Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zohan: Krycí jméno Kadeřník

Zohan: Krycí jméno Kadeřník

Photo © Happy Madison Productions
Photo © Happy Madison Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 2,33 z 5)
Loading...

Herec Adam Sander poměr­ně čas­to roz­dě­lu­je divác­kou obec, někte­ří ho nemo­hou vystát pro mír­ně uje­tý humor jed­no­duš­ší­ho rázu, jiní jeho posta­vy milu­jí. Faktem je, že Sander svou kari­é­ru oprav­du zalo­žil na posta­vách výstav­ních blb­ců (viz Vodonoš), jejichž sle­do­vá­ní vás může až fyzic­ky bolet, zvlášť pokud nepo­klá­dá­te za vtip­né smát se čiré lid­ské hlouposti a řečo­vé vadě, ale záro­veň také v něko­li­ka fil­mech doká­zal, že má i jis­té nepo­pi­ra­tel­né herec­ké kva­li­ty a umí ztvár­nit i posta­vy jiné­ho raže­ní. V Zohanovi opět před­vá­dí bláz­ni­věj­ší část své­ho já, avšak ústřed­ní posta­va zde naštěs­tí nemá v hla­vě jen pili­ny, tak­že výsled­kem je poměr­ně zda­ři­lá kome­die.

Hrdinou sním­ku je izra­el­ský agent Zohan, kte­rý nemá na váleč­né fron­tě Izraele s Palestinou kon­ku­ren­ci. Problémem však je, že jej vál­ka una­vu­je a tou­ží začít nový život v Americe jako kadeř­ník. Řešením se nako­nec stá­vá před­stí­ra­ná smrt, uta­je­ná ces­ta za oce­án a sna­ha pro­sa­dit se v kadeř­nic­ké bran­ži. Přes počá­teč­ní neú­spě­chy se to Zohanovi oprav­du poda­ří (nut­no podotknout, že s výraz­nou pomo­cí jeho, řek­ně­me, ehm, ero­tic­ké­ho umu), avšak Amerika je plná izra­el­ských i pales­tin­ských při­stě­ho­val­ců, což s sebou pocho­pi­tel­ně brzo při­ná­ší pro­blémy.

Film dis­po­nu­je poměr­ně širo­kým spek­trem humo­ru, tak­že si v něm kaž­dý najde to, co jej baví i to, co jej otra­vu­je. Zohan je oprav­du ulti­mát­ní machr, kte­rý chy­tá kul­ky v letu, pla­ve rych­le­ji než vod­ní skútr a dělá z lidí prec­lí­ky, čímž si film zda­ři­le uta­hu­je z nej­pro­va­ře­něj­ších klišé akč­ních fil­mů, v nichž nepře­mo­ži­tel­ní agen­ti vše pře­ži­jí a ješ­tě zvlád­nou sba­lit nej­lep­ší babu v oko­lí. Když si k tomu při­dá­te oso­bi­tý pří­zvuk dopl­ně­ný neob­vyk­lý­mi židov­ský­mi slo­vy (mys­lím, že jejich čes­ká obdo­ba se poved­la) máte oprav­du neza­po­me­nu­tel­né­ho hrdi­nu.

Zohan při­ná­ší i men­ší dáv­ku humo­ru pro nároč­něj­ší, najde­te něko­lik vypoin­to­va­ných inte­li­gent­něj­ších vtíp­ků, kte­ré si nedě­la­jí hla­vu s poli­tic­kou korekt­nos­tí (např. tele­fon­ní lin­ka Hizballáhu). Film dob­ře a s nad­hle­dem reflek­tu­je izraelsko-palestinské vzta­hy a dělá si z nich legra­ci, aniž by nadr­žo­val jed­né ze zúčast­ně­ných stran. Na dru­hou stra­nu je tu však znač­ná por­ce humo­ru jed­no­duš­ší­ho, kře­čo­vi­těj­ší­ho a občas tak pře­hna­né­ho, že to zavá­ní roz­pa­ky a trap­nos­tí. Jedná se o gagy zamě­ře­né a niž­ší lid­ské pudy a ve zby­teč­ně vel­ké míře ori­en­to­va­né na buj­ně zarostlou hrdi­no­vu muž­skou pýchu a obšťast­ňo­va­né seni­or­ky.

Objevuje se tu také čas­tý nešvar kome­dií, a sice nikterak pre­ciz­ně pro­pra­co­va­ný scé­nář. Film chví­le­mi půso­bí pou­ze jako smě­si­ce výstřed­ních scé­nek, ale fak­tem je, že základ­ní linie stá­le smě­řu­je kupře­du a někte­ré skvě­lé situ­a­ce men­ší roz­tříš­tě­nost vyna­hra­dí. Také sto­páž je na žánr tro­chu pře­hna­ná, ale naštěs­tí to nedo­jde tak dale­ko, že by se divák nudil. Sandlerova kre­a­ce je zde přes­ně tako­vá, jakou tato bláz­ni­vá kome­die vyža­du­je, a Zohan je přes drob­né výhra­du oprav­du sym­pa­tic­ká posta­va. Navíc zde po dlou­hé má sne­si­tel­nou, vlast­ně dokon­ce i vtip­nou, roli Rob Schneider.

Film, na kte­rý bude mít urči­tě mno­ho divá­ků vyhra­ně­ný názor. Já zůsta­la někde upro­střed. Kvality vyso­ko nasa­ze­né zda­ři­lou paro­dií agent­ských fil­mů a vtip­ně poja­tým téma­tem izraelsko-palestinských vzta­hů u mě sni­žu­je jed­no­duš­ší a mnoh­dy pře­hna­ně vyhro­ce­ný humor sexu­ál­ní­ho raže­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93974 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72184 KB. | 16.04.2024 - 19:15:56