Kritiky.cz > Recenze knih > Čekáme děťátko

Čekáme děťátko

Cekame
Cekame
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Grada vyda­la v letoš­ním roce 3. aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní oblí­be­né „bib­le“ nastá­va­jí­cích a „čer­s­tvých“ mami­nek – objem­nou kni­hu Čekáme děťát­ko. Připravili ji léka­ři Martin Gregora a Miloš Velemínský. První z auto­rů, pri­mář dět­ské­ho oddě­le­ní nemoc­ni­ce ve Strakonicích, je auto­rem více než desít­ky popu­lár­ně odbor­ných knih pro rodi­če, zabý­va­jí­cí se pro­ble­ma­ti­kou péče o dítě a výži­vy dětí. Druhý odbor­ník je pri­má­řem gynekologicko–porodnického oddě­le­ní nemoc­ni­ce v Českých Budějovicích a jeho odbor­ný zájem se v sou­čas­nos­ti sou­stře­dí na peri­na­to­lo­gii. Plusem je, že oba auto­ři jsou také tatín­ky. V jejich kni­ze Čekáme děťát­ko se snou­bí odbor­ná eru­di­ce s jazy­ko­vým citem a popu­la­ri­zač­ním nadá­ním, což bývá u odbor­ní­ků poměr­ně vzác­né.

Sympatické je také to, že se auto­ři neob­ra­cí pou­ze k ženám – matkám, ale i k mužům – otcům.
Publikace pro­ve­de rodi­nu obdo­bím těho­ten­ství, poro­du a násled­né péče o dítě do tří až čtyř let věku. Na pul­tech knih­ku­pec­tví sice najde­te mno­ho podob­ně sesta­ve­ných knih, Čekáme děťát­ko je však pub­li­ka­cí, napsa­nou odbor­ní­ky z pra­xe, kte­rá sro­zu­mi­tel­ně před­klá­dá mamin­kám a tatín­kům jak teo­re­tic­ké infor­ma­ce, tak prak­tic­ké rady. Na pří­pra­vě kni­hy spo­lu­pra­co­va­li auto­ři i s dal­ší­mi odbor­ní­ky, zají­ma­vá je kapi­to­la o „poro­du bez nási­lí“, jejímž pod­kla­dem byly tex­ty prof. Aleše Roztočila, kapi­to­ly o rela­xa­ci, pohy­bo­vé akti­vi­tě  a pla­vá­ní kojen­ců  a bato­lat od Tamary Melissa a Zdeńky Jonášové. Tyto tex­ty jsou dopl­ně­ny názo­rem léka­ře na tyto akti­vi­ty. V kni­ze nalez­ne­te i zají­ma­vý postup, jak navo­dit pra­vi­del­ný spá­nek u kojen­ce. Jeho autor­kou je Pavla Konečná, mat­ka tří dětí. Autoři se do kni­hy neo­bá­va­li zařa­dit i téma­ta, o kte­rých se pří­liš nemlu­ví nebo se na ně zapo­mí­ná – mož­nos­ti spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní v těho­ten­ství, pra­cov­ním vytí­že­ní a sexu­ál­ní život těhot­né ženy nebo význam odbě­ru pupeč­ní­ko­vé krve.
Velmi podrob­ně, krok po kro­ku, se čte­ná­ři sezná­mí s vývo­jem plo­du a se vše­mi změ­na­mi, ke kte­rým dochá­zí v sou­vis­los­ti s těho­ten­stvím v těle mat­ky. Unikátní ultra­zvu­ko­vé sním­ky při­bli­žu­jí  tajem­ství nit­ro­dě­lož­ní­ho vývo­je plo­du.
Z kni­hy se dozví­te nejen o prů­bě­hu těho­ten­ství, ale také o tom, jak ten­to „jiný“ stav ovliv­ňu­je vztah mezi part­ne­ry, psy­chi­ku ženy, to, jak je žena v těho­ten­ství práv­ně a soci­ál­ně chrá­ně­ná, jaké situ­a­ce mohou nastat při poro­du, jaké zvlášt­ní situ­a­ce mohou být spo­je­né s otě­hot­ně­ním, jakou výba­vič­ku při­pra­vit pro mimin­ko, jak začít s koje­ním, jak mani­pu­lo­vat s mimin­kem, jak pečo­vat o zoub­ky, vyře­šit sta­ros­ti se spán­kem, jak zvlád­nout nej­čas­těj­ší dět­ské nemo­ci, jak s dět­mi ces­to­vat a nebo jak zvlád­nout zása­dy prv­ní pomo­ci u dětí.
Jako mamin­ka jed­no­ho dítě­te mohu potvr­dit slo­va dět­ské­ho léka­ře Felixe Votavy, že „nej­krás­něj­ším obdo­bím v živo­tě kaž­dé ženy a její­ho part­ne­ra je napl­ně­ní vlast­ní­ho bytí pří­cho­dem novo­ro­zen­ce, nové­ho lid­ské­ho tvo­reč­ka zajiš­ťu­jí­cí­ho nesmr­tel­nost a kon­ti­nu­i­tu jejich rodu.“ Souhlasím také s tím, že infor­ma­ce, čer­pa­né o obdo­bí těho­ten­ství, poro­du, šes­ti­ne­dě­lí a péče o malé dítě pod pří­buz­ných, kama­rá­dek a z inter­ne­tu jsou čas­to pro­ti­chůd­ná a je obtíž­né se v nich ori­en­to­vat. Je skvě­lé mít kdy­ko­li po ruce pří­te­le, kte­rý zby­teč­ně nedě­sí, ale infor­mu­je, jak v daných situ­a­cích postu­po­vat. Takovým pří­te­lem rodi­čů kni­ha Čekáme děťát­ko urči­tě je.


 • Čekáme děťát­ko
 • Autoři:  Martin Gregora–Miloš Velemínský ml.
 • Vydala: Grada Publishing, a. s.
 • Rok vydá­ní: 2020, 3. aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní
 • Počet stran: 394
 • Hodnocení: 100%

Foto: Grada Publishing, a. s.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Limembeo27. listopadu 2022 Limembeo Solidní Thriller z Jížní Koree. Hlavní hrdina je 80 letý bývalý veterán z Vietnamu, kterému diagnostikují nádor na mozku, má alsheimera a nemá tedy už, co ztratit. Rozhodne se vykonat […] Posted in Krátké recenze
 • Upgrade29. srpna 2018 Upgrade Máme tu poslední srpnový premiérový týden a do nabídky tuzemských a slovenských kin míří v zahraničí celkem opěvovaný australský akční snímek Upgrade, který slibuje nekompromisní mix […] Posted in Filmové recenze
 • Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013)16. února 2016 Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013) Tallie Jonesová je enormně vytížená žena. V Hollywoodu platí ve svých čtyřiceti za jednu z nejlepších režisérek. Kolem sebe má jen pár lidí, kterým ale bezmezně věří – dceru Max, starého […] Posted in Recenze knih
 • Liga spravedlnosti Zacka Snydera18. března 2021 Liga spravedlnosti Zacka Snydera Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhodlaný postarat se o to, aby Supermanova (Henry Cavill) oběť nepřišla nazmar. Spojí síly s Dianou Prince (Gal Gadot) a společně sestaví tým superhrdinů, […] Posted in Filmové recenze
 • Sněhulák | The Snowman [60%]16. října 2017 Sněhulák | The Snowman [60%] Detektiv Harry Hole z bestsellerů, které píše populární norský spisovatel Jo Nesbø, se hlásí se svým prvním dobrodružstvím v kinech. V koprodukční filmové adaptaci jej ztvárnil stále […] Posted in Filmové recenze
 • Krátké video vám v NHL 19 ukáže realistické kolize22. července 2018 Krátké video vám v NHL 19 ukáže realistické kolize Electronic Arts vydalo krátké video ohledně jejich letošního ročníku NHL. V pořadí již devatenáctý díl má mít krom pořád stejných věcí i jednu novou. Tím je technologie RPM, neboli Real […] Posted in Novinky ze světa her
 • Transformers: Fall of Cybertron4. prosince 2020 Transformers: Fall of Cybertron   Dočkali jsme pokračování naší oblíbené hry Transformers nyní pod názvem Fall of Cybertron, který mimochodem navazuje na o dva roky starý předchozí díl. Od hry nečekejte žádné […] Posted in Retro games
 • Iva a karaoke? | Survivor CZ&SK3. února 2022 Iva a karaoke? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
 • RECENZE: Baby Driver27. července 2017 RECENZE: Baby Driver Edgar Wright patří k těm osobitějším režisérům současnosti. Jeho "Cornetto trilogie" Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U konce světa si získala slušnou fanouškovskou […] Posted in Filmové recenze
 • Když jsi odešel - nezáleží na tom, jak dlouho někoho milujete, ale jak moc1. června 2020 Když jsi odešel - nezáleží na tom, jak dlouho někoho milujete, ale jak moc Máte rádi Brooke Harrisovou? Milujete romány, které jsou vyprávěné formou deníku? Román Když jsi odešel pro vás bude nezapomenutelným zážitkem.  Holly je šťastná. Čeká miminko. Jenže její […] Posted in Recenze knih

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13600 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71543 KB. | 24.06.2024 - 15:16:39