Kritiky.cz > Ze života > Estetická klinika Brno - klinika estetické chirurgie v Brně

Estetická klinika Brno - klinika estetické chirurgie v Brně

05
05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Naše ces­ta zača­la před něko­li­ka lety s jed­ním snem – pomá­hat lidem cítit se lépe ve své vlast­ní kůži a dosáh­nout vzhle­du, kte­rý si zaslou­ží. Dnes jsme hrdí na to, že jsme se sta­li jed­nou z nej­lep­ších este­tic­kých kli­nik v Brně a širo­kém oko­lí.

Estetická chi­rur­gie je obor medi­cí­ny, kte­rý se zamě­řu­je na zlep­še­ní vzhle­du a funk­cí těla pomo­cí chi­rur­gic­kých a nechi­rur­gic­kých tech­nik. Zahrnuje širo­kou šká­lu pro­cedur, jako je lipo­suk­ce, face­lift, rhi­no­plas­ti­ka, abdo­mi­no­plas­ti­ka či aug­men­ta­ce prsou. I přes svou dlou­ho­le­tou his­to­rii zaží­vá este­tic­ká chi­rur­gie v posled­ních letech nebý­va­lý roz­mach.

Estetická chirurgie Brno

Brno, jako dru­hé nej­vět­ší měs­to České repub­li­ky, nabí­zí mno­ho mož­nos­tí pro ty, kte­ří hle­da­jí kam zajít na este­tic­ký zákrok, tedy kte­rá kli­ni­ka nebo este­tic­ká chi­rur­gie pro něj bude nej­lep­ší. Slovní spo­je­ní este­tic­ká chi­rur­gie Brno je při­bliž­ně u desí­tek este­tic­kých kli­nik, kte­ré vám pomo­hou v ces­tě za vašim vysně­ným já. Ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi evrop­ský­mi měs­ty se může pochlu­bit vyso­kým stan­dar­dem péče, vyhlá­še­ný­mi chi­rur­gy a atrak­tiv­ní­mi cena­mi. Například face­lift v Brně sto­jí zhru­ba o 30-50% méně než ve Vídni, Berlíně či Paříži.

Klinika estetické chirurgie v Brně

Jednou z těch­to kli­nik je i naše V-CLINIC, kte­rá se pyš­ní vyso­kým hod­no­ce­ním od kli­en­tů napříč inter­ne­tem (Google, Seznam, Facebook atp.) a skvě­lým reno­mé i na odbor­né rovi­ně. Jsme uzná­va­ní mezi odbor­ní­ky v oblas­ti este­tic­ké chi­rur­gie a medi­cí­ny.

Ideálními zákaz­ní­ky este­tic­ké kli­ni­ky Brno jsou kli­ent­ky, kte­ré tou­ží po este­tic­kém zákro­ku, kte­rý jim pomů­že cítit se lépe a zvý­raz­nit jejich při­ro­ze­nou krá­su. Snažíme se vytvo­řit přá­tel­ské a bez­peč­né pro­stře­dí, kde se kaž­dá kli­ent­ka bude cítit jako doma.

Co nás odli­šu­je od kon­ku­ren­ce? Kromě naší odbor­nos­ti a širo­ké nabíd­ky slu­žeb jsme si vybu­do­va­li pověst důvě­ry­hod­nos­ti a transpa­rent­nos­ti. Našim kli­entkám posky­tu­je­me jas­né infor­ma­ce o tom, co mohou oče­ká­vat od jed­not­li­vých pro­cedur, jak pro­bí­ha­jí kon­zul­ta­ce a jaký bude prů­běh jejich zota­ve­ní. Vždy dbá­me na to, abychom nabíd­li řeše­ní šité na míru potře­bám kaž­dé kli­ent­ky.

Estetický chirurg

Estetický chi­rurg je vyso­ce kva­li­fi­ko­va­ný odbor­ník, jenž doká­že pro­mě­nit živo­ty lidí tím, že jim pomů­že dosáh­nout vzhle­du, se kte­rým se cítí lépe a sebe­jis­tě­ji. Pokud vás láká stát se este­tic­kým chi­rur­gem, při­prav­te se na dlou­hou a nároč­nou ces­tu plnou stu­dia, pra­xe a neu­stá­lé­ho zdo­ko­na­lo­vá­ní.

Po úspěš­ném absol­vo­vá­ní matu­ri­ty pokra­ču­je­te na lékař­skou fakul­tu, kde po šes­ti letech zís­ká­te titul dok­to­ra medi­cí­ny (MUDr.).

Po absol­vo­vá­ní lékař­ské fakul­ty násle­du­je spe­ci­a­li­za­ce v obo­ru chi­rur­gie, kte­rá trvá dal­ších pět let.

Poté, co úspěš­ně dokon­čí­te spe­ci­a­li­za­ci v obo­ru chi­rur­gie, může­te se roz­hod­nout pro dal­ší spe­ci­a­li­za­ci v oblas­ti plas­tic­ké a este­tic­ké chi­rur­gie. Tato sub­spe­ci­a­li­za­ce trvá dal­ší dva až tři roky a zamě­řu­je se pře­de­vším na tech­ni­ky a postu­py pou­ží­va­né v este­tic­ké chi­rur­gii, jako jsou napří­klad face­lift, lipo­suk­ce nebo aug­men­ta­ce prsou.

Kromě absol­vo­vá­ní vyso­ké ško­ly a spe­ci­a­li­zač­ní­ho stu­dia je také důle­ži­té zís­kat ates­ta­ci a cer­ti­fi­ka­ci od pří­sluš­ných pro­fes­ních orga­ni­za­cí. V České repub­li­ce jebyt­né zís­kat ates­ta­ci od České lékař­ské komo­ry, kte­rá potvr­zu­je vaši odbor­nou způ­so­bi­lost a dodr­žo­vá­ní etic­kých a pro­fes­ních stan­dar­dů.

 

Tým V-CLINIC

V-CLINIC je hrdá na svůj elit­ní tým odbor­ní­ků, kte­rý zahr­nu­je dva reno­mo­va­né dok­to­ry - MUDr. Tomáše Ventrubu a Prof. MUDr. Pavla Ventrubu, DrSc., MBA.

MUDr. Tomáš Ventruba je váš spo­leh­li­vý prů­vod­ce ve svě­tě krá­sy a har­mo­nie obli­če­je a prsou. Jeho pre­ciz­ní ruka a neu­vě­ři­tel­né doved­nos­ti trans­for­mu­jí sny naší kli­en­te­ly v rea­li­tu a při­ná­še­jí jim radost ze sebe­vě­do­mé­ho vzhle­du.

Na poli este­tic­ké gyne­ko­lo­gie je Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, jed­ním z nej­u­zná­va­něj­ších odbor­ní­ků. Jeho boha­té zku­še­nos­ti a ino­va­tiv­ní pří­stu­py z něj činí guru v obo­ru, kte­rý doká­že ženám vrá­tit pocit mla­dist­vos­ti a poho­dy.

Není náho­da, že oba léka­ři jsou čas­to zvá­ni na pres­tiž­ní sym­pó­zia jako před­ná­še­jí­cí - toto oce­ně­ní jas­ně hovo­ří o jejich hlu­bo­kých zna­los­tech, uni­kát­ních zku­še­nos­tech a vyso­ké odbor­nos­ti. Když se roz­hod­ne­te pro V-CLINIC, dostá­vá­te nejen kom­plex­ní péči, ale i špič­ko­vou kva­li­tu a jis­to­tu, že jste ve správ­ných rukou.

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28529 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72164 KB. | 22.04.2024 - 15:10:02