Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hitch: Lék pro moderního muže - recenze

Hitch: Lék pro moderního muže - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste váleč­ný vete­rán, na jed­no oko nevi­dí­te a dru­hé nemá­te, svo­je jmé­no sly­ší­te až napo­tře­tí a za pou­ži­tí mega­fo­nu a na chuť stra­vy v pev­něj­ším sku­pen­ství než teku­tém už jen vzpo­mí­ná­te, za kaž­dou cenu však chce­te do poste­le s Madonnou, abys­te s ní pak mohl strá­vit zby­tek své­ho živo­ta. Říkáte si, že to „asi nepů­jde“? Omyl! Will Smith je Hitch a Hitch je lék pro moder­ní­ho muže!

Recenze naše­ho part­ne­ra:

Hitch (Will Smith) je spí­še mlad­ší než star­ší muž, žijí­cí v luxus­ním bytě, na nějž si vydě­lal svým nezvyk­lým povo­lá­ním – dělá doha­zo­va­če, sta­rým mlá­den­cům doha­zu­je ženy jejich snů.

Sara Melas (Eva Mendes) je také spí­še mlad­ší než star­ší dra­vá novi­nář­ka míst­ní­ho bul­vár­ní­ho plát­ku, se kte­rou se Hitch náhod­ně sezná­mí, aby se s ní pak něko­li­krát setkal, aniž by ona zeza­čát­ku zna­la jeho pra­vou, či spí­še pra­cov­ní, identi­tu. Ovšem, jak vidí­te, pou­ze zeza­čát­ku – vpro­střed začne psát repor­táž o míst­ním „schůzko­lo­go­vi“, jak se Hitchovi říká, tak­že Hitch na chví­li ztrá­cí její sym­pa­tie.
Albert (Kevin James) je nemotor­ný, tlus­tý, avšak dob­ro­sr­deč­ný a milý účet­ní jed­né newy­or­ské fir­my a mimo jiné se podí­lí na spra­vo­vá­ní finan­cí Allegry Cole, zná­mé celebri­ty. Samozřejmě, že to bude on, kdo zajde za Hitchem, prá­vě kvů­li Allegře.
Allegra Cole (Amber Valletta) je vše­mi pod­lé­za­ná osob­nost, pro níž Albert sek­ne s účto­vá­ním, pro­to­že se mu nelí­bí, jak s ní ostat­ní finanč­ní­ci zachá­ze­jí a na to ji on pří­liš milu­je. Upoutá tak její pozor­nost, kte­ráž se mu opla­tí v násle­du­jí­cích oka­mži­cích, kdy je Allegrou pozván... sko­ro by se chtě­lo říct na ran­de, ale zatím spí­še jen večí­rek.
Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže by se mohl na prv­ní pohled zdát typic­kou ame­ric­kou roman­tic­kou kome­dií leh­ko­my­sl­něj­ší­ho raže­ní a ori­gi­nál­ní jako hudeb­ní nosi­če na viet­nam­ském tržiš­ti. Není tomu však úpl­ně tak.

Hitch sice od začát­ku do kon­ce běží na zaběh­nu­té udá­lost­ní osno­vě podob­ných fil­mů, přes­to se nám může chví­le­mi zdát poně­kud jiný.
Ať už pro mile lid­sky půso­bí­cí­ho Alberta, potý­ka­jí­cí­ho se se svou vlast­ní neši­kov­nos­tí, pří­pad­ně Willa Smithe, jehož posta­va Vás bude po téměř celý film vylo­že­ně bavit, a kte­rý více méně táh­ne celý sní­mek kupře­du v hod­ně sluš­ném tem­pu. Ano, schůzko­log je poně­kud netra­dič­ní povo­lá­ní, avšak Smithovi ho věřit bude­te, pro­to­že při jeho pro­vo­zo­vá­ní si počí­ná dob­ře, jis­tě a uvě­ři­tel­ně. Will Smith půso­bí po celý sní­mek cha­risma­tic­kým dojmem, jakým by asi tako­vý doha­zo­vač půso­bit měl, při kon­tak­tu s žena­mi neplá­cá ty hova­di­ny, o kte­rých si všech­ny neže­ny mys­lí, jak že nejsou v rám­ci situ­a­ce účin­né, a to scé­nář psal oprav­du muž :). Ovšem neče­kej­te bůhví­ja­kou myš­len­ko­vou explo­zi, já se jen bál, jak v tom­to ohle­du film poho­ří.

Na něko­li­ka jiných mís­tech se už tak však děje... Hlavně v závě­ru, kte­rý celý sní­mek poměr­ně dost sha­zu­je, Andy Tennant, Hitchův reži­sér, pře­la­dí frek­ven­ci své­ho díl­ka na debil­ně naiv­ní s debil­ně naiv­ně se cho­va­jí­cí­mi posta­va­mi a před závě­reč­né a dopře­du jas­né vše­o­bec­né vese­lí nám cpe pře­ve­li­ce trap­nou koli­zi v obou ústřed­ních vzta­zích fil­mu, kde si dokon­ce u někte­rých fil­mo­vých postav začne vzhle­dem k dosa­vad­ní­mu prů­bě­hu dost pro­ti­ře­čit, co se jejich pova­ho­vých vlast­nos­tí a cho­vá­ní týče.
Divákovi tak troš­ku zne­chu­tí dosa­vad­ní dojem ze sním­ku, kte­rý však i přes­to zůsta­ne zazna­me­nán v čer­ných, lehce okras­ných čís­lech. Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže je, až na urči­té frag­men­ty, ply­nu­le ubí­ha­jí­cí ame­ric­ká roman­tic­ká kome­die, divác­ky nená­roč­ná, avšak humor v ní je sym­pa­tic­ký, roz­hod­ně méně pod­bí­zi­vý, než je žán­ro­vým zvy­kem a Willa Smithe urči­tě nevi­dí­me v obdob­né roli napo­sled.


Podívejte se na hodnocení Hitch: Lék pro moderního muže na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50229 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72242 KB. | 20.05.2024 - 04:05:11