Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Creed: Cesta na vrchol – Přenos žezla od otce k synovi ve světě boxu

Creed: Cesta na vrchol – Přenos žezla od otce k synovi ve světě boxu

Photo © Warner Bros. Entertainment
Photo © Warner Bros. Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Donnie Johnson (Michael B. Jordan) vlast­ní jmé­nem Adonis Creed, se jed­no­ho dne roz­hod­ne zaho­dit naděj­nou kari­é­ru ve finan­cích a násle­do­vat odkaz své­ho otce, jed­né z nej­vět­ších boxer­ských ikon na celém svě­tě. Tohle roz­hod­nu­tí se v jeho oko­lí ovšem neshle­dá­vá s pocho­pe­ním a tak se stě­hu­je do Philadelphie, kde hod­lá vyhle­dat Rockyho (Sylvester Stallone), pří­te­le své­ho otce, kte­rý sám je žijí­cí legen­dou v tom­to spor­tov­ním odvět­ví. Doufá, že mu pomů­že s tré­nin­kem a ces­tou na vrchol, Ta je ovšem veli­ce těž­ká a Rocky roz­hod­ně nemá v plá­nu něko­ho tré­no­vat...  

 

Photo © Warner Bros. Entertainment

Creed je v cel­ku zají­ma­vým fil­mem. Přímo vychá­zí z nej­vý­raz­něj­ší boxer­ské série, kte­rá dodnes pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší sním­ky toho­to žán­ru. Následovat její odkaz tedy není jed­no­du­ché, i když je v roli při­hrá­va­če samot­ný Rocky Balboa. A to je hlav­ní pro­blém prv­ní polo­vi­ny fil­mu, kde prá­vě půvo­dem ital­ský boxer moc pro­sto­ru nemá a film sle­du­je pře­de­vším mlad­ší gene­ra­ci. Snímek zde balan­cu­je na hra­ně pre­ciz­ně odve­de­né­ho boxer­ské­ho dra­ma­tu, nicmé­ně postrá­dá jaký­ko­liv náboj, kte­rý by jej pře­ne­sl někam dále, než jen na hra­ni­ci dob­ře nato­če­né­ho fil­mu. To se však mění v momen­tě, kdy začne život mla­dé­ho boxe­ra nabí­rat na obrát­kách a jeho men­tor začne pře­bí­rat výraz­něj­ší roli v rám­ci fil­mu. Vše do sebe najed­nou začne zapa­dat, emo­ce začí­na­jí prou­dit a Creed začne na divá­ka koneč­ně půso­bit jako duchov­ní pokra­čo­va­tel ori­gi­nál­ní série.

To je navíc pod­po­ře­no výraz­nou pra­cí s fil­mo­vou kame­rou, díky kte­ré se film odli­šu­je od své žánro­vé kon­ku­ren­ce. Ta totiž jen pod­po­ru­je sou­stře­dě­né a výbor­né herec­ké výko­ny, se kte­rý­mi ten­to sní­mek pra­cu­je. Díky při­da­ným emo­cím v závě­ru fil­mu je tak dopad samot­né­ho pří­bě­hu na divá­ka znač­ný a mís­ty i ta slza se může obje­vit. Zkrátka ono pře­dá­ní pomy­sl­né­ho žez­la mlad­ší gene­ra­ci má nako­nec i po pro­ble­ma­tic­kém začát­ku nako­nec všech­no to co by mělo mít.

Photo © Warner Bros. Entertainment

Creed tak není zda­le­ka ide­ál­ním pokra­čo­va­te­lem série o Rockym, avšak i přes veš­ke­ré své chy­by nabí­zí pro fanouš­ky série dosta­tek vztyč­ných bodů, díky kte­rým si dal­ší kapi­to­lu z živo­ta stár­nou­cí­ho boxe­ra uži­jí. Ten zby­tek najde v tom­to sním­ku sluš­ně nato­če­nou ces­tu na vrchol za pomo­ci spor­tov­ní legen­dy. Slušně zahra­né, výbor­ně nato­če­né a pří­jem­ně zre­ží­ro­va­né spor­tov­ní dra­ma, kte­ré i přes své chy­by doká­že zaujmout a na dvě a čtvrt hodi­ny sluš­ně zaba­vit. Pokud máte box v krvi, tohle roz­hod­ně nebu­de­te chtít minout.

Sympatická pře­dáv­ka řemes­la dal­ší gene­ra­ci. Creed je sluš­ným pokra­čo­va­te­lem odka­zu Rockyho, za kte­rý se tvůr­ci nemu­sí sty­dět. Slušně nato­če­ná a skvě­le zahra­ná spor­tov­ní podí­va­ná, kde není nou­ze o napě­tí a emo­ce. Škoda snad jen tro­chu zby­teč­ně roz­vláč­né prv­ní půle a občas­ných chy­bek ve vývo­ji pří­bě­hu. I tak však dost chyb vyna­hra­zu­je skvě­lá kame­ra a pře­kva­pi­vě dra­ma­tic­ký Sylvester Stallone. Pro fanouš­ky série povin­nost, pro zby­tek solid­ní spor­tov­ní dra­ma. 

 Koktejl:

25% Rocky
25% Box
25% Emoce
25% Odkaz legen­dy

 


Podívejte se na hodnocení Creed na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36964 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72135 KB. | 19.04.2024 - 01:24:57