Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%

Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%

Zelevy
Zelevy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračování před­loň­ských Želv Ninja se nese ve vel­mi podob­ném duchu, jen s něko­li­ka změ­na­mi, ve všech pří­pa­dech k hor­ší­mu:

  • Jednička byla spo­třeb­ní zába­vou urče­nou zejmé­na pro osmi až dva­nác­ti­le­té chlap­ce. Dvojka pama­tu­je i na mlad­ší děti, neboť je ješ­tě pri­mi­tiv­něj­ší a infan­til­něj­ší.
  • Příběh jed­nič­ky byl hloupý a při­ro­ze­ně obsa­ho­val i řadu nelo­gic­kých či nesmy­sl­ných kik­sů. Dvojka je z hle­dis­ka děje vylo­že­ně idi­ot­ská, nedo­myš­le­ná a její scé­nář je odflák­nu­tý, a navíc už to ani není naiv­ně roz­to­mi­lé.
  • Megan Fox neu­mí hrát, což stá­le pla­tí. Odtažitý a nevý­raz­ný čes­ký dabing v jejím pří­pa­dě ješ­tě pod­tr­hu­je její už tak dost dře­vě­ný výkon.
  • Titulní žel­ví hrdi­no­vé a jejich hláš­ky pros­tě v čes­kém dabin­gu nezní cool, ať už se nada­bu­jí jak­ko­li.
  • Will Arnet už nehra­je nesmě­lé­ho nesym­pa­tic­ké­ho blbeč­ka, ale namyš­le­né­ho a samo­li­bé­ho nesym­pa­tic­ké­ho blbeč­ka.
Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Nyní něco z děje. Držte si klo­bou­ky.

Záporák Trhač je bacha­ři pře­vá­žen v obr­ně­ném a hlí­da­ném voze do jiné­ho věze­ní. Během pře­vo­zu jej plá­nu­je unést něja­ký šíle­ný pro­fe­sor za pomo­ci motor­kář­ské­ho gan­gu a vrtu­l­ní­ku s obřím mag­ne­tem. Akci však pře­ru­ší Želvy Ninja se svým pope­lář­ským vozem, kte­rý pli­ve oheň a vystře­lu­je víka od kaná­lů. Profesor se tudíž musí uchý­lit k plá­nu B – poku­sit se Trhače tele­por­to­vat díky expe­ri­men­tál­ní tech­no­lo­gii. To se pove­de, ako­rát nikdo neví, kam to Trhače tele­por­to­va­lo.
Trhač je tele­por­to­ván do jiné dimen­ze, kde si oka­mži­tě pad­ne do oka s mimo­zem­ským doby­va­te­lem ve for­mě mlu­ví­cí­ho žalud­ko­moz­ku s cha­padly a robo­tic­kým tělem (fanouš­ci ho jis­tě zna­jí jako Kranka). Společně se dohod­nou, že ovlád­nou zemi, a Krank dá Trhačovi jakousi zbraň a vysvět­lí mu, kde se na Zemi nachá­ze­jí tři sou­část­ky, z nich lze sesta­vit mezi­di­men­zi­o­nál­ní por­tál, díky němuž by bylo mož­né pro­vést inva­zi. V dal­ších scé­nách je Trhač opět na Zemi a vůbec není jas­né, jak se mu ten návrat poda­řil.
Šílený pro­fe­sor mimo­zem­skou zbraň roz­pus­tí do spe­ci­ál­ní­ho séra, kte­ré pak vpích­ne dvě­ma pokus­ným posko­kům. Následkem toho se z jed­no­ho z nich sta­ne zmu­to­va­ný mlu­ví­cí člověko-nosorožec a z dru­hé­ho se sta­ne člověko-kanec (fanouš­ci je jis­tě zna­jí jako Bebopa a Rocksteadyho). Ve zbyt­ku fil­mu se pak plá­ca­jí do břich, prdí, děla­jí dětin­ské a k uzou­fá­ní trap­né humo­ry a žerou špage­ty.
Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze

Více na Kritiky.cz
Nový trailer na animák pod Pixaru Soul Watch a sneak peek from... Nový trailer na animák pod Pixaru Soul Watch a sneak peek from Disney and Pixar's Soul; a sto...
Čtvrtečník - 25. března 2004 Tento týden se chystá záplava amerických filmů mnoha žánrů. Setkáme se se snímky osvědče...
Martin Moszkowicz Martin Moszkowicz je předsedou představenstva společnosti Constantin Film AG, zodpovědný za obl...
Farma SK – 8. série – 36. díl ...
Chata ve Švýcarsku - oheň v krbu a zasněžené vrcholky hor za oknem I když už by mělo být jaro, stále za okny panuje zimní počasí. Co si takhle usednout s pří...
Ukáže se, že jeden z těch bacha­řů, co pře­vá­žel Trhače, je ve sku­teč­nos­ti detektiv-amatér, co boju­je se zlo­čin­ci jako mas­ko­va­ný super­hr­di­na, co mlá­tí kri­mi­nál­ní­ky hokej­kou (hra­je ho topor­ný Stephen Amell).
Želvy zjis­tí, že když sérum mění lidi ve zví­řa­ta, moh­lo by je samot­né pře­mě­nit v lidi. To mezi nimi způ­so­bí rozkol a týmo­vou kri­zi, ale fak­tic­ky se to ve fil­mu řeší sotva pár minut.
Kromě toho dojde ješ­tě na jed­nu vylo­že­ně nepří­jem­nou poli­cej­ní náčel­ni­ci, na obří kry­su Třísku, na zmí­ně­nou Megan Fox s rudý­mi rty, věč­ně roze­vře­ný­mi, aby byly sly­šet její ero­tic­ky dus­né vzde­chy, a na posta­vu Willa Arneta, kte­rý se doká­že i do přís­ně stře­že­ných oblas­tí bez pro­blé­mů dostat uni­ver­zál­ní větou „Ahoj, já jsem Sokol a mám klíč od měs­ta, vče­ra mi ho dali.“ A na něko­lik akč­ních scén, z nichž žád­ná však není lep­ší než ta na zasně­že­né hoře v před­cho­zím fil­mu. Želvy děla­jí žer­ty a legrác­ky a trou­sí hláš­ky a nikdy jim nehro­zí reál­né nebez­pe­čí, ani když pře­ska­ku­jí z leta­dla na leta­dlo za letu, tudíž ve fil­mu nee­xis­tu­je napě­tí a osu­do­vost. Místo toho se vytvá­ří hra­vá roz­ja­ře­ná atmo­sfé­ra, jako že vlast­ně o nic nejde, ako­rát se u toho hod­ně heká, pochech­tá­vá a kři­čí.
K té mimo­zem­ské inva­zi pocho­pi­tel­ně dojde. Technologie želv je mimo­cho­dem nato­lik vyvi­nu­tá, že dvě vte­ři­ny poté, co nepřá­tel­ská vesmír­ná loď vstou­pí do naší dimen­ze, tak už ji žel­vy mají úspěš­ně nahac­ko­va­nou, a o dal­ší dvě vte­ři­ny poz­dě­ji už dokon­ce zna­jí jmé­no její­ho kapi­tá­na. Vůbec veš­ke­ré tech­nic­ké věci jsou ve fil­mu bru­tál­ně zjed­no­du­še­ny a popi­so­vá­ny nesro­zu­mi­tel­nou a nesmy­sl­nou fyzikálně-chemickou hatma­til­kou.
Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze

Dokonce tu chy­bí jaké­ko­li bojo­vé scé­ny, v nichž by žel­vy před­ved­ly něja­ká bojo­vá umě­ní nebo nin­ja doved­nos­ti. Což je s podi­vem, když už se jme­nu­jí Želvy Ninja… Jinak drti­vá vět­ši­na fil­mu je pocho­pi­tel­ně digi­tál­ní a tri­ky jsou vel­mi dob­ré, hud­ba tepe, kame­ra zbě­si­le lítá, 3D cel­kem fun­gu­je… Akorát děj, dia­lo­gy a někte­ré posta­vy před­sta­vu­jí něco otřes­né­ho, co se dob­ře vyprá­ví v hos­po­dě, ale dívat se na to téměř dvě hodi­ny v kině je takřka utr­pe­ní, pří­pad­ně utr­pe­ní dopro­vá­ze­né nevě­říc­ným krou­ce­ním hla­vou.
Takže pokud je vám méně než dva­náct, může se stát, že bude­te z Želv Ninja 2 nad­še­ní. Starší divá­ci se nicmé­ně budou dělit na ty, kte­rým bude film při­pa­dat jako nesku­teč­ná hova­di­na a stu­pid­ní sláta­ni­na, a na ty, kte­ří si sní­mek uži­jí jako guil­ty ple­a­su­re, jemuž se mohou od srd­ce smát pro jeho nesko­na­lou demen­ci. Jiná vari­an­ta nee­xis­tu­je.
P.S.: Je jis­tá šan­ce, že v ang­lič­ti­ně s titul­ky to nebu­de tak hroz­né, mini­mál­ně z hle­dis­ka dia­lo­gů. Ale to je jen odhad.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Soutěž o Steam klíč Vyhlašujeme soutěž o Steam klíč Trvání soutěže 12.10 - 19.10.2016..Na výběr jsou tyto hry...
Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se...
Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Y...
Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody ...
Konami údajně nabídlo některé ze svých značek externím... Konami údajně nabídlo některé ze svých značek externím studiím. Ve vývoji mají Metal Gear...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25183 s | počet dotazů: 284 | paměť: 69984 KB. | 02.12.2023 - 01:07:29