Kritiky.cz > Recenze knih > Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás

Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás

IMG 20180907 162730 e1541405797669
IMG 20180907 162730 e1541405797669
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč jsme tady? Na svě­tě, ve kte­rém je někdy slo­ži­té se vyznat? Četla jsem tuto kni­hu krát­ce po shléd­nu­tí doku­men­tu o tom, že andě­lé jsou od pra­dáv­na vlast­ně tvo­ro­vé, kte­ří v podo­bě bohů ovliv­ni­li sta­ro­vě­ké civi­li­za­ce a zapří­či­ni­li tak náš „vývoj“. Tedy v pod­sta­tě nám ztí­ži­li život, pro­to­že z míru­mi­lov­ných bytos­tí v sou­la­du s pří­ro­dou jsme se sta­li spo­leč­nos­tí vyhro­ce­nou na maxi­mum. Kdoví, jak to je… v tom­to svět­le ale na andě­ly mohu pohlí­žet jak­ko­liv.

Doreen Virtue má ale na mys­li bytos­ti, kte­ré jsou spí­še andě­ly stráž­ný­mi, nebo pro­mlu­va­mi naší duše, naší pod­sta­ty, což lze také nazý­vat andě­ly. Moudrost a kolek­tiv­ní vědo­mí máme všich­ni a s tím vším pra­cu­jí ti, o kte­rých tu Doreen píše. Jakou  mají podo­bu vlast­ně není vůbec důle­ži­té.

Všichni ve sku­teč­nos­ti víme, proč jsme tady, co nám vadí a s čím souzní­me.

Odpovědi na otáz­ky

A tato malá kníž­ka je pří­jem­ným čte­ním před spa­ním, pro­to­že umí dát odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré při­ná­ší všed­ní den. O vzta­zích, o život­ním sty­lu, o poci­tu nudy, o hle­dá­ní své život­ní ces­ty. Jedno je ale všu­de spo­leč­né, pokud chce­te tyto zále­ži­tos­ti řešit se svý­mi blíz­ký­mi, musí­te o nich s nimi mlu­vit. Nelze svou lás­kou ovliv­nit part­ne­ra nato­lik, že nemu­sí dělat pro vztah vůbec nic a pove­ze se na vlně souzní­cí­ho part­ner­ství sám od sebe. Takhle zázra­ky nefun­gu­jí. I mod­lit­by jsou v pod­sta­tě jen zhmot­ně­lé a lépe uvě­do­mě­lé myš­len­ky a přá­ní. Soustředěná mysl je pak lépe schop­na v rea­li­tě roz­po­znat pří­le­ži­tos­ti, kte­ré jsou v sou­la­du s přá­ním a vyu­žít je. A má-li to být, vyjde to!

Doreen Virtue tu vel­mi dob­ře kom­bi­nu­je anděl­ský text pro toho, kdo ten­to styl psa­ní pros­tě potře­bu­je k osvě­že­ní duše, a své psy­cho­lo­gic­ké zna­los­ti, tak­že jsou tam vpra­ve­ny nená­sil­nou a zce­la logic­kou ces­tou. A čis­tý prak­tik si zase vez­me prá­vě ty psy­cho­lo­gic­ké pouč­ky a anděl­skou „vatu“ bude pova­žo­vat za pří­jem­né zpes­t­ře­ní. Ono totiž – a za to autor­ku chvá­lím – nic není v živo­tě zadar­mo. A pře­de­vším si musí­me pře­stat stát v ces­tě své vlast­ní ces­tě. Ať jsem se zamys­le­la nad jakým­ko­liv téma­tem zde uve­de­ným, toto bylo sdě­le­ní mezi řád­ky napros­to vždy!

„Bůh netres­tá, nesto­jí v ces­tě, nezkou­ší vás a nic vám neod­pí­rá; vy sami ale může­te svou schop­nost danou Bohem pou­žít i k vytvá­ře­ní tres­tů, záka­zů, zkou­šek nebo pro­ce­sů zalo­že­ných na stra­chu; vy sami může­te svý­mi roz­hod­nu­tí­mi reží­ro­vat svůj film jako tragé­dii, kome­dii nebo inspi­ra­tiv­ní dílo.

Proto radě­ji, než abys­te žáda­li o schvá­le­ní svých mod­li­teb, žádej­te o radu, co máte vytvo­řit.“

To taky není moud­rost od věci.

Vždyť už taky víme, že přát si máme ve chví­li, kdy jsme přá­ní ote­vře­ni, ne když jsme zlo­me­ní boles­tí ze ztrát a úna­vy.

A hlav­ně, nehle­dej­te štěs­tí v budouc­nu, hle­dej­te ho v pří­tom­nos­ti. Ta je totiž tím jedi­ným co máte a co umí ovliv­nit poci­ty a mysl v tuto chví­li.

Plusy a mínu­sy?

  • plu­sy
  • malý for­mát, kte­rý slu­ší kabel­ce i noč­ní­mu stol­ku
  • krát­ké kapi­tol­ky, kte­ré osvě­ží duši ráno i večer před spa­ním
  • kom­bi­na­ce psy­cho­lo­gie a růžo­vé­ho andíl­ko­vé­ho psa­ní
  • mínu­sy
  • měk­ká vaz­ba, ale kníž­ka tím, že je malá, je také oheb­ná, tak­že se neni­čí tak snad­no
  • někte­ré kapi­to­ly by zaslou­ži­ly více pro­sto­ru a roz­vést text do šíř­ky

O autor­ce:

Doreen Virtue je anděl­ská tera­pe­u­t­ka, se spous­tou pub­li­ko­va­ných knih, karet­ních sad a roz­ho­vo­rů, audi­ok­nih nebo vystou­pe­ní v tele­vi­zi.  V posled­ních letech se více při­klá­ní ke křes­ťan­ství, tak­že se i její směr troš­ku mění, ale prá­vě to je pro její čte­ná­ře a pří­z­niv­ce vel­mi dobrou výzvou. Jako celý svět, i ona se mění – ale mini­mál­ně její psy­cho­lo­gic­ké postře­hy v kni­hách jsou plat­né stá­le.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, www.synergiepublishing.com, 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51485 s | počet dotazů: 292 | paměť: 72324 KB. | 23.05.2024 - 13:43:57