Kritiky.cz > Recenze her > Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu

Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu

word image 15
word image 15
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V původ­ní Subnatice jste se v roli pře­ži­vší­ho pádu vesmír­né lodi Aurora sna­ži­li pře­žít a dostat se z pla­ne­ty 4546B pryč. Tentokrát se oci­tá­te v roli Robin Ayou a na tuto pla­ne­tu se vydá­vá­te dob­ro­vol­ně. Ve hře vás stej­ně jako v původ­ní hře čeka­jí úchvat­né sce­né­rie, spous­ta pla­vá­ní a v nepo­sled­ní řadě boj o život.

Hlavní pro­ta­go­nist­ka se na pla­ne­tu vydá­vá s cílem odha­lit prav­du o úmr­tí její sest­ry, kte­rá na pla­ne­tě pro­vá­dě­la výzkum pro kor­po­ra­ci Alterra. Tentokrát vás ale neče­ká tro­pic­ký ráj, ale nao­pak zmrz­lá část pla­ne­ty 4546B. Robin se na pla­ne­tu vydá­vá pou­ze v záchran­ném modu­lu, jehož jedi­nou výba­vu tvo­ří fab­ri­ca­tor – super moder­ní udě­lát­ko pomo­cí něhož jste schop­ni si vyro­bit téměř vše. V hra­tel­nos­ti se opro­ti původ­ní Subnautice v pod­sta­tě nic nemě­ní a jedi­nou při­da­nou hod­no­tu tak tvo­ří pou­ze zima. Hře to ale vůbec neško­dí.

Zjistit prav­du, zachrá­nit mimo­zemš­ťa­na, ane­bo si posta­vit základ­nu?

Postupem hra­ní vám je, kro­mě moti­va­ce odha­le­ní prav­dy o smr­ti sest­ry, poskyt­nu­ta i dal­ší moti­va­ce posou­vá­ní pří­bě­hu, a to ve for­mě pomo­ci mimo­zem­ské for­mě živo­ta. Příjemně se tak pří­běh vět­ví a hrá­či nabí­zí dosta­tek důvo­dů k tomu hru hrát dál. Mimo hlav­ní pří­běh samo­zřej­mě nechy­bí i ved­lej­ší akti­vi­ta ve for­mě stav­by vlast­ní­ho záze­mí, kte­ré sice není nezbyt­né, ale hra­ní znač­ně usnad­ňu­je. Dostatečnou základ­nu vám ale také vytvá­ří nové pod­moř­ské pla­vi­dlo v podo­bě moř­ské­ho nákla­ďá­ku, kte­ré nahra­zu­je ponor­ky Cyclops a Seamoth z prv­ní­ho dílu. Osobně jsem ale spí­še fan­da doprav­ních pro­střed­ků z původ­ní hry.

Dopravní pro­střed­ky vám znač­ně umož­ňu­jí pohyb v moři a tím pádem i jeho prů­zkum. A že je co pro­zkou­má­vat. Různé bio­my ve hře před­sta­vu­jí to, v čem Subnautica (obě hry) exce­lu­je. Scenérie jsou tu oprav­du dechbe­rou­cí, a to samé pla­tí i o živo­či­ších, kte­ří oce­án obý­va­jí. A i když jsem se zpo­čát­ku bál toho, že se nepří­jem­ný pocit z neko­neč­né­ho oce­á­nu a špat­né mož­nos­ti ori­en­ta­ce nedo­sta­ví opak je prav­dou, a i obří pod­moř­ské pří­še­ry v podo­bě levi­atha­nů stá­le nahá­ně­jí hrů­zu. Below Zero se sna­ží koke­to­vat i s pro­stře­dím mimo oce­án, kde strá­ví­te také tro­chu času a musím říct, že Subnautice to více slu­ší ve vodě.

Téměř doko­na­lé pod­moř­ské dob­ro­druž­ství

Co se týče gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní, tak vizu­ál­ně hra vypa­dá úžas­ně, a i hudeb­ní pod­kres je dob­ře zpra­co­ván. Herní mecha­nismy fun­gu­jí dob­ře a v prů­bě­hu hra­ní jsem nena­ra­zil na nic co by hra­ní pře­ká­že­lo. Horší to je s uži­va­tel­ským roz­hra­ním, kte­ré doká­že být nepře­hled­né a jak je u mě zvy­kem mám opět pro­blém s inven­tá­řem. Do toho se toho zkrát­ka moc neve­jde a hra vám ani neu­mož­ňu­je jeho zvět­še­ní. A jeli­kož vel­kou část hry tvo­ří grind suro­vin na výro­bu vše­ho mož­né­ho, tak potře­ba se neu­stá­le vra­cet na základ­nu (zejmé­na na počát­ku hry) je hroz­ně nud­ná. I když u sur­vi­val hry toto lze odpus­tit.

Samozřejmě je potře­ba se zamě­řit i na nega­ti­va hry. Tím nej­vý­raz­něj­ším je asi poma­lé vykres­lo­vá­ní teré­nu při rych­lej­ším pohy­bu a něko­lik gra­fic­kých chyb na kte­ré lze nara­zit. Dalším z výraz­ných bugů je občas­né prol­nu­tí moře a základ­ny, a tak se vám může stát, že vám uvnitř obý­vá­ku pla­ve ryba, jin­dy máte zase bez zjev­né pří­či­ny zapla­ve­nou půl­ku nákla­ďá­ku. Jako dal­ší nega­ti­vum vidím to, že auto­ři vsa­di­li na jis­to­tu a Below zero je tak jen více toho samé­ho, bez při­dá­ní nových her­ních mecha­nik. Autoři tuto hru pou­ži­li jako pro­stor pro vyu­ži­tí nepo­u­ži­tých nápa­dů z původ­ní hry. Což není na ško­du ale např. pod­vod­ní­ho brou­ko­vi­té­ho tvo­ra Rock Puncher měli nechat u ledu (je úpl­ně zby­teč­ný a jeho špat­ná fyzi­ka bije do očí).

Celkově lze říci, že se to tvůr­cům z Uknown Worlds poved­lo i podru­hé, a tak Subnautica: Below Zero před­sta­vu­je téměř doko­na­lé pod­moř­ské dob­ro­druž­ství s výbor­nou hra­tel­nos­tí a obstoj­ným pří­bě­hem, kte­ré tro­chu zasti­ňu­je jeho před­chůd­ce. Už teď se těším na dal­ší počin toho­to stu­dia a dou­fám, že to bude pokra­čo­vá­ní, tak jak jej nastí­nil parád­ní konec hry.

80 %

Foto: Unknown Worlds Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22948 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71919 KB. | 18.07.2024 - 15:56:02