Kritiky.cz > Recenze knih > Poprava

Poprava

yrsa
yrsa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Poprava, od nej­lep­ší sever­ské autor­ky Yrsy Sigurdadóttir, je detek­tiv­ka s mra­zi­vý­mi prv­ky thrille­ru, díky němuž pocho­pí­te, že všech­ny uta­je­né zlo­či­ny své­ho viní­ka nako­nec stej­ně dosta­nou, pro­to­že tou­ha po pomstě je sil­něj­ší, i za cenu pro­li­tí dal­ší krve.

Nedaleko Reykjavíku je na starém pohře­biš­ti nale­ze­na mrt­vo­la mla­dé­ho a vel­mi zámož­né­ho muže. Vše nasvěd­ču­je tomu, že spáchal sebe­vraž­du. Ovšem po bliž­ším ohle­dá­ní těla je zjiš­tě­no, že tomu tak ve sku­teč­nos­ti není.

Muž byl někým chlad­no­krev­ně zavraž­děn. V hru­di má totiž zara­žen vel­ký hřbet s pozůstat­kem něja­ké­ho papí­ru, mož­ná vzka­zu od vra­ha.... to se už však nedo­zví­me, neboť papír zmi­zel. Místní poli­cie zaha­ju­je vyšet­řo­vá­ní.

Mezitím je v bytu zavraž­dě­né­ho muže nale­zen malý chla­pec, jež mrt­vé­ho muže vůbec neznal.

Poslali je na tuhle adre­su, pro­to­že někdo ozná­mil, že je tam dítě v nou­zi. Chlapec jim ote­vřel dve­ře, ale pocho­pil jsem, že vůbec neměl tuše­ní, jak se tam oci­tl. Člověka, kte­ré­mu byt pat­ří, vůbec nezná a nedo­ká­že vysvět­lit, co tam dělal.

Sám chla­pec bohu­žel vůbec netu­ší, jak se do bytu dostal a ani neví, kde ve sku­teč­nos­ti byd­lí. Postupným pát­rá­ním vyšet­řo­va­cí team zjiš­ťu­je, že nikdo takhle malé­ho chlap­ce vůbec nepo­hřešu­je. Čí je tohle dítě? A proč niko­mu nechy­bí?

Opuštěného chlap­ce, kte­rý zná pou­ze své křest­ní jmé­no Siggi, si pře­bí­rá dět­ská psy­cho­lož­ka Freyja. Vyšetřovací team se mezi­tím vydá­vá po sto­pách, aby objas­ni­ly vraž­du a nalez­ly vra­ha, ale to ješ­tě netu­ší, jak obtíž­ný a neleh­ký pří­pad mají před sebou.

Psycholožka se nao­pak sna­ží nalézt něja­ké indi­cie kolem záha­dy malé­ho chlap­ce, kte­ré­ho nikdo nepo­strá­dá. Z obráz­ků, kte­ré dítě kres­lí, doslo­va mra­zí a nevěs­tí nic dob­ré­ho. Jisté je, že chla­pec byl svěd­kem něče­ho straš­né­ho.

Podaří se nalézt chlap­co­vi rodi­če a zjis­tit jejich sku­teč­nou identi­tu? A vrah? Bude dál pobí­hat mezi námi ane­bo nao­pak bude dopa­den a posta­ven před spra­ve­dl­nost?

S kni­hou Poprava se může­te těšit na napí­na­vé čte­ní plné neo­če­ká­va­ných zvra­tů, kde dět­ská psy­cho­lož­ka Freya a detek­tiv Huddar spo­lu s vyšet­řo­va­cím tea­mem odve­dou skvě­lou a pre­ciz­ní prá­ci k odha­le­ní všech nitek celé­ho nešťast­né­ho pří­bě­hu.

Hlavním téma­tem kni­hy je inter­net a jeho nebez­peč­ná, tem­ná část, o kte­ré my běž­ní uži­va­te­lé inter­ne­tu nemá­me ani tuše­ní. Hrozba, kte­rá může pohl­tit koho­ko­liv z nás, a zamí­chat naši­mi všed­ní­mi živo­ty.

Příběh je vel­mi rea­lis­tic­ký, dopl­ně­ný o psy­cho­lo­gic­ky vel­mi dob­ře pro­pra­co­va­né posta­vy. Pravda je, že těch postav je v kni­ze obrov­ské množ­ství, a navíc s typic­ky island­ský­mi jmé­ny. Já osob­ně jsem s jmé­ny měla vel­ký pro­blém. Občas jsem se ztrá­ce­la v tom, kdo je vlast­ně kdo.

POPRAVA

Napsala: Yrsa Sigurdardóttir

Přeložila: Hana Sichingerová

Vydala: GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou METAFORA v Praze roku 2021

První vydá­ní, Praha 2021

Počet stran: 376

ISBN: 978-80-7625-081-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92981 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72067 KB. | 24.02.2024 - 19:40:01