Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět!

Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět!

Photo © Columbia Pictures Corporation
Photo © Columbia Pictures Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Zachránili New York před zápla­vou z říše duchů, ale uzná­ní ani slá­vy se moc nedo­čka­li. Lidé na ně poma­lu zapo­mně­li a oni nyní doslo­va pře­ží­va­jí jak se dá. Vše se však změ­ní ve chví­li, kdy Krotitelé duchů kon­tak­tu­je jejich sta­rá zná­má Dana, kte­rá tvr­dí, že její malý synek Oscar se stal nedob­ro­vol­nou „hrač­kou“ nad­při­ro­ze­ných sil. Ti se jí roz­hod­nou pomo­ci, přes­to­že její his­tor­ce moc nevě­ří. O to vět­ší je pro ně šok to, co obje­ví v měst­ských sto­kách. Doslova řeka sli­zu prou­dí pod celým měs­tem a ústí pod míst­ním muze­em, kde Dana pra­cu­je. Má to snad co do čině­ní s obra­zem kdy­si moc­né­ho čaro­dě­je Viga, kte­rý sli­bo­val pomstu a zno­vuzro­ze­ní? V New Yorku se zno­vu začnou obje­vo­vat nej­růz­něj­ší ducho­vé a mon­stra – tak­že Krotitelé duchů budou mít zase spous­tu prá­ce ochrá­nit jeho nebo­hé oby­va­te­le…

 • Český název: Krotitelé duchů 2
 • Režie: Ivan Reitman
 • Rok výro­by: 1989
 • Délka: 108 min
 • Země: USA
 • Hrají:
 • Bill Murray...(Dr. Peter Venkman)
 • Dan Aykroyd...(Dr. Raymond Stantz)
 • Harold Ramis...(Dr. Egon Spengler)
 • Ernie Hudson...(Winston Zeddemore)
 • Sigourney Weaver...(Dana Barrett)
 • Rick Moranis...(Louis Tully)
 • ...a dal­ší

Úspěch prv­ní­ho dílu sebou logic­ky při­ne­sl i myš­len­ku nato­čit stej­ně dob­ré pokra­čo­vá­ní. Ta se sice dle mého zce­la zre­a­li­zo­vat nepo­ved­la, ale dvoj­ka Krotitelů duchů taky není špat­ná. Ovšem jed­nič­ka je pře­ce jenom o ten pověst­ný chlup lep­ší. Přesto si ani dvoj­ka nemů­že stě­žo­vat na malou divác­kou pří­zeň, pro­to­že na mno­hých strán­kách se dokon­ce dočka­la lep­ší­ho ohod­no­ce­ní, než­li ori­gi­nál. Naše čtve­ři­ce hrdi­nů sebou při­nes­la ten­to­krát tro­chu ponu­řej­ší atmo­sfé­ru, což jsem samo­zřej­mě kvi­to­val s povdě­kem. Přece jenom se to tvůr­ci nao­ko poku­si­li brát váž­ně­ji, ale to jim samo­zřej­mě moc dlou­ho nevy­dr­že­lo. Ghostbusters jsou totiž hlav­ně rodin­nou kome­dií, plnou humor­ných hlá­šek i situ­a­cí.

Jejich úko­lem neby­lo vás vydě­sit, ale hlav­ně poba­vit. O čemž svěd­čí i něko­lik oprav­do­vých „špe­ků“, kte­ré se tu obje­vi­li. Za všech­no mlu­ví pozd­ní při­plu­tí Titaniku – tady si u mě páno­vé zís­ka­li plu­so­vé body, ale troš­ku mi cel­ko­vý záži­tek kazi­lo něko­lik nud­něj­ších pasá­ží – zvláš­tě pak ke kon­ci fil­mu. Bohužel závěr nepo­va­žu­ji zrov­na za moc pove­de­ný a od toho se odví­je­lo i mé finál­ní ohod­no­ce­ní. To však nic nemě­ní na tom, že si v sobě pře­cho­vá­vám dodnes dal­ší sluš­ný (neza­po­me­nu­tel­ný) záži­tek z dět­ství.

Navíc se i ten­to­krát dočká­me pře­hlíd­ky sluš­ných herec­kých výko­nů a samo­zřej­mě spe­ci­ál­ních efek­tů. Co se efek­tů týče, tak je vidět, že za těch pět let se tech­ni­ka vyví­je­la k mno­hem lep­ší­mu vizu­ál­ní­mu uspo­ko­je­ní stá­le nároč­něj­ší­ho divá­ka, což bylo jen a jen dob­ře. Co se herec­kých výko­nů týče – tak tady si všich­ni ved­li opět na výbor­nou. Čtveřice Krotitelů duchů nám sice mís­ty tro­chu zváž­ně­la, ale o to vět­ší radost jsem měl z ješ­tě více uje­té­ho Louise (Moranis). No a Sigourney? Té nemůžu vytknout abso­lut­ně nic.

Hodnocení: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63276 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72820 KB. | 29.05.2024 - 07:35:02