na původ­ní ver­zi, Vládci stí­nů, na jehož obál­ce stá­le vese­le září čer­ná limu­zí­na a ved­le ní jez­dec v brně­ní. Tato obál­ka nád­her­ně demon­stru­je to, co je typic­ké pro celou sérií. Pokud je vaše fan­ta­zie schop­ná akcep­to­vat pro­gra­má­to­ra v oble­ku, kte­rý dis­ku­tu­je s mlu­ví­cí sfin­gou o kom­pli­ko­va­né hádan­ce, má pří­stup k super­po­čí­ta­či ces­tu­jí­cí­mu mezi svě­ty a v ruká­vu má živý řetěz, pak se vám Amber bude líbit. Vždycky, když už si mys­lí­te, že vás autor nemů­že pře­kva­pit, vypá­lí vám doko­na­le ryb­ník. Něco jako Doctor Who.

A už prv­ním popi­sem pro­chá­ze­ní Vzorem, popi­sem Tir na Nog´th, pří­zrač­né­ho měst na oblo­ze, nebo krá­lov­ských trum­fů, karet, kte­rým spo­lu komu­ni­ku­je krá­lov­ská rodi­na.

Tak jen nech­te Pana Zelaznyho, ať vás milo­srd­ně opře­de pavu­či­nou své fan­ta­zie.

Základ: intri­ky, sou­bo­je a živo­ty prin­ců a prin­ce­zen Amberu, jedi­né­ho sku­teč­né­ho svě­ta

Navíc:

 • nápa­dy
 • pro­stře­dí a magie
 • posta­vy
 • žánr science fan­ta­sy

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • Star Wars: Poslední z Jediů14. dubna 2017 Star Wars: Poslední z Jediů https://www.youtube.com/watch?v=zB4I68XVPzQ Posted in Trailery
 • Cold Meat25. února 2024 Cold Meat Šílená nuda! Konverzačka v autě dvou nesympatických postav o hovně. Jediný Survival bylo ten film dosledovat. Kdyby tam aspoň ten Wendigo řádil, ale nic. Levné, nezajímavé, nuda! […] Posted in Krátké recenze
 • Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření9. prosince 2010 Dávejte ze sebe a ze svého srdce bez měření Nikdo nikdy nezměřil, ani básníci, kolik se toho vejde do srdce. (Fitzgerald) Jakým způsobem bereme míru osoby a víme, jak je opravdu velká? Je to od špiček prstů na nohou k vrcholu hlavy? […] Posted in Domácí rady
 • SPA - VAX 4:017. ledna 2017 SPA - VAX 4:0 Blahopřejeme pražskému týmu HC Sparta k postupu do finále Champions Hockey League! https://www.youtube.com/watch?v=nM4Le3-uVPc https://www.youtube.com/watch?v=3uClxgJOFtY Posted in Videa
 • Vánoční prázdniny20. prosince 2022 Vánoční prázdniny National Lampoon's Christmas Vacation (Vánoční prázdniny) je americká vánoční komedie z roku 1989 a třetí díl filmové série National Lampoon Vacation. Vánoční prázdniny režíroval Jeremiah […] Posted in Speciály
 • "Bedna" KVIFF 2022 recenze: drsné drama zkoumá složitý vztah otce a syna10. července 2022 "Bedna" KVIFF 2022 recenze: drsné drama zkoumá složitý vztah otce a syna Dospívající chlapec se vyrovnává se smrtí svého otce a zároveň se nechává vtáhnout do stinných stránek mexického výrobního průmyslu ve filmu Krabice (La caja), který po loňském debutu na […] Posted in Filmové recenze
 • Zločin a vášně za rady Vacátka12. listopadu 2023 Zločin a vášně za rady Vacátka Zfilmované detektivní příběhy o radovi Vacátkovi jsou legendami ve svém žánru. Méně diváků však ví, že předobrazem této postavy byl skutečný policejní rada Josef Vaňásek. Krmi příběhy […] Posted in Recenze knih
 • Brothers Grimm, The (2005)25. prosince 2011 Brothers Grimm, The (2005) Příběh o kouzelném lese, ztracených dívkách a bratrské dvojici. Bratři Grimmové a jejich dva společníci jsou opravdu vynalézavá partička. Využívají strachu a pověrčivosti hloupých […] Posted in Horory
 • Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin.14. prosince 2018 Akta X - Návrat domů (Home Again) - S10E04 - Muž s náplastí si zasloužil utrhnout víc končetin. Epizoda měla slibný začátek, postavy, obě dějové linie i prostředí. Ale jako celek je to vlastně nic neříkající nuda. Hororovou linku dost zastiňuje ta nemocniční, ve které Scully tráví […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66801 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71750 KB. | 17.07.2024 - 19:20:57