Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn

Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas od času se Filmfanatic s chu­tí vydá pro­ti prou­du času, aby si dopl­nil fil­mo­vé vzdě­lá­ní někte­rým kla­sic­kým kous­kem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě čer­no­bí­lý film roz­hod­ně není nestra­vi­tel­ným kusem fil­mo­vé hmo­ty. Přiznávám, že když jsem byl mlad­ší, bylo tomu tro­chu jinak, ale tyhle divác­ké časy jsou naštěs­tí pryč. Díky tomu je film­fa­na­ti­kův arze­nál bohat­ší o pěk­nou řád­ku čer­no­bí­lých legend.

POD KŘÍDLY LEGENDY
Asfaltová džun­gle je sní­mek z r. 1950, kte­rý reží­ro­val John Huston. Z jeho fil­mo­gra­fie bys­te moh­li znát mafi­án­skou kome­dii Čest rodi­ny Prizziů nebo fot­ba­lo­vý Nerovný zápas, kde se před kame­rou sešel tře­ba Sylvester Stallone a Pelé. Především ale Huston reží­ro­val legen­dár­ní­ho Maltézského soko­la. Jednoho z nej­slav­něj­ších zástup­ců žán­ru noir-filmů.

LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Asfaltová džun­gle je vlast­ně jed­ním z prv­ních zástup­ců tzv. heist movie. To je sub­žánr kri­mi­nál­ní­ho fil­mu, kte­rý se zamě­řu­je na plá­no­vá­ní, pro­ve­de­ní a násled­ky vel­ké lou­pe­že. V našem pří­pa­dě se lupič němec­ké­ho půvo­du, zná­mý jako Doktor, roz­hod­ne usku­teč­nit svůj peč­li­vě kon­stru­o­va­ný plán lou­pe­že ve vel­kém sty­lu. K rea­li­za­ci bri­lant­ní­ho plá­nu však potře­bu­je kom­pli­ce a také něko­ho, kdo pokry­je “vstup­ní nákla­dy”.

Těšit se tedy může­te na kla­sic­ké sché­ma, kte­ré je dnes napros­tým stan­dar­dem. Skládání par­ty, pří­pra­vy, lou­pež i násled­né kom­pli­ka­ce. Charaktery jsou mož­ná až pří­liš jed­no­roz­měr­né, ale Filmfanaticovi to k fil­mu sed­lo. Právě díky tomu, že zlí muži jsou sku­teč­ní drs­ní a jejich jedi­ným mys­li­tel­ným výcho­dis­kem z kri­ze je zlo­čin, půso­bí Asfaltová džun­gle nesmír­ně pří­mo­ča­ře.

ZLOČIN A HŘÍCH
Ti zna­lej­ší pozna­jí mezi herec­kým ansám­blem Sterlinga Haydena, kte­rý se zaskvěl rolí bri­gád­ní­ho gene­rá­la Rippera v bri­lant­ním sním­ku Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se nau­čil nedě­lat si sta­ros­ti a mít rád bom­bu. Úplně všich­ni pak doza­jis­ta pozna­jí mla­dič­kou Marilyn Monroe, pro kte­rou to byla jed­na z prv­ních rolí vůbec. Ve fil­mu sice její posta­va nemá abso­lut­ně žád­ný význam, ale moc krás­ně se na ní kou­ká, tak­že nedat jí pro­stor by byl doslo­va hřích.

Asfaltová džun­gle není pro dneš­ní­ho divá­ka úpl­ně str­hu­jí­cí podí­va­nou, ale pub­li­kum si roz­hod­ně najde. Pokud se však hod­lá­te s noi­ro­vým žánrem tepr­ve sezná­mit, dopo­ru­ču­ji tře­ba Kubrickovo Zabíjení, kte­ré je oprav­du mimo­řád­ně nad­ča­so­vé a zábav­né i dnes.


Podívejte se na hodnocení Asfaltová džungle na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60059 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71697 KB. | 18.06.2024 - 02:24:58