Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jurský svět | Jurassic World [85%]

Jurský svět | Jurassic World [85%]

rp jurassic world img04.jpg
rp jurassic world img04.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Původní Jurský park byl ve své době zje­ve­ním. Revoluční sní­mek nejen že ovliv­nil gene­ra­ce dospí­va­jí­cích ale také se nadob­ro zapsal do fil­mař­ských dějin hod­ně tuč­ným pís­mem hned z něko­li­ka důvo­dů. Jeho pokra­čo­vá­ní už tako­vou díru do svě­ta neu­dě­la­ly a čtr­náct let se o dal­ším pokra­čo­vá­ní jen mlu­vi­lo. Nicméně dneš­ním dnem vstu­pu­je Jurský svět do kin a nemá před sebou leh­ký úkol - odů­vod­nit svo­ji exis­ten­ci a sta­nout po boku výbor­né jed­nič­ky i přes­to, že jako ona nepři­ná­ší žád­nou revo­luč­ní tech­no­lo­gic­kou pará­dič­ku. Musím ovšem říct, že přes nepří­liš osl­ni­vé trai­le­ry a moji znač­nou skep­si je Jurský svět po pro­jek­ci rázem jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mů letoš­ní­ho roku...   

Léta poté, co původ­ní Jurský park Johna Hammonda díky tragé­dii skon­čil, na ost­ro­vě Isla Nublar bylo o dese­ti­le­tí poz­dě­ji posta­ve­no nové stře­dis­ko, násle­du­jí­cí jeho odkaz. Zábavní park Jurský svět však od své­ho dokon­če­ní v roce 2004 začal poma­lu při­chá­zet o své zákaz­ní­ky a tak se oddě­le­ní spo­leč­nos­ti InGen roz­hod­lo pro rok 2015 při­pra­vit pro své návštěv­ní­ky novou atrak­ci. Prvního gene­tic­ky vyšlech­tě­né­ho hyb­ri­da, kte­rý je kom­bi­na­cí hned něko­li­ka dru­hů dino­sau­rů, včet­ně Tyrannosaura. Když je však nový výběh pro toho­to uni­kát­ní­ho tvo­ra téměř dokon­čen, dochá­zí k neho­dě a ten­to dino­sau­rus, jedi­ný své­ho dru­hu, uni­ká ze zaje­tí do uza­vře­né­ho pro­sto­ru ost­ro­va, kte­rý však dělí od pro­sto­ru par­ku jen něko­lik kilo­me­t­rů. A v par­ku je prá­vě více jak dva­cet tisíc netu­ší­cích návštěv­ní­ků... 
Trochu si teď musím tady ote­vře­ně nasy­pat pomy­sl­ný popel na hla­vu. Vážně jsem totiž až do samot­né pro­jek­ce nevě­řil, že se tvůr­cům poda­ří tuto kva­li­ta­tiv­ně sko­mí­ra­jí­cí znač­ku nakop­nout způ­so­bem, že by dal nový díl vzpo­me­nout na kva­li­ty dílu prv­ní­ho. O to vět­ší mě čeka­lo v sále kina pře­kva­pe­ní, když se Colin Trevorrow (coby nová­ček na poli bloc­kbus­te­rů) vytá­hl s tak parád­ní dvou­ho­di­nov­kou, že mě donu­ti­la zavzpo­mí­nat na poci­ty z prv­ní­ho shléd­nu­tí původ­ní­ho Jurského par­ku, i když se v jádru jed­ná o tro­chu odliš­ný film od svých před­chůd­ců. 
To zají­ma­vé zde je pře­de­vším to, že si film bere své pře­de­šlé díly za inspi­ra­cí, ovšem sna­ží se stát vzpří­me­ně na vlast­ních nohou. Navíc je zde pří­mé napo­je­ní na pří­běh prv­ní­ho fil­mu, na kte­rý je tu něko­li­krát odka­zo­vá­no tak pří­jem­ně a nápa­di­tě, že vás doslo­va zapla­ví vlna nos­tal­gie, pokud máte k prv­ní­mu dílu vře­lej­ší vztah, nebo jej pova­žu­je­te za jeden z nej­zá­sad­něj­ších fil­mů své­ho dět­ství (jako je tomu tře­ba u mojí oso­by). Nechtělo se mi věřit, že celo­di­gi­tál­ní (až na jed­nu výjim­ku) film bude podob­né­ho výsled­né­ho dojmu scho­pen (byť digi­tál­ní tri­ky v někte­rých scé­nách nejsou úpl­ně na jed­nič­ku). Hlavně totiž posta­vy zde fun­gu­jí opět vel­mi dob­ře, Chris Pratt je v hlav­ní roli parád­ní, Bryce Dallas Howard jako lehce naiv­ní tetička/ředitelka par­ku fun­gu­je také spo­leh­li­vě a Irrfan Khan jako poně­kud oso­bi­tý vlast­ník par­ku si svůj čas ve fil­mu také zaslou­ží. Především ovšem dět­ské cha­rak­te­ry nejsou upiš­tě­né otrav­né cha­rak­te­ry ale doce­la sym­pa­tic­ká dvoj­ka, kte­rá vám v rám­ci mož­nos­tí postu­pem nara­ti­vu při­ros­te k srd­ci (ačko­liv je jejich vývoj sta­věn na čis­tě ste­re­o­typ­ních a kla­sic­kých pro­blé­mech - roz­vod rodi­čů, bon­ding odci­ze­ných bra­trů atp.). 
Audiovizuálně se pak jed­ná o hod­ně solid­ní zále­ži­tost (až na zmí­ně­né slab­ší momen­ty tri­kař­ské­ho týmu), kte­rá hod­ně sta­ví na vizu­ál­ních odka­zech pře­de­vším na prv­ní díl a tak má pro fanouš­ky série o jed­nu při­da­nou úro­veň navíc. Hudebně se navíc Michael Giacchino opí­rá o původ­ní kom­po­zi­ci Johna Williamse a tak se kro­mě pově­do­mých a kla­sic­kých moti­vů obje­ví ve fil­mu i něko­lik nových avšak plně ctí­cích odkaz série. 
Ve výsled­ném pohle­du je tak Jurský svět jed­no­znač­ně výraz­ným pře­kva­pe­ním, kte­ré se svý­mi kva­li­ta­mi posu­nu­je rázem k nej­lep­ším sním­kům, kte­ré kino­dis­tri­buce letos nabíd­la. Poctivé roz­ší­ře­ní káno­nu série, kte­ré po dvou slab­ších dílech posu­nu­je sérii opět sérii mezi eli­tu. Zábavné, mís­ty akč­ní, mís­ty pře­mýš­li­vé, mís­ty naiv­ní a pří­mo­ča­ré, přes­to věr­né tomu, co v roce 1993 Steven Spielberg svým fil­mem odstar­to­val. Pokud pat­ří­te mezi lidi, kte­rým Jurský park uča­ro­val, s návště­vou kina neo­tá­lej­te ani na moment. Tohle je pokra­čo­vá­ní hod­né odka­zu prv­ní­ho dílu, a to i přes­to, že nepři­ná­ší v žád­ném z ohle­dů nic revo­luč­ní­ho. Jen nabí­zí prvotříd­ní sequel, kte­rý ve všech ohle­dech napl­ňu­je ty správ­né hod­no­ty ide­ál­ní­ho let­ní­ho bloc­kbus­te­ru.         
Jurský park 2.0. Modernizace původ­ní­ho dílu se vyved­la na jed­nič­ku. Colin Trevorrow do kin při­ne­sl zábav­nou novou kapi­to­lu svě­ta dino­sau­rů, kte­rá se po dvou nepří­liš vyve­de­ných dílech může kva­li­ta­mi rov­nat prv­ní­mu dílu. Nápaditý akč­ní let­ní bloc­kbus­ter se vše­mi pozi­ti­vy i nedu­hy kte­ré podob­ná kla­si­fi­ka­ce při­ná­ší. To neu­stá­lé odka­zo­vá­ní na jed­nič­ku dodá­vá ovšem vlnu nos­tal­gie, kte­rý si dří­ve či poz­dě­ji zís­ká srd­ce kaž­dé­ho fanouš­ka série.
 

 Koktejl: 

30% Jurský park
20% Akce
20% Dinosauři
10% Uzavřený ost­rov
20% Spousta poten­ci­o­nál­ních obě­tí

Jurský svět
(Jurassic World, Jurský svet)
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller
USA, 2015, 125 min

Režie: Colin Trevorrow
Scénář: Rick Jaffa, Amanda Silver, Colin Trevorrow, Derek Connolly
Kamera: John Schwartzman
Hudba: Michael Giacchino
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D’Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson, Omar Sy, B.D. Wong, Irrfan Khan, Jake Johnson, Brian Tee, Lauren Lapkus, Katie McGrath, Judy Greer, Andy Buckley, James DuMont, Gary Weeks, Eric Edelstein, Michelle DeVito, Erik Thirsk, Isaac Keys

Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 11.06.2015 CinemArt
Slovensko V kinech od: 11.06.2015 Barracuda Movie
USA V kinech od: 12.06.2015 Universal Pictures

http://www.csfd.cz/film/313628-jursky-svet/
http://www.imdb.com/title/tt0369610/


Podívejte se na hodnocení Jurský svět na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Richard Bach: Nikdo není daleko23. listopadu 2022 Richard Bach: Nikdo není daleko V laskavosti knihy Richarda Bacha těžko někdo překoná. Stačí pár vět, stačí pár drobných událostí, jedna jednoduchá dějová linie a v podstatě jen jedna jediná myšlenka rozvětvená do […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled?13. listopadu 2018 Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled? Bez nadsázky ikona módního stylu Barbara Nesvadbová vydala letos na podzim dlouho očekávanou knihu Síla stylu. Vždy skvěle oblečená, nalíčená, upravená,… Bývalá redaktorka a šéfredaktorka […] Posted in Recenze knih
  • Paul McCartney - Egypt Station (2018)5. října 2018 Paul McCartney - Egypt Station (2018) Paul McCartney je taková živoucí encyklopedie populární hudby, jen těžko byste totiž hledali osobu, na níž by tato charakteristika seděla trefněji. Čas běží jako voda a populární […] Posted in Hudební recenze
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […] Posted in Filmové recenze
  • Na nože | Knives Out6. ledna 2020 Na nože | Knives Out Na nože -  © 2020 Lionsgate / Vertical Entertainment  Rian Johnson se po kontroverzně přijaté osmé epizodě Hvězdných válek a jeho odchodu od připravované […] Posted in Filmové recenze
  • Celebrity bojují za blahobyt žraloků již 30 let18. července 2018 Celebrity bojují za blahobyt žraloků již 30 let Žraločí týden (Shark Week) letos oslaví 30. narozeniny! Tato již tradiční světová událost s obrovskou sledovaností se na obrazovky vrací už od roku 1988. Tváří jubilejního ročníku se stala […] Posted in Filmové premiéry
  • Lawrence z Arábie24. července 2016 Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ještě větší hvězdy a natočil ještě větší umění. Tentokrát z Arábie a z pouště. Film z roku […] Posted in Filmové recenze
  • Osamělý svobodný muž – 24. října 2018 Osamělý svobodný muž – 2 Posted in Komiks
  • STAR TREK: DO TEMNOTY: Dospívání Enterprise27. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY: Dospívání Enterprise Vzhledem k tomu, že „Star Trek: Do temnoty” obsahuje větší akce, je větší svým rozsahem a hlouběji se zaměřuje na psychiku postav, rozhodli se filmaři, že nastal čas rozšířit také pohled […] Posted in Speciály
  • 7 let den po dni s Lénou Brauner23. prosince 2017 7 let den po dni s Lénou Brauner V polovině prosince se v podzemním foyer pražského Divadla Komedie uskutečnil křest knihy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá étericky působící výtvarnice vytvořila na námět […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19119 s | počet dotazů: 264 | paměť: 69573 KB. | 29.11.2023 - 22:55:31