Kritiky.cz > Profily postav > Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN

Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM IRON MAN

IronMan
IronMan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

    VELITEL TÝMU:                        Tony Stark/Iron Man

    ČLENOVÉ TÝMU:                      Nataša Romanová/Black Widow

Plk. James “Rhodey” Rhodes/War Machine

T’Challa/Black Panther

Vision

  • Tony Stark/Iron Man

(Robert Downey Jr.)

Z Tonyho Starka je doce­la jiný člo­věk – sebe­kri­tic­ky zhod­no­til důsled­ky nedáv­né­ho stře­tu s Ultronem a v pře­kva­pi­vě kon­zer­va­tiv­ním duchu se roz­ho­dl posta­vit na stra­nu svě­to­vých vlád­ních orga­ni­za­cí, kte­ré se doža­du­jí toho, aby tým Avengers ope­ro­val pod přís­ným dohle­dem. Tento krok způ­so­bí, že pro­ti sobě Iron Man a Captain America sto­jí na úrov­ni poli­tic­ké, ale jejich osob­ní střet má hlub­ší koře­ny – a vede je po mno­hem nebez­peč­něj­ší ces­tě, než by kdy kte­rý­ko­liv z nich oče­ká­val či si doká­zal před­sta­vit.

  • Nataša Romanová/Black Widow

(Scarlett Johansson)

 Navzdory své loa­ja­li­tě ke Steveovi Rogersovi, s nímž se přá­te­lí od jeho počát­ků v nyní již nee­xis­tu­jí­cí orga­ni­za­ci S.H.I.E.L.D. Nataša s jeho posto­jem v aktu­ál­ní situ­a­ci nesou­hla­sí a k obec­né­mu pře­kva­pe­ní se při­po­jí na stra­nu Tonyho Starka a pod­po­ru­je návrh vlád­ní­ho dohle­du. Black Widow, kte­rá vždy uva­žu­je veli­ce stra­te­gic­ky a je schop­na hrdin­ských činů, je přes­ně tím, koho Tony nej­ví­ce potře­bu­je – není ji ale tak doce­la scho­pen udr­žet pod kon­t­ro­lou.

  • Plukovník James “Rhodey” Rhodes/War Machine

(Don Cheadle)

 Rhodey je dáv­ným pří­te­lem Tonyho Starka a jeho loa­ja­li­ta k němu jde ruku v ruce s loa­ja­li­tou vůči své vlas­ti, kte­rou pro­ka­zu­je coby člen týmu Avengers s kódo­vým ozna­če­ním War Machine – je ztě­les­ně­ním doko­na­lé­ho ochrán­ce lid­stva, vytvo­ře­né­ho Tonym Starkem. Jakožto voják Rhodey se Starkem sou­hla­sí na potře­bě vlád­ní­ho dohle­du a War Machine je pro­to při­pra­ven k tomu, aby se pus­til do boje po Iron Manově boku.

  • T’Challa/Black Panther

(Chadwick Boseman)

 T’Challův otec, T’Chaka, wakand­ský král, je jed­ním z řady svě­to­vých poli­ti­ků, jež se s ohle­dem na mate­ri­ál­ní ško­dy a ztrá­ty na nevin­ných lid­ských živo­tech, kte­ré po sobě zane­chá­vá čin­nost týmu Avengers, roz­hod­nou pod­po­řit nut­nost vlád­ní­ho dohle­du na čin­nost toho­to týmu. Když ale dojde na nej­hor­ší, je T’Challa nucen odha­lit svou identi­tu coby Black Panther a pus­tit se po vlast­ní ces­tě. Black Panther, kte­rý je hnán vlast­ní­mi moti­vy, se v rám­ci svých veli­ce osob­ních zájmů posta­ví na stra­nu Iron Mana.

  • Vision

(Paul Bettany)

Od své­ho stvo­ře­ní rukou Tonyho Starka během bitvy s Ultronem se Vision stal čle­nem týmu Avengers. Stále si ale není pří­liš jis­tý, co se sou­ži­tí s lid­mi týče, a sna­ží se pocho­pit roz­sah svých zdán­li­vě neo­me­ze­ných schop­nos­tí. Vision se v rám­ci vzni­ka­jí­cí­ho stře­tu posta­ví na Tonyho stra­nu, pro­to­že je zce­la logic­ky pře­svěd­čen o tom, že se jed­ná o nej­bez­peč­něj­ší způ­sob, jak zajis­tit ochra­nu celé­ho svě­ta před poten­ci­ál­ní­mi hroz­ba­mi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Captain America: Občanská válka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24906 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71858 KB. | 20.07.2024 - 21:38:07