Kritiky.cz > Recenze knih > BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch

BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch

blizkoobzoru
blizkoobzoru
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li chuť sáh­nout po prav­di­vém pří­bě­hu o vel­ké lás­ce, odva­ze, důvě­ře, ale i vel­ké boles­ti, odhod­lá­ní a vel­ké moci odpouš­tět, je kni­ha od Jessicy Koch „Blízko obzo­ru“, tou pra­vou pro vás.

Hlavními pro­ta­go­nis­ty pří­bě­hu je sedm­nác­ti­le­tá Jessica a o tři roky star­ší Danny. Jessica nikdy nevě­ři­la, že by se někdy moh­la zami­lo­vat do něko­ho, jako je je prá­vě Danny. Do muže neo­do­la­tel­né­ho, navíc vel­mi úspěš­né­ho a sebe­vě­do­mé­ho, kte­rý navíc nikdy neměl špat­nou nála­du a život bral tak nějak s nad­hle­dem.
Možná ji i tak tro­chu impo­no­va­lo, že se doká­zal sám o sebe posta­rat již od rané­ho mlá­dí, když opus­til svo­jí vlast­ní rodi­nu, posta­vil se na vlast­ní nohy a žil dale­ko od své­ho původ­ní­ho domo­va.
Doposud bez­sta­rost­ný život Jessicy nabí­rá úpl­ně jiný směr a stá­vá se z ní úpl­ně jiný člo­věk, rodi­če svo­ji dce­ru vůbec nepo­zná­va­jí. Jessica díky Dannymu rych­le dospí­vá a pozná­vá, že ne všech­no kolem živo­ta Dannyho je tak růžo­vé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát, a že i on boju­je s kaž­do­den­ní­mi sta­rost­mi a pro­blémy, kte­ré kaž­dým dnem vyplou­va­jí na povrch.
Čím více Dannyho pozná­vá, tím více odha­lu­je sku­teč­nou prav­du o jeho dět­ství, s nímž jsou spo­je­ny i bez­na­děj­né vyhlíd­ky na mož­nou spo­leč­nou budouc­nost....

Abych si neu­stá­le byla vědo­má toho­to zlé­ho snu, o němž jsem vědě­la, že z něj není úni­ku. Dneškem počí­na­je mě bude honit, nahá­nět mě a dopro­vá­zet prav­dě­po­dob­ně až do kon­ce živo­ta.
 
Jessica má před sebou všech­nu budouc­nost, moh­la by dělat vše, co by si uma­nu­la, mít koho by chtě­la, ale lás­ka si nevy­bí­rá. Miluje a nechce se vzdát muže - Dannyho - jehož vyhlíd­ky na dal­ší spo­leč­ný plno­hod­not­ný život jsou mizi­vé. A oba v hlou­bi srd­ci vědí, že osud stej­ně nepo­ra­zí a je otáz­ka času, kdy se stej­ně budou muset navždy roz­lou­čit.....
Bez něj jsem se cíti­la polo­vič­ní. Byl mojí sou­čás­tí, mojí dru­hou polo­vi­nou, mým eli­xí­rem živo­ta. Bez něj jsem nemě­la žád­ný pohon, žád­nou moti­va­ci, bez něj jsem neu­mě­la být spo­ko­je­ná.

Byli jsme sami a sami i zůsta­ne­me.

Ještě nikdy v živo­tě - a ani nikdy poz­dě­ji - jsem si s nikým neby­la tak blíz­ká. Ne těles­ně, ale dušev­ně. Bezpochyby jsme byly dvě spří­z­ně­né duše. On byl sou­část mne a já sou­část jeho. Nikdy nebu­du potře­bo­vat fot­ky, ani jiné věci, abych si na něj vzpo­mně­la. Danny žil ve mně a bude žít až do kon­ce mého živo­ta.
Panovala mezi námi bez­vý­hrad­ná lás­ka spo­je­ná s naší boles­tí a utu­žo­va­ná důvě­rou, kte­rou jsme si spo­leč­ně usi­lov­ně budo­va­li.
Byli jsme zajed­no a až na věky bude­me spo­lu spo­je­ní.
Zlý sen nás dohnal. Už je to tady. Den, kte­ré­ho jsem se vždy obá­va­la, nastal. Ode dneška už to půjde jen z kop­ce. Klouzali jsme do pro­pas­ti - a to neza­dr­ži­tel­ně.

Blízko obzo­ru je vel­mi sil­ný pří­běh napsa­ný dle sku­teč­né udá­los­ti, z autor­či­na živo­ta. Příběh, nad kte­rým si doslo­va poplá­če­te, neboť bude­te pro­ží­vat spo­lu s hlav­ní hrdin­kou vel­mi sil­né emo­ce, poci­ty zou­fal­ství, bez­na­dě­je, ale i chví­le­mi stříp­ky nadě­je, odhod­lá­ní nic nezdá­vat a bojo­vat.
Na strán­kách bude­te číst o vel­mi sil­ném vzta­hu mezi dvě­ma mla­dý­mi lid­mi, jež jim osud nebyl naklo­něn, a mož­ná pro­to byl jejich intim­ní vztah pro­tkán vel­kou důvě­rou, vzá­jem­ným poro­zu­mě­ním a pou­tem k sobě navzá­jem.... chcete-li poznat, co je sku­teč­ná lás­ka a pocit sku­teč­ně milo­vat a být milo­ván i za cenu, že je vám vymě­řen jen kra­tič­ký čas.....
Autorka vel­mi detail­ně a boha­tě doká­za­la popsat emo­ce obou hlav­ních hrdi­nů, myš­len­ko­vé pocho­dy, poci­ty, vní­má­ní, ale i vylí­čit vzá­jem­ný vztah dvou „ač tro­chu pova­ho­vě odliš­ných“ lidí, jež se do sebe zakou­ka­li, a kte­ré to k sobě vel­mi při­ta­ho­va­lo.

Už nebě­žím. nemá to smy­sl. Přede mnou leží moře. Je tma­vě mod­ré; navzdo­ry vyso­kým vlnám mě vábí jeho jem­ná barva. Cesta pís­kem je pose­tá hrubý­mi špi­ča­tý­mi kame­ny, ale já vím, že se jí musím vydat. Obloha je šedi­vá a těž­ká jako olo­vo. S neklam­nou jis­to­tou, kte­rá mě nedě­sí, vím, že je můj život u kon­ce. Teď umřu a je to tak v pořád­ku. Musím ako­rát vběh­nout do moře a uto­pit se v něm. Bez pře­mýš­le­ní se vydá­vám na ces­tu. Cesta za mnou se sesou­vá, není ces­ty zpět.
Je to jed­no, stej­ně bych se nevra­ce­la. Smrt mě vábí jako cval spla­še­né­ho koně. Jsem na bře­hu a vrhám se do vln. Proud mě oka­mži­tě str­há­vá do stá­le tem­něj­ší mod­ře. Ačkoliv jsem vědě­la, co mě čeká, zachvá­tí mě smr­tel­ný strach a kři­čím. Z hrd­la mi nevy­jde jedi­ná hlás­ka. Voda je pří­liš hus­tá, pří­liš mod­rá. Nemůžu dýchat, modř se roz­plý­vá a zůstá­vá čerň. Křičím a kři­čím a kři­čím....
 
 
BLÍZKO OBZORU
Dojemný pří­běh o přá­tel­ství, odva­ze, sebe­vě­do­mí a síle odpouš­tě­ní
Napsala: Jessica Koch
Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega
Rok 2017
Praha
Počet stran: 441
ISBN 978-80-7390-604-7

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Obřad8. března 2023 Obřad Máte-li chuť si přečíst skvělou detektivku, u které se rozhodně nebudete nudit, určitě sáhněte do knihovničky po knize Obřad od autorky Carmen Mola, určitě nezklame Vaše očekávání. Příběh […] Posted in Recenze knih
  • Tanec za odpuštění6. března 2023 Tanec za odpuštění Čas od času není vůbec na škodu si přečíst nějakou tu oddechovku v podobě romantického čtení s dobrý koncem, jako je tomu například i u knihy "TANEC ZA ODPUŠTĚNÍ" od autorky M.K.Hardy, jež […] Posted in Recenze knih
  • Horečka nad ránem23. ledna 2023 Horečka nad ránem Pokud milujete sentimentální romantické příběhy se šťastným koncem, kde v hlavní roli má velká a nehynoucí láska, tak si určitě přečtěte knihu "Horečka nad ránem" a kdo ví, třeba rozpálí i […] Posted in Recenze knih
  • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové12. srpna 2021 Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové Máte rádi autobiografie? Chcete se dozvědět něco ze života Veroniky Vieweghové, manželky spisovatele Michala Viewegha? Tak právě vám je určena kniha Být sama sebou.  Veronika Vieweghová, […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti.23. června 2024 Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti. Máte rádi romány týkající se války? Chcete se dozvědět, kdo byl Rudolf Vrba? Johathan Freedland je autorem knihy s názvem Únik z Osvětimi.  V roce 1944 se Rudolfovi Vrbovi podařilo utéct […] Posted in Recenze knih
  • Střípky z moře-román o síle lásky a naději8. května 2024 Střípky z moře-román o síle lásky a naději Máte rádi moře? Milujete romány Jenny Haleové? Chcete si přečíst její novinku? Tak právě vám je určena kniha s názvem Střípky z moře, kterou vydala Grada pod značkou COSMOPOLIS letos v […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04941 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71989 KB. | 24.07.2024 - 08:47:52