Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho

Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho

SW6
SW6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Luke Skywalker (Mark Hamill) se vrá­til na svou rod­nou pla­ne­tu Tatooine ve sna­ze zachrá­nit své­ho pří­te­le Hana Sola (Harrison Ford) z pazou­rů zlé­ho gan­gs­te­ra Jabba Hutta. Málo však Luke ví o tom, že Galaktické Impérium zača­lo taj­ně sta­vět novou obr­ně­nou bojo­vou vesmír­nou sta­ni­ci, kte­rá je ješ­tě sil­něj­ší než ta prv­ní - obá­va­ná Hvězda Smrti. Po dokon­če­ní by tato zbraň při­nes­la jis­tou zká­zu malé sku­pi­ně rebe­lů, boju­jí­cích za zno­vu­ob­no­ve­ní svo­bo­dy v Galaxii...

Po star­tu v podo­bě Nové nadě­je a pro­střed­ku v podo­bě Impéria vra­cí úder má v rám­ci ori­gi­nál­ní Star Wars tri­lo­gie závěr podo­bu Návratu Jediho. Stejně jako u Impéria vra­cí úder již opět strůj­ce celé série George Lucas odmí­tl reží­ro­vat a poté co nabíd­ku na návrat odmí­tl reži­sér Impéria Irvin Kerschner- pro­to­že ho 3 roky strá­ve­né prá­ci na Impériu zce­la vyčer­pa­li - musel hle­dat jin­de. První vol­ba byl teh­dy Steven Spielberg, násled­ně tře­ba také David Lynch (kte­rý dal radě­ji před­nost adap­ta­ci Duny Franka Herberta) nebo David Cronenberg (kte­rý dal zase nao­pak adap­ta­ci Mrtvé zóny Stephena Kinga). Volba teh­dy nako­nec padla na Richarda Marquanda, kte­rý teh­dy pár let nazpá­tek debu­to­val fil­mem Zrození Beatles a vzhle­dem k tomu, že v roce 1987 umřel ve věku pou­hých 49 let se nesti­hl zapsat do fil­mo­vé­ho svě­ta něčím tak výraz­ným jako je Návrat Jediho. Návrat Jediho byl však teh­dy ve vel­mi obtíž­né peti­ci, pro­to­že po geni­ál­ním úvo­du do celé­ho svě­ta pře­da­le­ké gala­xie v podo­bě Nové nadě­je a napros­to bra­vur­ním a vyspě­lej­ším pro­střed­ku v podo­bě Impéria vra­cí úder, kte­ré navíc na kon­ci odha­li­lo zásad­ní zvrat byla oče­ká­vá­ní na závěr teh­dy prv­ní Star Wars tri­lo­gie pocho­pi­tel­ně napros­to obrov­ská stej­ně jako nasta­ve­ná lať­ka. Celkově je u fil­mo­vých tri­lo­gií pro­blém držet si stej­ně výraz­nou kva­li­tu u své­ho dru­hé­ho fil­mu a ješ­tě více poté u tře­tí­ho fil­mu. Návrat Jediho měl tak i přes návrat sce­náris­ty Impéria Lawrence Kasdana, kte­rý ten­to­krát sepsal scé­nář se samot­ným Lucasem a spo­leč­ně měli za úkol dodat to nej­lep­ší mož­né zavr­še­ní hrdin­ské ces­ty Lukea Skywalkera k tomu stát se rytí­řem Jedi, ale ješ­tě před­tím ho nechat se vyrov­nat se šoku­jí­cím odha­le­ním z před­cho­zí čás­ti. Povedlo se to?

Star Wars: Návrat Jediho má mno­ho pozi­tiv­ních aspek­tů, přes­to si ale dovo­lím začít s něko­li­ka nega­ti­vy, kte­rý­mi se záro­veň poku­sím osvět­lit proč nedo­sa­hu­je kva­lit svých dvou před­chůd­ců. Návrat Jediho je už po samot­né dra­ma­tur­gic­ké a tem­po­vé strán­ce výraz­ně hor­ší než jeho předchůdci- Takový úvod v palá­ci Jabba Hutta šlo tře­ba vel­mi razant­ně zkrá­tit (celá pasáž na Tatooineu trvá oprav­du zby­teč­ně až kolem půl hodi­ny) a už zde se uka­zu­je men­ší pro­blém, kte­rý se u Star Wars pod vede­ním George Lucase začal od Návratu Jediho výraz­ně pro­je­vo­vat. Lucas a spol. se už v před­cho­zích dvou týmech sna­ži­li před­sta­vit mno­ho ras z růz­ných svě­tů, zvlá­da­li to ale více­mé­ně za pocho­du děje a neby­lo to nějak ruši­vé. U Návratu Jediho jsou ale reál­ně expo­zi­ce, kte­ré sází jen na to aby vám doslo­va před­sta­vi­li nové dru­hy růz­no­ro­dých živočichů/humanoidů/bůhvíčeho. Nic to celé pasá­ži na Tatooienu, Jabbově palá­ci a Jabbově jachtě neu­bí­rá dal­ší vel­ko­le­pý nádech nej­růz­něj­ších parád­ních sek­ven­cí (sou­boj s Rancorem nebo akč­ní pasáž na Jabbově jachtě jsou super), pře­ce jen mám ale dodnes pocit, že jsme se sku­teč­ně patá­lií spo­je­né s Hanem Solem v kar­bo­ni­tu moh­li zba­vit během 6 minut (jiné­mu bloc­kbus­te­ru ve sty­lu Abramsova Star Treku by to boha­tě sta­či­lo jako úvod­ní sek­ven­ce) a zís­ka­ný čas věno­vat něče­mu jiné­mu a důle­ži­těj­ší­mu. A pře­de­vším je zde nej­víc cool námezd­ní lovec gala­xie (teh­dej­ší Star Wars éry) Boba Fett ze scé­ny skli­zen až vylo­že­ně poni­žu­jí­cím způ­so­bem.

Dalším těž­ce ucho­pi­tel­ným bodem fil­mu jsou Ewoci- Tito podiv­ní kří­žen­ci Gumových med­víd­ků a apač­ských indi­á­nů prav­dě­po­dob­ně sym­bo­li­zu­jí­cí holo­kaust mají ve svě­tě divá­ků Star Wars podob­ně jako tako­vý Jar Jar nebo Porgové vel­mi těž­ké uchopení- Jedni je nesná­še­jí, dru­zí milu­jí. Kam osob­ně pat­řím já? Jsem tak mezi, pro­to­že nemůžu vylo­že­ně říct, že bych ewo­ky nená­vi­děl, ale záro­veň jsou pro mně men­ším trnem do oka. A pak už jen zále­ží jest­li jste schop­ni se smí­řit s fak­tem, že jsou tihle pri­mi­tiv­ní živo­či­cho­vé s oště­py, luky a roga­ly téměř vystři­že­ný­mi jako z prv­ních typů Leonarda Da Vinciho schop­ni se vyrov­nat paleb­né síle Impéria. Právě zde ale hádám, že bylo posel­ství tako­vé, že ti, kte­ří jsou pra­vý­mi váleč­ní­ky v srd­ci se doká­ži vyrov­nat i tech­nic­ky sebe­sil­něj­ší armá­dě. V tomhle ohle­du roz­hod­ně fajn myš­len­ka, pře­ce jen mě ale od ní troš­ku distan­cu­je fakt, že jde pořád o chlu­pa­té med­vě­dy, kte­ří jsou tak pri­mi­tiv­ní, až nejsou roz­to­mi­lí, ale vylo­že­ně spí­še otrav­ní. Ale to už na sub­jek­tiv­ním pohle­du.

Největší pro­blém, kte­rý mě ale s Návratem Jediho je ten, že i přes­to, že zde dojde k uspo­ko­ji­vé­mu vyvr­cho­le­ní vzta­hů mezi Lukem Skywalkerem a Dartha Vaderem, Lukem Skywalkerem a Leiou, Leiou a Hanem Solem tak mám pořád pře­ce jen pocit, že pokud budu zce­la igno­ro­vat preque­ly a jaká­ko­liv jiná navá­zá­ní, tak mi zby­de fakt, že Návrat Jediho jakož­to závěr tri­lo­gie mož­ná dosta­teč­ně neo­svět­lí vše co nějak divá­ka napadlo od Nové nadě­je. Celkově je vel­mi zají­ma­vé hle­dat para­le­ly mezi ori­gi­nál­ní tri­lo­gii a seque­lo­vou tri­lo­gií od Disneyho a bavit se nad tím jak fanouš­ci vyčí­ta­jí Disneymu věci, kte­ré už ale děla­la ori­gi­nál­ní tri­lo­gie. Zde se taky z niče­ho nic obje­ví Imperátor a neví­me o jeho půvo­du nic. Máme lehce nastí­ně­nou Lukeovu mat­ku a též se nedo­zví­me nic. Celkově to má v tomhle ohle­du Návrat Jediho jako závěr tri­lo­gie nej­těž­ší, pro­to­že od závě­ru tri­lo­gie divák pros­tě čeká zavr­še­ní veš­ke­rých nača­tých myš­le­nek a zacykle­ní veš­ke­rých moti­vů (podob­ně jako to udě­la­la Nolanova Trilogie o Temném rytí­ři nebo Jacksonova Trilogie Pán prs­te­nů), Návratu Jedimu se ale toto vše daří zhru­ba tak na 80%.

Ano, do kon­ce Impéria vra­cí úder napros­to bra­vur­ně budo­va­ná hrdin­ská ces­ta Lukea Skywalkera skvě­le fun­gu­je i zde a díky dal­ší­mu časo­vé­mu odstu­pu se z Luke Skywalkera defi­ni­tiv­ně stá­vá někdo, kdo by měl sku­teč­ně na to být rytí­řem Jedi, vztah Hana a Leiy dojde též správ­né­ho vyvr­cho­le­ní, Darth Vader se dočká skvě­lé­ho zakon­če­ní své­ho dějo­vé­ho archu, Yoda se dočká důstoj­né­ho odcho­du na odpo­či­nek, ale pořád tam chy­bí jis­té neu­spo­ko­je­ní z pohle­du něko­ho kdo zby­tek tri­lo­gie viděl a pořád tak tro­chu igno­ru­je fakt, že mu někte­ré z těch nezod­po­vě­ze­ných otá­zek až o něko­lik let poz­dě­ji zod­po­vě­dě­la preque­lo­vá tri­lo­gie. Zároveň je mož­ná tro­chu sku­teč­ně líné, že po Hvězdě smr­ti musí v závě­ru tri­lo­gie dojít na Hvězdu smr­ti II (Epizoda VII v roce 2015 při­nes­la v podo­bě Starkiller Base ale­spoň něja­ký upgra­de) a i přes­to, že ten stě­žej­ní sou­boj o osud gala­xie se ve sku­teč­nos­ti ode­hrá­vá v Imperátorově trů­ním sále je to mož­ná sku­teč­ně tro­chu ško­da. Jako zakon­če­ní tri­lo­gie je Návrat Jediho bez­po­chy­by důstoj­ný a emo­ci­o­nál­ně konec celé tri­lo­gie fun­gu­je jed­no­du­še tak jak má, přes­to ale nejde o ukáz­ko­vě doko­na­lé zakon­če­ní tri­lo­gie.

Z pohle­du samot­né­ho bloc­kbus­te­ru je ale Návrat Jediho jed­no­du­še dal­ší řeme­sl­ná špič­ka. Richard Marquand nemá tak oči­vid­ně sil­něj­ší ruko­pis jako měl u Impéria Irvin Kerschner, pod dohle­dem Lucase se ale Marquandovi podá­va­la sku­teč­ně pro­dat veš­ke­ré atrak­ce a akč­ní pasá­že jed­na báseň. Strhující kon­fron­ta­ce s Rancorem, epic­ký sou­boj na Jabbově jachtě, nahá­něč­ka na Endoru na spe­e­de­rech, bitva Impéria s Ewoky a pře­de­vším se ale­spoň poda­ří udě­lat pokus o zni­če­ní Hvězdy smr­ti II tak dech berou­cí a epic­ký jako se to teh­dy poda­ři­lo u poku­su o zni­če­ní původ­ní, ale jiným způ­so­bem. Měřítko je ten­to­krát ješ­tě o kus vět­ší a roz­po­čet šel správ­ným smě­rem.

Nejgeniálnější pasá­ži je ale osu­do­vá kon­fron­ta­ce Lukea Skywalkera a Dartha Vadera pod dohle­dem Imperátora. Lukea Skywalkera dělí od dosáh­nu­tí sta­tu­su Jedie pou­há kon­fron­ta­ce s Vaderem, sám s ním ale bojo­vat nechce. Luke je v tomhle momen­tu sice Jedi, reál­ně je tu ale pořád mož­nost, že se obrá­tí na tem­nou stra­nu, čemuž ješ­tě více napo­má­há Imperátor nahlo­dá­va­jí­cí Lukeovu mysl, pod­ně­cu­jí­cí jeho nená­vist a sna­ží­cí se o to zís­kat nové­ho učed­ní­ka. Venku sice tou dobou pořád je Hvězda smr­ti II, tady se ale sku­teč­ně o budouc­nost gala­xie boju­je se svě­tel­ný­mi meči. Vycházející Jedi boju­je pro­ti pad­lé­mu Jedi a ze star­tu je to nesku­teč­ně str­hu­jí­cí, v prů­bě­hu mra­zí­cí a v závě­ru emo­tiv­ní. Především kvů­li fak­tu, kte­rý před­sta­vi­te­le svět­lé stra­ny a před­sta­vi­te­lé tem­né stra­ny pojí.

Jestli je prv­ní půl­ka Návratu Jediho sku­teč­ně dra­ma­tur­gic­ky a tem­po­vě slab­ší, dru­há půl­ka si to jed­no­du­še vyku­pu­je, pro­to­že ani nemá šan­ci šla­pat na brz­du. Návrat Jediho je vel­ko­le­pý po všech strán­kách a i přes to, že je vel­mi snad­né k němu vézt v rám­ci závě­ru tri­lo­gie leh­ké výtky, přes­to je Návrat Jediho závě­rem jed­né z nej­lep­ších fil­mo­vých tri­lo­gií všech dob. John Williams zde vytvo­řil dal­ší legen­dár­ní hudeb­ní moti­vy, opět to celé krás­ně vypa­dá a i přes­to, že ten­to film není doko­na­lý v tom pra­vém slo­va smys­lu, vrchol­ným řeme­sl­ným zpra­co­vá­ním, dal­ší­mi pře­lo­my v odvět­ví vizu­ál­ních efek­tů a pře­de­vším sku­teč­ně poci­to­vou osu­do­vos­tí si všech­ny své nedo­stat­ky více­mé­ně vyku­pu­je a i díky tomu bude ješ­tě hod­ně dlou­ho pla­tit, že pokud si pus­tí­te Novou nadě­ji tak se vám po kon­ci nejen auto­ma­tic­ky bude chtít pus­tit Impérium vra­cí úder.... ale sku­teč­ně si poté neo­do­lá­te pus­tit ani ten Návrat Jediho, což už samo o sobě doka­zu­je, že zas tak bru­tál­ní pro­pad opro­ti svým před­chůd­cům Návrat Jediho není a dodnes též bra­vur­ně fun­gu­je jako kla­si­ka žán­ru...... jen sku­teč­ně tro­chu méně než jeho dva před­chůd­ci!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1983/1997 Lucasfilm Ltd. & 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86230 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72985 KB. | 25.06.2024 - 18:16:17