Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Černý čtvrtek – historky z dealerova života

Černý čtvrtek – historky z dealerova života

CC
CC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Quentin Tarantino zane­chal nesma­za­tel­nou sto­pu ve fil­mo­vé his­to­rii svým opu­sem Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí. Upovídaným sty­lem inspi­ro­val řadu fil­ma­řů, kte­ří se na kon­ci deva­de­sá­tých let sna­ži­li nato­čit vlast­ní vari­a­ci jeho oso­bi­té gan­gs­ter­ky. Filmfanatic vám dnes před­sta­ví jed­nu z těch zda­ři­lej­ších. A dokon­ce v ní najde­me i nesma­za­tel­nou čes­kou sto­pu.

JEDNOU DEALER, VŽDYCKY DEALER (?)
Casey býval dro­go­vým dea­le­rem v Los Angeles. Před svou minu­los­tí však ute­kl a začal žít spo­řá­da­ný život jako archi­tekt v Houstonu. S man­žel­kou se dokon­ce chys­ta­jí na adop­ci dítě­te a vypa­dá to, že život ply­ne bez­pro­blé­mo­vě. Jenže zdán­li­vou idyl­ku naru­ší návště­va býva­lé­ho kom­pli­ce, kte­rý Caseyho požá­dá o malou služ­bič­ku.

PRVNÍ ÚTOK
Černý čtvr­tek má pro­ti jiným napo­do­be­ni­nám Tarantinovek tu výho­du, že v hlav­ních rolích uvi­dí­te proflá­k­lé herec­ké tvá­ře. Thomase Janea mož­ná nepo­zná­te úpl­ně všich­ni, ale z Aarona Eckharta se postu­pem času sta­la holly­wo­od­ská hvězda prv­ní veli­kos­ti. Dvojici dopl­ňu­je Pavlína Pořízková, kte­rá je onou zmi­ňo­va­nou čes­kou sto­pou a útoč­ná for­ma­ce se může vydat na zteč.

ÚZKÉ KLUZIŠTĚ
Rozpočet sním­ku doza­jis­ta nebyl nijak závrat­ný, tak­že tvůr­ci si fak­tic­ky muse­li vysta­čit s kuli­sa­mi jed­né kuchy­ně a gará­že. Vzhledem k tomu, že před kame­rou se točí pře­de­vším uje­té posta­vič­ky s jejich bizar­ní­mi dia­lo­gy, není to vůbec žád­ný pro­blém. Ostatně už od Tarantina víme, že funkč­nost gará­že se nej­lé­pe glo­su­je prá­vě z kuchy­ně. Ideálně v župa­nu a s hrn­kem kva­lit­ní kávy v ruce.

Pokud tedy chce­te pro­žít podob­ně čer­no­hu­mor­né, bizar­ní a občas krva­vé chví­le, jaké při­nes­lo Pulp Fiction, je Černý čtvr­tek fil­mem přes­ně pro vás. nepři­ná­ší abso­lut­ně nic nové­ho, ale jako čer­ná paro­die na těž­ký život býva­lé­ho dro­go­vé­ho dea­le­ra fun­gu­je výbor­ně.


Photo © Polygram Filmed Entertainment


Podívejte se na hodnocení Černý čtvrtek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23453 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71896 KB. | 24.07.2024 - 08:46:03