Kritiky.cz > Recenze > FAUNA, fascinující svět zvířat

FAUNA, fascinující svět zvířat

fauna1
fauna1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete-li se nechat okouz­lit fas­ci­nu­jí­cím a dopo­sud nepo­zna­ným svě­tem zví­řat tak, jak jej ješ­tě nezná­te, urči­tě si nenech­te ujít jedi­neč­nou pub­li­ka­ci s výstiž­ným názvem „FAUNA, fas­ci­nu­jí­cí svět zví­řat“ od kolek­ti­vu auto­rů.

Na kni­ze spo­lu­pra­co­va­li odbor­ní­ci ze všech sfér, jako je Jamie Ambroseová – spi­so­va­tel­ka, redak­tor­ka zabý­va­jí­cí se pře­de­vším pří­ro­do­pi­sem, Derek Harvey – pří­ro­do­vě­dec zamě­řu­jí­cí se na evo­luč­ní bio­lo­gii a autor mno­ha knih; a Esther Ripleyová – býva­lá šéf­re­dak­tor­ka píší­cí o širo­ké šká­le nej­růz­něj­ších témat.

„Živočich je živý orga­nis­mus slo­že­ný z mno­ha buněk, spo­leč­ně tvo­ří­cích tká­ně a orgá­ny, kte­rý jako zdroj živin a ener­gie, při­jí­má orga­nic­kou hmo­tu – napří­klad rost­li­ny či jiné živo­či­chy.“

fana2

Kniha „FAUNA. Fascinující svět zví­řat“ odha­lu­je pro běž­né­ho člo­vě­ka dopo­sud nezná­mý svět zví­řat z jiné­ho úhlu pohle­du, včet­ně kaž­do­den­ních zázra­ků prá­vě z živo­čiš­né říše, kte­ré tak tro­chu nevě­dom­ky pře­hlí­ží­me.

Tato roz­sáh­lá pub­li­ka­ce je roz­dě­le­na do desí­ti roz­sáh­lej­ších čás­tí, kte­ré se dále dělí na podrob­něj­ší kapi­to­ly.

První část se zabý­vá živo­čiš­nou říši jako tako­vou, poklá­dá si a odpo­ví­dá na otáz­ky typu: „Co je živo­čich?“, čte­ná­ři vysvět­lu­je pojmy evo­lu­ce, zao­bí­rá se otáz­kou typů živo­či­chů nebo roz­ma­ni­tos­tí brou­ků, ryb a oboj­ži­vel­ní­ků, pla­zů a ptá­ků, a v nepo­sled­ní řadě i sav­ců.

fauna3

Zbývajících devět čás­tí knih je věno­va­ných jed­not­li­vým čás­ti těla jako je „veli­kost a vzhled“, „kost­ra“, „kůže, těl­ní pokryv a brně­ní“, „smys­ly“, „ústa a čelis­ti“, „nohy, paže, cha­padla a oca­sy“, „ploutve“, „kří­d­la a padá­ky“„vajíč­ka a potom­ci“.

Díky této kni­ze čte­ná­ři obje­ví nový náhled na živo­čiš­nou říši a pocho­pí spous­tu sou­vis­los­tí, kte­ré jim dopo­sud uni­ka­li. Navíc pomo­cí kom­bi­na­cí vel­mi půso­bi­vých a fas­ci­nu­jí­cích foto­gra­fií a ilu­stra­cí dostá­va­jí mož­nost při­blí­žit se svě­tu zví­řat až do nejmen­ších a napros­to nej­ú­žas­něj­ších detai­lů, kte­ré by jim pou­hým okem vel­mi snad­no unik­li.

Číst a lis­to­vat tou­to roz­sáh­lou, nauč­nou kni­hou je oprav­do­vý záži­tek a potě­še­ní z toho, že najed­nou odha­lu­je­te skry­té odpo­vě­di na dáv­no vyřče­né otáz­ky svých dětí, na kte­ré jste jen těž­ko hle­da­li odpo­vě­di. Vše, co jste kdy chtě­li znát ze zví­ře­cí říše, na všech­no zde nalez­ne­te odpo­věď.

fauna4

Příroda nás učí, že stá­le máme, co nové­ho obje­vo­vat a stá­le se může­me učit nové „vel­ko­le­pé“ věci.

V závě­ru kni­hy samo­zřej­mě nesmí chy­bět ani slov­ní­ček vysvět­le­ných základ­ních poj­mů, rejstřík, a zdroj všech pou­ži­tých foto­gra­fií a ilu­stra­cí.

Jsem plně pře­svěd­če­na o tom, že kdy­by se děti uči­ly pod­le tak­to per­fekt­ně zpra­co­va­ných a úžas­ných knih, tak by se urči­tě nau­či­ly mno­hem víc. Číst si z této kníž­ky je totiž oprav­do­vým zážit­kem, pro­bou­ze­jí­cí tou­hu a nutká­ní dozvě­dět se mno­hem víc, a ne jen nut­ným zlem, že musím zas něco číst a něco se nau­čit...

FAUNA. Fascinující svět zví­řat.

Autoři: Jamie Ambroseová, Derek Harvey, Esther Ripleyová

Přeložil: Mgr. Přemysl David

Vydala: Grada Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2021

Počet stran: 336

ISBN: 978-80-271-2915-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75891 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71869 KB. | 23.07.2024 - 12:28:15