Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále

Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále

Photo © Marvel Studios
Photo © Marvel Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hvězda Black Panthera Chadwick Boseman bohu­žel v roce 2020 zemřel, ale jeho pří­tom­nost se nad Black Pantherem vzná­ší ve vel­kém:

Reálné para­le­ly se táh­nou celým tím­to roz­sáh­lým a ambi­ci­óz­ním pokra­čo­vá­ním a stej­ně jako prv­ní film vyční­vá nad obvyklou mar­ve­lov­skou nabíd­kou (a zejmé­na nad střed­ně­do­bý­mi nabíd­ka­mi z roku 2022, jako jsou Doctor Strange v Multiversu šílen­ství a Thor: Láska a hrom) díky tomu, že kla­de důraz na své téma.

Stejně jako před­tím Eternals, i Black Panther:

A zatím­co Black Panther: Wakanda navždy vzni­kl dáv­no před sou­čas­nou vál­kou v Evropě, přes­to se zdá, že expli­cit­ně vybí­zí ke srov­ná­ní. Jedná se o čas­to fas­ci­nu­jí­cí film, kte­rý pro­ti sobě sta­ví dvě vál­čí­cí frak­ce a žádá divá­ky, aby nefan­di­li ani jed­né z nich, ale aby dospě­ly k míro­vé­mu řeše­ní.

Jednou z těch­to frak­cí je Wakanda, nyní vede­ná krá­lov­nou Ramondou (Angela Bassett, kte­rá ve svém ome­ze­ném čase na plát­ně září), kte­rá pře­vza­la vlá­du po svém nedáv­no zesnu­lém syno­vi T’Challovi.

Na dru­hé stra­ně fil­mu Black Panther: Wakanda navždy Ramonda před­stou­pí před Radu bez­peč­nos­ti OSN, aby odsou­di­la poku­sy o zís­ká­ní vzác­né suro­vi­ny vibra­nia, kte­rá se dá pře­mě­nit na zbraň hro­mad­né­ho niče­ní: Wakanda navždy je dosud nevi­dě­né pod­vod­ní krá­lov­ství Talokan a jeho princ Namor, kte­ré­ho nad­še­ně hra­je Tenoch Huerta. Potomci Aztéků, kte­ří vidě­li, jak lid­stvo vyhla­di­lo jejich civi­li­za­ci, Talokané nyní pova­žu­jí lid­skou honbu za vibra­ni­em za hroz­bu pro svět, kte­rou je tře­ba za kaž­dou cenu zasta­vit.

Ačkoli mají Wakanda a Talokan podob­né cíle, jejich meto­dy nemo­hou být roz­díl­něj­ší. Namor trvá na zabi­tí ame­ric­ké­ho věd­ce, kte­rý vyna­le­zl pří­stroj na detek­ci vibra­nia pod vodou, zatím­co T’Challova sest­ra Shuri (Letitia Wright, kte­rá se stá­vá de fac­to hlav­ní hrdin­kou Wakandy navždy) a wakand­ská gene­rál­ka Okoye (Danai Gurira).

Tento vědec před­sta­vu­je Black Panthera: Wakanda navždy před­sta­vu­je nej­slab­ší prvek. Studentka MIT Dominique Thorneová (Riri Williamsová) je nác­ti­le­tá géniuska na úrov­ni Tonyho Starka bez jakých­ko­li nuan­cí a kom­plex­nos­ti, díky nimž jsou ostat­ní posta­vy v tom­to fil­mu tak zají­ma­vé. Vyvrcholení fil­mu z ní chce udě­lat příští­ho Iron Mana, ale její vystou­pe­ní je zde do znač­né míry povrch­ní.

Když Wakanda a Talokan smě­řu­jí k vál­ce, ředi­tel­ka CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), její býva­lý man­žel a Wakandě naklo­ně­ný agent Everett Ross (Martin Freeman) a T’challova man­žel­ka Nakia (Lupita Nyong’o), kte­rá od udá­los­tí prv­ní­ho fil­mu emi­gro­va­la na Haiti, tomu z vel­ké čás­ti jen při­hlí­že­jí.

Při sto­pá­ži přes 2,5 hodi­ny se Black Panther: Wakanda navždy před­sta­vu­je jeden z nejdel­ších fil­mů MCU; je také chudý na komik­so­vou akci, kte­rá vět­ši­ně těch­to fil­mů domi­nu­je. Stejně jako pře­de­šlý film Eternals je to však pro MCU odklon od váž­né myš­len­ky a po pat­nác­ti letech zná­mých postu­pů je to víta­né zpes­t­ře­ní.

Digitální efek­ty jsou zde sice mno­hem doko­na­lej­ší než v prv­ním fil­mu, ale vrchol­né akč­ní scé­ny, v nichž je pou­žit plně ani­mo­va­ný Black Panther, odvá­dě­jí pozor­nost od váž­né pova­hy scén, kte­ré je obklo­pu­jí. Originální hud­ba skla­da­te­le Ludwiga Göranssona roz­ví­jí jeho wakand­ské vib­ra­ce z prv­ní­ho fil­mu a před­sta­vu­je zatím nej­lep­ší hud­bu ve fil­mu od Marvelu.

Black Panther: Wakanda nechť žije mož­ná nebu­de mít tako­vý úspěch jako prv­ní film a jeho vaz­by na mar­ve­lov­ský vesmír jsou také ten­ké (žád­né posta­vy z jiných MCU se neob­je­ví v cameo rolích). Ale pro fanouš­ky, kte­ří do těch­to postav a svě­ta, kte­rý obý­va­jí, inves­to­va­li, je to více než důstoj­ný nástup­ce před­cho­zí­ho fil­mu, kte­rý vzdá­vá důstoj­nou poctu své­mu hlav­ní­mu hrdi­no­vi a her­ci, kte­rý ho hrál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Black Panther: Wakanda nechť žije na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Black Panther: Wakanda nechť žije13. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije Začnu skvěle vzdaným holdem Chadwicku Bosemanovi, který sice mohl být lehce detailnější, ale i tak spokojenost (+dokonalá intro sekvence), skoro i slza ukápla. Wakanda Forever se stala […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi10. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi Režisér Ryan Coogler měl před sebou zdánlivě nemožný úkol. Po smrti Chadwicka Bosemana, představitele T'Chally/Black Panthera, která zasáhla celý svět, musel během covidového období […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther: Wakanda nechť žije9. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.5. června 2021 Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana. Kdysi dávno narazil do afrického kontinentu meteorit z Vibránia a ten dokázal malou zaostalou  zemi dostat do moderní doby. Má technologický náskok před známým světem, ale šikovně jej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […] Posted in Dabing
  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […] Posted in Speciály
  • Z jiného těsta: Komedie Netflixu o střetu kultur vychází ze srdce1. února 2023 Z jiného těsta: Komedie Netflixu o střetu kultur vychází ze srdce Mezirasový pár se snaží navázat kontakt s rodinami toho druhého v nové romantické komedii Z jiného těsta, která se nyní vysílá na Netflixu. Díky upřímně procítěnému podání tvůrkyně seriálu […] Posted in Filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43534 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71844 KB. | 28.02.2024 - 13:58:21