Kritiky.cz > Recenze knih > Panenka

Panenka

Panenka
Panenka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velmi jsem si oblí­bi­la kni­hy krá­lov­ny island­ské kri­mi, a pro­to jsem si nene­cha­la ujít ani novin­ku „Panenka“, pátou kni­hu ze série se sym­pa­tic­kým detek­ti­vem Huldarem a dět­skou psy­cho­lož­kou Fereyjou, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství GRADA Publishing, a.s.

Celý pří­běh začí­ná před pěti lety nále­zem hrů­zostraš­ně zne­tvo­ře­né panen­ky, vylo­ve­né ze dna moře, kte­rá uváz­la v rybář­ské síti Frikkiho, jež s mla­dič­kou vdo­vou Dísou a její dcer­kou Rósou vyra­zil na víken­do­vý výlet na moře.

Nepochybně se jed­na­lo o panen­ku na hra­ní, tako­vou, kte­rá má vypa­dat jako mimin­ko. V moři už urči­tě leže­la dlou­ho. Byla pokry­tá vilej­ši, bílý­mi čer­vy a jiný­mi orga­nismy, kte­ré Dísa nezna­la. Kolem krku měla jem­ný řetí­zek, ale přes vrst­vu mušlí a dal­ších moř­ských tvo­rů, pokrý­va­jí­cí panen­ce hruď jako brně­ní , neby­lo vidět, co na něm visí. Místo jed­no­ho oka zel jen prázd­ný otvor a dru­hé na ně skel­ně zíra­lo zpod víč­ka, kte­ré se zřej­mě zaklaplo, když se panen­ka naklo­ni­la. Většina řas na něm chy­bě­la. Panenka při­šla i o část vla­sů, po nichž zůsta­ly na hla­vič­ce úhled­né řady dírek. Zbývající vla­sy tvo­ři­ly tma­vou změť. Nebylo na ní nic roz­to­mi­lé­ho ani hez­ké­ho.

Rósa si chtě­la panen­ku i přes pro­tes­ty své mat­ky nechat za kaž­dou cenu, ale to ješ­tě netu­ši­la, jaký hro­zi­vý řetě­zec udá­los­tí se nále­zem panen­ky spus­tí. Tu noc její mat­ka za záhad­ných okol­nos­tí zemře­la a hrů­zostraš­ná panen­ka zmi­ze­la. Kam se podě­la a jakou roli hrá­la ve smr­ti její mat­ky?

V tom­to oka­mži­ku se však pře­sou­vá­me o pět let poz­dě­ji, do sou­čas­nos­ti, kde upro­střed roz­bou­ře­né­ho moře, sho­dou okol­nos­tí na stej­ném mís­tě a na stej­ných sou­řad­ni­cích obje­vu­jí nekom­plet­ní ostat­ky dvou lid­ských těl, pat­ří­cí mla­dé­mu páru.

Vyšetřování se ují­má Erla a její moc dob­ře zná­mý team spo­lu s Huldarem. Mezitím vzne­sl chla­pec jmé­nem Tristan obvi­ně­ní pro­ti sexu­ál­ní­mu zne­u­ží­vá­ní v náhrad­ním domo­vě. Prošetřit to má mla­dá psy­cho­lož­ka Freyjac, kte­rá se tak chtě nechtě opět stře­tá­vá s Huldarem, ke kte­ré­mu nejsou její city, stej­ně tak jako jeho k ní, lhos­tej­né. Rozehrají nako­nec Freyja a Huldar milost­nou etu­du a začnou koneč­ně spo­lu cho­dit, ane­bo je seme­lou pra­cov­ní povin­nos­ti?

Mrtvých hro­zi­vě při­bý­vá. Na krku mají vyšet­řo­vá­ní kos­tí dvou mla­dých Britů - kte­rý se sem dosta­li bůhví­jak. Dále mají zavraž­dě­né­ho bez­do­mov­ce, kte­rý jak se zdá, dea­lo­val a nezvěst­nou tee­nager­ku Rósu, u kte­ré vyšet­řo­vá­ní postup­ně uka­zu­je, že všech­ny pří­pa­dy tak nějak sou­vi­sí prá­vě s ní a stra­ši­del­nou panen­kou.

Rósa, byla něčím zvlášt­ní. Měla pro­blém roz­li­šit sku­teč­ný život od fan­ta­zie. Byla pře­svěd­če­ná, že její rodi­če byli zavraž­dě­ni, nej­pr­ve otec a o pět let poz­dě­ji i mat­ka. Netvrdila, že její mat­ku zavraž­dil „zlý člo­věk“. Nebo zlo­děj. Nebo násil­ník. Nebo zlo­či­nec. Ne. Dívka trva­la na tom, že smrt její mat­ky způ­so­bi­la démo­nic­ká panen­ka. A vědě­la, že dal­ší na řadě je ona.

Vždy, když utek­la, při­šel dopis, že je zdra­vá a v pořád­ku. Není tře­ba se o ni obá­vat. Vrátí se až bude při­pra­ve­ná. Místo, kde se zdr­žo­va­la, bylo záha­dou. Vrátí se i ten­to­krát, aby vše objas­ni­la?

A jakou roli ve sku­teč­nos­ti panen­ka sehrá­la ve všech těch „zby­teč­ných“ úmr­tí? Nebo to byla jen sou­hra podiv­ných okol­nos­tí a udá­los­tí vyús­tě­né v pou­hou náho­du? Ostatně, člo­věk nikdy neví, kam ho život zave­de a co mu do ces­ty při­chys­tá....

Kniha, ostat­ně jako všech­ny čty­ři před­chá­ze­jí­cí opět nezkla­ma­la, prá­vě nao­pak. Skvěle vymyš­le­ný pří­běh plný záhad k roz­luš­tě­ní, kte­ré se pro­lí­ná s tíži­vou a ponu­rou atmo­sfé­rou, plné napě­tí a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Nejvíce mě dosta­lo roz­luš­tě­ní celé­ho pří­bě­hu a toho, jak všech­ny jed­not­li­vé indi­cie, kte­ré nám Yrsa po celou dobu před­klá­da­la, do sebe vel­mi bra­vur­ně zapa­da­jí.

Příběh „Panenka“, kte­rá při­ná­ší jenom zká­zu a smrt, roz­hod­ně sto­jí za to si pře­číst a mít ji jako skvost ve své kni­hov­nič­ce.

 

PANENKA

Napsala: Yrsa Sigurdardóttir

Přeložila: Hana Sichingerová

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2022

Počet stran: 427

ISBN: 9 788076 250802


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě...14. ledna 2020 "Vůni nebe" si uvědomíme až bude už příliš pozdě... V Knize "Vůně nebe" se autorce Ivaně Ondriové podařilo bravurně skloubit dohromady dva naprosto odlišné žánry a vytvořit z nich velmi napínavé čtení, u kterého doslova budete jak na […] Posted in Články
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví15. září 2023 Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví V kavárně Paláce knih Luxor v Praze na Václavském náměstí dnes představila novinářka a spisovatelka Kateřina Surmanová nový thriller Zvedá se vítr. Knihu pokřtili Thea Krečová a Michal […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43067 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71999 KB. | 22.07.2024 - 16:01:17