Kritiky.cz > Knihovnička > Cecilia Lattari, Ana Chávez: Tarot zvěrokruhu

Cecilia Lattari, Ana Chávez: Tarot zvěrokruhu

IMG 1121
IMG 1121
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Z pozo­ro­vá­ní hvězd, pla­net a živo­ta na Zemi vzni­kl ten­to tarot. Tarotové význa­my, ast­ro­lo­gie a intu­i­ce i nala­dě­ní se na hle­dán vlast­ních odpo­vě­dí vám dá mimo­řád­ný záži­tek z výkla­du z těch­to karet. Tarot zvě­ro­kru­hu není jen o zvě­ro­kru­hu a jeho sym­bo­li­ce, ale pří­jem­ně sta­ví své zákla­dy na všed­ním živo­tě, na poci­tech, na záko­ni­tos­tech živo­ta, kte­ré budí váš­ně. Život… nadě­ji a posun kupře­du.

Někdy jsem míva­la pocit, že jsou spí­še zamě­ře­né kupře­du, pří­liš se jim nechce trá­vit čas v minu­los­ti a done­ko­neč­na roze­bí­rat to či tam­to, ale čas­to jen něco lehce dojas­ní a nasmě­ru­jí kupře­du.

Najdete tu v kní­žeč­ce ale i doce­la skvos­ty:

Jaká kar­ta pat­ří k vaše­mu zna­me­ní?

Blíženci mají při­řa­ze­ny Milence a dua­li­tu, Štíři Smrt a trans­for­ma­ci, Střelci pak Mírnost a alchy­mii a tře­ba Ryby kar­tu Měsíce a sym­bo­li­ku snu.

Ale i pla­ne­ty tu může­me základ­ním způ­so­bem pěk­ně pocho­pit. Například ta nechval­ně zná­má pla­ne­ta Mars, pla­ne­ta vál­ky, pat­ří kar­tě Věž a je zna­me­ním neče­ka­ných udá­los­tí. Venuše je zase pla­ne­tou lás­ky při­řa­ze­na k Císařovně a sym­bo­li­ce výži­vy.

A ke kar­tám si najde­te vztah veli­ce snad­no. Jejich popis v kníž­ce je struč­ný, krát­ký, hod­ně vám řek­nou i jen klí­čo­vá slo­va, ale sym­bo­li­ka je tak jas­ná, že je ihned pou­ži­tel­ná pro situ­a­ce, kte­ré v živo­tě řeší­te.

Podívejme se tře­ba na toho magic­ké­ho Štíra (kar­ta Smrt)

„… Štír je mag­ne­tic­ký, magic­ký, inten­ziv­ní a hlu­bo­ký. Ví, co se skrý­vá pod povr­chem, a ví, že k dosa­že­ní toho pod­stat­né­ho je tře­ba nechat ode­jít vše, co je nad­by­teč­né, co už nemá živo­ta­dár­nou sílu. Smrt, kar­ta čís­lo 13, má podob­né posel­ství, nez­pe­če­ťu­je konec něče­ho, nýbrž je orga­nic­kým a vitál­ním pro­ce­sem, jehož pro­střed­nic­tvím opouš­tí­me vše, co už není živé, abychom uvol­ni­li mís­to nové krvi, nové­mu živo­tu.“

IMG 1123

Fascinující popis, co říká­te?

Hra se slo­vy a význa­my, hle­dá­ní zase nových nitek a emo­cí v jed­not­li­vých kar­tách doko­na­le uspo­ko­jí i zku­še­né vyk­la­da­če, pro­to­že se nad kaž­dou kar­tou budou moci zas a zno­va nově zamys­let a nad­še­ně najít dal­ší význam. A pro uče­ní se taro­tu pro nové vyk­la­da­če je to napros­tá pará­da! Jednoduché, přes­né, jas­né!

Jedny z nej­krás­něj­ších, nej­kva­lit­něj­ších i nej­za­jí­ma­věj­ších karet urči­tě.

Tvrdé kva­lit­ní kar­ty, lesk­lé a nád­her­ně ilu­stro­va­né, pev­ná barev­ná kníž­ka s kva­lit­ním papí­rem – to vše dělá z této karet­ní sady oprav­du pozo­ru­hod­nou krá­su.

Cecilia Lattari je ital­ská bylin­kář­ka, hereč­ka, psa­la do růz­ných médií, hrá­la diva­dlo, žije v Toskánsku v blíz­kos­ti lesů a prý ji lze čas­to zastih­nout při dlou­hých roz­ho­vo­rech s Měsícem a svý­mi kočka­mi.Ana Chávez je ilu­strá­tor­ka, mul­ti­me­di­ál­ní desig­nér­ka čer­pa­jí­cí inspi­ra­ci ze své­ho dět­ství a zájmu o ezo­te­ri­ku, ráda budu­je fan­tas­tic­ké svě­ty a je vzo­rem vzpur­né čaro­děj­ky, žen­ské eman­ci­pa­ce.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2024, www.synergiepublishing.com

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70351 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71915 KB. | 22.07.2024 - 23:10:29