Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%

Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%

Zelevy
Zelevy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračování před­loň­ských Želv Ninja se nese ve vel­mi podob­ném duchu, jen s něko­li­ka změ­na­mi, ve všech pří­pa­dech k hor­ší­mu:

  • Jednička byla spo­třeb­ní zába­vou urče­nou zejmé­na pro osmi až dva­nác­ti­le­té chlap­ce. Dvojka pama­tu­je i na mlad­ší děti, neboť je ješ­tě pri­mi­tiv­něj­ší a infan­til­něj­ší.
  • Příběh jed­nič­ky byl hloupý a při­ro­ze­ně obsa­ho­val i řadu nelo­gic­kých či nesmy­sl­ných kik­sů. Dvojka je z hle­dis­ka děje vylo­že­ně idi­ot­ská, nedo­myš­le­ná a její scé­nář je odflák­nu­tý, a navíc už to ani není naiv­ně roz­to­mi­lé.
  • Megan Fox neu­mí hrát, což stá­le pla­tí. Odtažitý a nevý­raz­ný čes­ký dabing v jejím pří­pa­dě ješ­tě pod­tr­hu­je její už tak dost dře­vě­ný výkon.
  • Titulní žel­ví hrdi­no­vé a jejich hláš­ky pros­tě v čes­kém dabin­gu nezní cool, ať už se nada­bu­jí jak­ko­li.
  • Will Arnet už nehra­je nesmě­lé­ho nesym­pa­tic­ké­ho blbeč­ka, ale namyš­le­né­ho a samo­li­bé­ho nesym­pa­tic­ké­ho blbeč­ka.
Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Nyní něco z děje. Držte si klo­bou­ky.

Záporák Trhač je bacha­ři pře­vá­žen v obr­ně­ném a hlí­da­ném voze do jiné­ho věze­ní. Během pře­vo­zu jej plá­nu­je unést něja­ký šíle­ný pro­fe­sor za pomo­ci motor­kář­ské­ho gan­gu a vrtu­l­ní­ku s obřím mag­ne­tem. Akci však pře­ru­ší Želvy Ninja se svým pope­lář­ským vozem, kte­rý pli­ve oheň a vystře­lu­je víka od kaná­lů. Profesor se tudíž musí uchý­lit k plá­nu B – poku­sit se Trhače tele­por­to­vat díky expe­ri­men­tál­ní tech­no­lo­gii. To se pove­de, ako­rát nikdo neví, kam to Trhače tele­por­to­va­lo.
Trhač je tele­por­to­ván do jiné dimen­ze, kde si oka­mži­tě pad­ne do oka s mimo­zem­ským doby­va­te­lem ve for­mě mlu­ví­cí­ho žalud­ko­moz­ku s cha­padly a robo­tic­kým tělem (fanouš­ci ho jis­tě zna­jí jako Kranka). Společně se dohod­nou, že ovlád­nou zemi, a Krank dá Trhačovi jakousi zbraň a vysvět­lí mu, kde se na Zemi nachá­ze­jí tři sou­část­ky, z nich lze sesta­vit mezi­di­men­zi­o­nál­ní por­tál, díky němuž by bylo mož­né pro­vést inva­zi. V dal­ších scé­nách je Trhač opět na Zemi a vůbec není jas­né, jak se mu ten návrat poda­řil.
Šílený pro­fe­sor mimo­zem­skou zbraň roz­pus­tí do spe­ci­ál­ní­ho séra, kte­ré pak vpích­ne dvě­ma pokus­ným posko­kům. Následkem toho se z jed­no­ho z nich sta­ne zmu­to­va­ný mlu­ví­cí člověko-nosorožec a z dru­hé­ho se sta­ne člověko-kanec (fanouš­ci je jis­tě zna­jí jako Bebopa a Rocksteadyho). Ve zbyt­ku fil­mu se pak plá­ca­jí do břich, prdí, děla­jí dětin­ské a k uzou­fá­ní trap­né humo­ry a žerou špage­ty.
Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze

Ukáže se, že jeden z těch bacha­řů, co pře­vá­žel Trhače, je ve sku­teč­nos­ti detektiv-amatér, co boju­je se zlo­čin­ci jako mas­ko­va­ný super­hr­di­na, co mlá­tí kri­mi­nál­ní­ky hokej­kou (hra­je ho topor­ný Stephen Amell).
Želvy zjis­tí, že když sérum mění lidi ve zví­řa­ta, moh­lo by je samot­né pře­mě­nit v lidi. To mezi nimi způ­so­bí rozkol a týmo­vou kri­zi, ale fak­tic­ky se to ve fil­mu řeší sotva pár minut.
Kromě toho dojde ješ­tě na jed­nu vylo­že­ně nepří­jem­nou poli­cej­ní náčel­ni­ci, na obří kry­su Třísku, na zmí­ně­nou Megan Fox s rudý­mi rty, věč­ně roze­vře­ný­mi, aby byly sly­šet její ero­tic­ky dus­né vzde­chy, a na posta­vu Willa Arneta, kte­rý se doká­že i do přís­ně stře­že­ných oblas­tí bez pro­blé­mů dostat uni­ver­zál­ní větou „Ahoj, já jsem Sokol a mám klíč od měs­ta, vče­ra mi ho dali.“ A na něko­lik akč­ních scén, z nichž žád­ná však není lep­ší než ta na zasně­že­né hoře v před­cho­zím fil­mu. Želvy děla­jí žer­ty a legrác­ky a trou­sí hláš­ky a nikdy jim nehro­zí reál­né nebez­pe­čí, ani když pře­ska­ku­jí z leta­dla na leta­dlo za letu, tudíž ve fil­mu nee­xis­tu­je napě­tí a osu­do­vost. Místo toho se vytvá­ří hra­vá roz­ja­ře­ná atmo­sfé­ra, jako že vlast­ně o nic nejde, ako­rát se u toho hod­ně heká, pochech­tá­vá a kři­čí.
K té mimo­zem­ské inva­zi pocho­pi­tel­ně dojde. Technologie želv je mimo­cho­dem nato­lik vyvi­nu­tá, že dvě vte­ři­ny poté, co nepřá­tel­ská vesmír­ná loď vstou­pí do naší dimen­ze, tak už ji žel­vy mají úspěš­ně nahac­ko­va­nou, a o dal­ší dvě vte­ři­ny poz­dě­ji už dokon­ce zna­jí jmé­no její­ho kapi­tá­na. Vůbec veš­ke­ré tech­nic­ké věci jsou ve fil­mu bru­tál­ně zjed­no­du­še­ny a popi­so­vá­ny nesro­zu­mi­tel­nou a nesmy­sl­nou fyzikálně-chemickou hatma­til­kou.
Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze


Podívejte se na hodnocení Želvy Ninja 2 na Kinoboxu.

Dokonce tu chy­bí jaké­ko­li bojo­vé scé­ny, v nichž by žel­vy před­ved­ly něja­ká bojo­vá umě­ní nebo nin­ja doved­nos­ti. Což je s podi­vem, když už se jme­nu­jí Želvy Ninja… Jinak drti­vá vět­ši­na fil­mu je pocho­pi­tel­ně digi­tál­ní a tri­ky jsou vel­mi dob­ré, hud­ba tepe, kame­ra zbě­si­le lítá, 3D cel­kem fun­gu­je… Akorát děj, dia­lo­gy a někte­ré posta­vy před­sta­vu­jí něco otřes­né­ho, co se dob­ře vyprá­ví v hos­po­dě, ale dívat se na to téměř dvě hodi­ny v kině je takřka utr­pe­ní, pří­pad­ně utr­pe­ní dopro­vá­ze­né nevě­říc­ným krou­ce­ním hla­vou.
Takže pokud je vám méně než dva­náct, může se stát, že bude­te z Želv Ninja 2 nad­še­ní. Starší divá­ci se nicmé­ně budou dělit na ty, kte­rým bude film při­pa­dat jako nesku­teč­ná hova­di­na a stu­pid­ní sláta­ni­na, a na ty, kte­ří si sní­mek uži­jí jako guil­ty ple­a­su­re, jemuž se mohou od srd­ce smát pro jeho nesko­na­lou demen­ci. Jiná vari­an­ta nee­xis­tu­je.
P.S.: Je jis­tá šan­ce, že v ang­lič­ti­ně s titul­ky to nebu­de tak hroz­né, mini­mál­ně z hle­dis­ka dia­lo­gů. Ale to je jen odhad.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71701 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72326 KB. | 19.05.2024 - 19:43:15