Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi

Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi

photo: Disney/Marvel Studios
photo: Disney/Marvel Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Ryan Coogler měl před sebou zdán­li­vě nemož­ný úkol. Po smr­ti Chadwicka Bosemana, před­sta­vi­te­le T’Chally/Black Panthera, kte­rá zasáh­la celý svět, musel během covi­do­vé­ho obdo­bí nato­čit film, kte­rý cit­li­vě nalo­ží s úmr­tím hlav­ní hvězdy a záro­veň bude solid­ním pokra­čo­vá­ním milo­va­né­ho prv­ní­ho dílu z roku 2018. Jak s tím vším Coogler a ostat­ní čle­no­vé štá­bu nalo­ži­li?

S napros­tým respek­tem. Jak T’Challova, tak Bosemanova smrt je vel­kým téma­tem fil­mu, ovšem ani tro­chu se nezdá, že by této tragé­die tvůr­ci zne­u­ží­va­li a sna­ži­li se skrz emo­ce vydě­lat co nej­ví­ce peněz - vše oko­lo toho­to téma­tu půso­bí orga­nic­ky a hlav­ně napros­to upřím­ně a ryze. Jedním z vůbec nej­lep­ších a nej­za­jí­ma­věj­ších aspek­tů sním­ku je zob­ra­ze­ní, jak se kaž­dá z postav vyrov­ná­vá se smr­tí krá­le po svém. Někdo truch­lí, někdo osla­vu­je jeho život, někdo se neod­va­žu­je na něj sko­ro mys­let, někdo je pohl­ce­ný vzte­kem a pomstou. Pro kaž­dou z postav je její cho­vá­ní zde při­ro­ze­né a vůbec ne mimo cha­rak­ter. Stejně jako v reál­ném živo­tě Chadwick Boseman, i v MCU uni­ver­zu byl T’Challa inspi­ra­cí pro zástu­py lidí a i po svém sko­nu jí zůstá­vá. Film je smut­ným roz­lou­če­ním i nád­her­nou osla­vou.

Po Bosemanovi pře­vza­la otě­že Letitia Wright jakož­to T’Challova mlad­ší sest­ra Shuri. Osobně jsem tuto posta­vu nikdy moc nemu­sel, nepři­šla mi pří­liš zají­ma­vá či nos­ná, ovšem ten­to film mě pře­svěd­čil o opa­ku. Je drs­ná i křeh­ká, sil­ná i zra­ni­tel­ná, mla­dist­vá i ostří­le­ná Letitia Wright šla do sebe a před­ved­la výbor­ný výkon plný síly, citu, a ryzích emo­cí, a býva­la by film unes­la na zádech, kdy­by náho­dou ostat­ní obsa­ze­ní pokul­há­va­lo. To se však ani náho­dou nesta­lo, všich­ni her­ci zde dosta­li pro­stor zazá­řit jako jedin­ci i jako kolek­tiv, a spo­leč­ně tak vytvo­ři­li veli­ce sil­ný ansám­bl, kte­rý se opro­ti prv­ní­mu dílu snad ve všem pře­ko­nal.

Nejvýraznější posta­vou kro­mě Shuri je bez­po­chy­by nová­ček Namor, ztvár­ně­ný Tenochem Huertou. I přes vel­ké změ­ny opro­ti komik­so­vé před­lo­ze co se půvo­du a kul­tu­ry týče tvůr­ci na plát­no  skvě­le pře­nes­li jeho cha­rak­ter - je to anti­hr­di­na, jeho moti­va­ce jsou vlast­ně doce­la pocho­pi­tel­né, ale záro­veň umí být děsi­vý a půso­bit až zlo­my­sl­ně. Huerta má navíc vel­ké cha­risma a jeho namor je díky němu veli­ce pou­ta­vou posta­vou. Představení Talokanu, Namorova pod­moř­ské­ho svě­ta, je odve­de­no fan­tas­tic­ky. Taločané jsou děsi­ví, až horo­ro­ví, pro lidi, kte­ří je chtě­jí uzur­po­vat. Lidem s čis­tý­mi úmys­ly se však ote­ví­rá nád­her­ný, až fas­ci­nu­jí­cí svět plný živo­ta a krá­sy.

Druhým nováč­kem je Dominique Thorne coby Riri Williams ali­as Iron Heart, kte­rá se zde dočka­la své­ho debu­tu a příští rok by si měla odbýt pre­mi­é­ru vlast­ní­ho seri­á­lu na Disney+. Podobně jako America Chavez v letoš­ním Doctoru Strangeovi v mnoho­vesmí­ru šílen­ství je zde Riri spí­še objek­tem, kte­rý hýbe dějem, než­li plno­hod­not­nou posta­vou, ovšem jakož­to úvod­ní sezná­me­ní s tou­to posta­vou to fun­gu­je doce­la dob­ře a na její seri­ál se teď osob­ně těším o něco více než před zhléd­nu­tím toho­to fil­mu.

Scénář si dává čas a věnu­je se posta­vám, nejen pří­bě­hu a akci, ovšem umí šláp­nout když musí, a během téměř tří­ho­di­no­vé sto­pá­že nena­bí­zí žád­ná hlu­chá mís­ta. Ono se vlast­ně ani nezdá, že by film měl těch 162 minut - utí­ká to rych­le a člo­věk si po skon­če­ní titul­ků pře­je zůstat v tom­to svě­tě ješ­tě déle. Oproti prv­ní­mu dílu při­ná­ší ten­to film obec­ně lep­ší vizu­ál­ní efek­ty a CGI, a záro­veň pev­něj­ší a jis­těj­ší prá­ci s kame­rou. Kde jed­nič­ka trpě­la kvů­li pří­liš rych­lým stři­hům a prů­měr­né kame­ře, dvoj­ka nechá­vá zábě­ry více dýchat a nabí­zí o něco pod­ma­ni­věj­ší pohle­dy. Film je rov­něž plný napo­je­ní na šir­ší děj v MCU, ovšem nic z toho zde nepů­so­bí nijak na sílu ani ruši­vě, vše je při­ro­ze­né a orga­nic­ké. Není zde nic, co by jak­ko­liv zasti­ňo­va­lo či poško­zo­va­lo Chadwickův/T’Challúv odkaz.

Na závěr jen řek­nu, že se zde, jak již víme dlou­ho z reklam­ních mat­ri­á­lů, obje­ví nový Black Panther. Nebudu pro­zra­zo­vat, o koho se jed­ná, ačko­liv je to všem asi jas­né, ale s čis­tým svě­do­mím mohu pro­hlá­sit, že jsem s pokra­čo­va­te­lem této tra­di­ce spo­ko­jen, tato posta­va mě prak­tic­ky hned zís­ka­la a jakož­to Black Panther je nále­ži­tě badass.

Nelze film dovře srov­ná­vat s původ­ním Black Pantherem, pro­to­že jde oprav­du o veli­ce odliš­né sním­ky, ovšem jako pokra­čo­vá­ní film fun­gu­je per­fekt­ně, a doko­na­le balan­cu­je dob­ro­druž­nou pod­sta­tu Marvelovek a emo­ci­o­nál­ní pří­běh a památ­ku hlav­ní hvězdy. Wakanda nechť žije.

8/10


Podívejte se na hodnocení Black Panther: Wakanda nechť žije na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále18. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále Hvězda Black Panthera Chadwick Boseman bohužel v roce 2020 zemřel, ale jeho přítomnost se nad Black Pantherem vznáší ve velkém: Reálné paralely se táhnou celým tímto rozsáhlým a […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther: Wakanda nechť žije13. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije Začnu skvěle vzdaným holdem Chadwicku Bosemanovi, který sice mohl být lehce detailnější, ale i tak spokojenost (+dokonalá intro sekvence), skoro i slza ukápla. Wakanda Forever se stala […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther: Wakanda nechť žije9. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.5. června 2021 Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana. Kdysi dávno narazil do afrického kontinentu meteorit z Vibránia a ten dokázal malou zaostalou  zemi dostat do moderní doby. Má technologický náskok před známým světem, ale šikovně jej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […] Posted in Speciály
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […] Posted in Dabing
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50507 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71765 KB. | 14.07.2024 - 12:37:13