Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby...? - komplet

Co kdyby...? - komplet

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Watcher (mlu­ví Jeffrey Wright) pro­zkou­má­vá alter­na­tiv­ní vesmí­ry Marvel Cinematic Universe, sám poté slo­žil pří­sa­hu, že se do situ­a­cí v mul­ti­vesmí­ru nebu­de vmě­šo­vat. Dokáže ovšem tuto pří­sa­hu dodr­žet?

Marvel Studios nám dosud doda­lo 25 celo­ve­čer­ních fil­mů, něko­lik hra­ných seri­á­lů a nyní se před­sta­vu­je i na poli ani­mo­va­ných seri­á­lů. Šťastným debu­tan­tem se poté stá­vá seri­ál What If...?, kte­rý mapu­je alter­na­tiv­ní ver­ze zná­mých pří­bě­hů z dosa­vad­ních hra­ných fil­mů ze svě­ta Marvel Cinematic Universe a po vzo­ru komik­so­vé­ho What If...? se snad­no nabí­ze­lo, aby se tvůr­ci doká­za­li utrh­nout ze řetězů, pohrá­vat si se žán­ry a před­vést věci, kte­ré bychom v hra­né podo­bě nej­spíš jen tak nevi­dě­li. Jak poté What If...? obstá­vá po závě­ru prv­ní série?

Pochopitelně zále­ží na libo­vol­ném díle. What If...? má sil­něj­ší i slab­ší epi­zo­dy. Mezi nej­sil­něj­ší pat­ří roz­hod­ně čtvr­tá epi­zo­da, kte­rá před­sta­vu­je tra­gic­kou roman­ci s Doctorem Strangem v hlav­ní roli a prá­vě zde dochá­zí k něče­mu, co by Marvel nej­spíš v hra­né podo­bě jen tak nepřed­ve­dl. První epi­zo­da je po vzo­ru Captaina Ameriky: Prvního Avengera pří­jem­ným retrem, kde jen Stevea Rogerse nahra­zu­je v pozi­ci super­vo­já­ka Peggy Carter, dru­há epi­zo­da s T´Challou jako Star-Lordem poté lehce při­po­me­ne gan­gs­ter­ky Guye Ritchieho, kdy­by byli zasa­ze­né do vesmí­ru. Třetí epi­zo­da je v pod­sta­tě detek­tiv­kou, pátá epi­zo­da poté zom­bie sur­vi­va­lem. Každá epi­zo­da What If...? na to jde tak tro­chu jinak a jsou zde cítit oné pří­jem­né hrát­ky se žán­ry.

U jis­tých epi­zod to ovšem pře­ci jen tak tro­chu zavá­zá­ní nevy­u­ži­tým poten­ci­á­lem. Tímto nej­víc vybo­ču­jí šes­tá a sed­má epi­zo­da, kte­ré z námě­tů o tom, že Erik Killmonger zachrá­ní život Tonyho Starka a Thor se bez Lokiho vyrůs­ta­jí­cím po jeho boku stá­vá ješ­tě více nezod­po­věd­ným hova­dem než nor­mál­ně ve finá­le při­ná­še­jí nejmé­ně zají­ma­vých nápa­dů a půso­bí sku­teč­ně nevy­u­ži­tým způ­so­bem. Náladu tak musí spra­vit až dvě feno­me­nál­ní posled­ní epi­zo­dy, kte­ré nejen dopře­jí slá­vu Ultronovi, ale všech­ny pří­běhy sty­lo­vě pro­po­jí a defi­ni­tiv­ně před­ve­dou poten­ci­ál, kte­rý mul­ti­vesmí­ry skrý­va­jí.

Většina epi­zod násled­ně trpí fak­to­rem toho, že jsou až pří­liš krát­ké a kvů­li tomu musí jít u vět­ši­ny epi­zod záplet­ka kva­pem dopře­du a jsou tak uspě­cha­né. Některé epi­zo­dy by si urči­tě zaslou­ži­li mini­mál­ně 10 minut navíc i kvů­li vět­ší­mu pro­zkou­má­ní pra­vi­del toho dané­ho alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru. Je nesku­teč­ně zají­ma­vé pro­zkou­má­vat, co je v daných vesmí­rech vlast­ně jinak, ve finá­le na to ovšem sku­teč­ně vlast­ně není moc času. Některé epi­zo­dy tím­to trpí více, někte­ré méně, více časo­vé­ho pro­sto­ru by ovšem What If...? roz­hod­ně pro­spě­lo.

Bez pro­blé­mů je ovšem ani­ma­ce. Ta je sku­teč­ně pove­de­ná, tvůr­ci se sna­ží držet co nej­vět­ších detai­lů a hod­ně dopo­má­há i fakt, že se vět­ši­na her­ců z hra­ných mar­ve­lo­vek vrá­ti­la pro namlu­ve­ní postav v ani­mo­va­né podo­bě. A když se zrov­na někte­ří her­ci nevrá­ti­li, tvůr­ci se posta­ra­li o to, aby hla­so­vá náhra­da zně­la co nej­ví­ce podob­ně. Člověk tak ani nepo­střeh­ne, že Robert Downey Jr., Chris Evans či James Spader chy­bí, stej­ně tak může mít při­tom pocit, že se snad poved­lo sehnat skvě­lé náhra­dy za Benedicta Cumberbatche, Samuela L. Jacksona či Chadwicka Bosemana. Pro Bosemana jde o posled­ní zopa­ko­vá­ní role T´Chally před jeho odcho­dem ze svě­ta a i pro­to u What If...? fun­gu­jí emo­ce i z tro­chu jiné­ho důvo­du.

Skvělá cas­tingo­vá vol­ba byl poté Jeffrey Wright pro Watchera. I pro­to, že se z Watchera časem sta­ne víc než pou­hý pozo­ro­va­tel udá­los­tí. Wrightův hlas k této záhad­né posta­vě doko­na­le sedí.

Při sle­do­vá­ní je sku­teč­ně sym­pa­tic­ké sle­do­vat, že se tvůr­ci v rám­ci mož­nos­tí utrh­li ze řetězů. Čtvrtá epi­zo­da Doctora Strange je sku­teč­ně fan­tas­tic­ká a jed­ná se o jed­nu z nej­lé­pe napsa­ných zále­ži­tos­tí v rám­ci celé­ho Marvel Cinematic Universe. Pátá epi­zo­da je zase dosta­teč­ně bru­tál­ní pro zom­bie námět a akč­ní scé­ny se díky ani­mo­va­né­mu záze­mí mohou pořád­ně utrh­nout ze řetězů. Je to oprav­du pře­hlíd­ka mno­ha momen­tů, kte­ré se nej­spíš v hra­né podo­bě nikdy jen tak neu­ká­žou a v rám­ci What If...? se sku­teč­ně doká­že zacho­vá­vat nos­tal­gie a při­tom při­chá­zet s něčím zce­la novým.

Většina epi­zod seri­á­lu má ve finá­le vlast­ně sku­teč­ně tem­nou auru a může si sku­teč­ně dovo­lit dělat věci, kte­ré se u Marvelu jen tak nevi­dí. Většina epi­zod se pocho­pi­tel­ně moh­la ze řetězů utrh­nout o pozná­ní víc, v rám­ci oťuká­vá­ní toho, co for­ma sne­se ovšem 1. série What If...? fun­gu­je a dal­ší série mohou zajít ješ­tě o pozná­ní dál. What If...? pro­za­tím není bez chyb, pozi­tiv­ních aspek­tů má ovšem dost. A pokud si násle­du­jí­cí série udr­ží kva­li­tu, seri­ál se klid­ně může sku­teč­ně vra­cet kaž­dým rokem.....

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,03058 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72383 KB. | 20.05.2024 - 05:11:48