Kritiky.cz > Recenze knih > Mrazivé plameny

Mrazivé plameny

mrazivéplameny3
mrazivéplameny3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mrazivé pla­me­ny jsou vol­ným pokra­čo­vá­ním dvou dílů „Oběšení psi“ a „Temní muži“ ze série OXEN. Velkým plu­sem kni­hy je, že nemu­sí­te vůbec znát oba před­cho­zí díly, abys­te moh­li vůbec kni­hu začít číst.

V úvo­du kni­hy se dozví­dá­me všech­ny okol­nos­ti, kte­ré zapří­či­ni­ly tomu, že se hlav­ní hrdi­na, čty­ři­krát vyzna­me­na­ný váleč­ný vete­rán Nielse Oxen oci­tl, kde se oci­tl.

Putování začí­na­lo nocí, kdy nevě­dom­ky zane­chal své sto­py v záho­nech u zám­ku Norlund u Roldského lesa. A mezi jeho sto­pa­mi pocho­pi­tel­ně nechal zře­tel­né otis­ky svých tla­pek i Mr. White. Obojí na sebe naba­li­lo spous­tu pro­blé­mů, pro­to­že maji­tel zám­ku, býva­lý vel­vy­sla­nec Corfitzen, byl nale­zen umu­če­ný a mrt­vý na žid­li ve své pra­cov­ně.

To Nielse kata­pul­to­va­lo rov­nou do vyšet­řo­vá­ní pří­pa­du obě­še­ných psů. K zapo­je­ní ho donu­ti­la poli­cej­ní zpra­vo­daj­ská služ­ba, kte­rá ho při­tla­či­la ke zdi. Proč byla zavraž­dě­na řada vliv­ných mužů? A proč jako ošk­li­vá výstra­ha byli ješ­tě před­tím pově­še­ni jejich psi na stro­my?

Když byl pří­pad uza­vřen a on byl vol­ný, stej­ně si ho dál nesl v sobě. Poněvadž ces­tou zare­gis­tro­val něco zlé­ho. Nahlédl pří­mo do cen­t­ra moci, kte­ré mělo obrov­skou sílu. Moc se shro­maž­ďo­va­la u taj­né eli­ty jmé­nem Dánský dvůr. Stejné jmé­no, jaké míval stře­do­vě­ký par­la­ment síd­lí­cí na hra­dě Nyborg. Tato moc doká­za­la pře­chá­zet z gene­ra­ce do gene­ra­ce. 

Potom žil ve starém dom­ku na okra­ji lesa. Příjemný a nekom­pli­ko­va­ný život s dlou­hý­mi a tvr­dý­mi pra­cov­ní­mi dny na rybí far­mě a v lese, ale záro­veň i život v neu­stá­lé poho­to­vos­ti, v němž se musel obklo­pit bez­peč­nost­ní­mi kame­ra­mi. Během pří­pa­du s obě­še­ný­mi psy se totiž dostal k ponuré­mu tajem­ství: video­na­hráv­ce minis­t­ra spra­ve­dl­nos­ti, kte­rý spáchal sexu­ál­ně moti­vo­va­nou vraž­du. Jedna­lo se o fyzic­ký důkaz, kte­rý byl po měsí­ce jeho život­ní pojist­kou. V den, kdy mrt­vé­ho minis­t­ra našli na plá­ži, pojist­ka vypr­še­la.

Od té chví­le ho tem­ní muži z Dánského dvo­ra honi­li jako divou zvěř. A když byl zavraž­děn sta­rý maji­tel rybí far­my, hodi­li to na něho a tím do toho zapo­ji­li všech­ny dán­ské poli­cej­ní síly. Existovalo jedi­né řeše­ní: utéct ze země. Za tím­to úče­lem ukra­dl moto­ro­vý člun. Chtěl hle­dat úto­čiš­tě ve Švédsku. Místo toho byl něko­lik málo námoř­ních mil od cílo­vé čáry zasa­žen z vrtu­l­ní­ku....

mrazive.plameny

Zdá se, že nako­nec „Dánský dvůr“ vyhrál ane­bo je to všech­no úpl­ně jinak? Niels byl pro­hlá­šen za mrt­vé­ho. Ten se však mezi­tím půl roku, co ho moře vypla­vi­lo na břeh, zota­vo­val na jed­nom švéd­ském ost­rův­ku ze svých zra­ně­ní, ať už se jed­na­lo o fyzic­ké rány nebo o rány na duši. A po celou tu dobu se o něj trpě­li­vě sta­ra­la Tessa, kte­rá se na nic nepta­la a mlče­la, i když jej občas, když měl noč­ní můry, sly­še­la děsi­vě kři­čet.

Niels Oxen chtěl původ­ně zůstat v ústra­ní ve Švédsku, a pro­žít tak zde zby­tek své­ho živo­ta, ale to v jeho pří­pa­dě nepři­pa­da­lo v úva­hu. Měl jede­nác­ti­le­té­ho syna, a pokud by se roz­ho­dl zůstat, už by nikdy neměl šan­ci jej vidět. Vrací se tedy zpět do Dánska, kde chtě nechtě musí ris­ko­vat úpl­ně vše.

Žádný dal­ší útěk. Žádný dal­ší pod­vod. Turbína úvah oddě­li­la spous­tu frag­men­tů. Všechna faleš­ně zbar­ve­ná sklíč­ka. V jeho mozai­ce exis­to­val pou­ze jedi­ný dra­ho­kam. Dítě. Skutečné. Nezmanipulované stvo­ře­ní. Semeno, jež zasel kdy­si dáv­no. Magnus.

Odstraní všech­ny pře­káž­ky sto­jí­cí na jeho ces­tě k Magnusovi a živo­tu. Pravděpodobně zemře dří­ve, než dosáh­ne cíle. Ale bude umí­rat s vědo­mím, že udě­lal, co mohl.

Co když vůd­ci z uta­je­né orga­ni­za­ce Danehof zjis­tí, že Oxen žije? Rozpoutá se tak nový hon na život na smrt? A pokud by jej dopadla dán­ská poli­cie, byl by obvi­něn z vraž­dy, kte­rou nespáchal? Po návra­tu zjiš­ťu­je, že boj pro­ti Danehofu měl pro všech­ny zúčast­ně­né vel­mi kata­stro­fic­ké násled­ky, přes­ně tak, jak sli­bo­va­li.

Temní muži z Dánského dvo­ra jim během krát­ké doby zni­či­li dosa­vad­ní život. Přesně jak sli­bo­va­li, když se Niels Oxen, šéf PET Axel Mossman, jeho syno­vec a Margaret sna­ži­li dostat do cen­t­ra téhle taj­né mocen­ské sítě, a zni­čit ji. Temní muži zmra­zi­li jejich jinak kom­fort­ní život v led. Tahle to pros­tě cho­dí. Jejich živo­ty byly zmra­ze­ny do mor­ku kos­tí. Takovou cenu musei všich­ni zapla­tit. 

Margaret, kte­rá byla ze služ­by vyho­ze­na byla na pokra­ji finanč­ní­ho ban­kro­tu. Aby pře­ži­la, muse­la brát pod­řad­né prá­ce, jako např. asi­s­tent­ku pro­de­je ane­bo hote­lo­vou uklí­zeč­ku pod dozo­rem chlíp­né­ho šéfa. A Axel Mossman? Ten byl nucen ode­jít do před­čas­né­ho důcho­du.

Jediný způ­sob jak vše uvést do pořád­ku a odstra­nit již napácha­né ško­dy, je dopad­nout všech­ny tem­né muže a očis­tit tak svá jmé­na. Jak ale toho­to „nevi­di­tel­né­ho“ nepří­te­le vylá­kat z nory a jak jej sku­teč­ně a navždy pora­zit? Dokáže N.O. svou nevi­nu a posta­ví se zno­vu „Dánskému dvo­ru“ tvá­ří tvář? Buď se mu to poda­ří nebo zemře.

Niels Oxen byl člo­věk, kte­rý šel vlast­ní ces­tou a roz­ho­do­val se sám za sebe. Byl tvr­dý, ale i sla­bý záro­veň, a pro­to nové pát­rá­ní roz­jíž­dí jak jinak, než s Margaret a Axelem. Všichni tři jsou plně odhod­lá­ni najít prav­du, svá jmé­na očis­tit a hlav­ně zís­kat zpět své pro­mar­ně­né živo­ty a pro­vždyc­ky zlik­vi­do­vat „Dánský dvůr“ i se vše­mi „Temnými muži“. Samotná bitva na život a na smrt začí­ná.

Ovšem ta nej­těž­ší mise v jeho živo­tě, a nej­dů­le­ži­těj­ší setká­ní tepr­ve na něj čeká. A roz­hod­ně nej­těž­ší mise ze všech. Kromě chod­ní­ku před hlav­ním vcho­dem neměl žád­né sou­řad­ni­ce. Žádný pří­slib pod­po­ry, ať už po zemi, nebo ze vzdu­chu. Žádné mís­to, odkud bude vyzved­nut. Žádná zad­ní vrát­ka. Přijde bez zbra­ně. Přijde sám. Přijde stej­ně, jako když při­šel na svět - úpl­ně nahý. 

mrazive.plameny2

Mrazivé pla­me­ny mě zpo­čát­ku zara­zi­ly vel­kým počtem strá­nek pře­sa­zu­jí­cích 620. Jedná se sice o nej­roz­sáh­lej­ší díl z celé tri­lo­gie OXEN, ale za mě jeden z nej­lep­ších. Skoro na kaž­dé strán­ce na vás sálá všu­dypří­tom­né napě­tí a o neo­če­ká­va­né situ­a­ce není roz­hod­ně nou­ze. Krůček po krůč­ku se odkrý­va­jí jed­not­li­vé indi­cie, kte­ré poma­lu a jis­tě do sebe zapa­da­jí, a odha­lu­jí tajem­ství vedou­cí k samot­ným tem­ným mužům a k „Dánskému dvo­ru“.

Stejně jako v díle „Temní muži“ i zde autor detail­ně popi­su­je noč­ní můry Nielse Oxena a i to, jaký dopad mají na jeho dosa­vad­ní život. Někdy se sami sebe v duchu ptá­te, jak je mož­né, že jeden člo­věk mohl pro­žít tolik děsi­vých hrůz.... ovšem, pokud by nebyl svěd­kem a akté­rem toho vše­ho, prav­dě­po­dob­ně by ani nebyl nosi­te­lem něko­li­ka vyzna­me­ná­ní „Za sta­teč­nost“.

Severské kri­mi „Mrazivé pla­me­ny“ si roz­hod­ně nenech­te ujít, pro­to­že stej­ně jako mě, i vás ihned vtáh­ne do děje, a ocit­ne­te se tak v pří­bě­hu plném napě­tí, ale i nej­růz­něj­ších kon­spi­rač­ních teo­rií, odha­lo­vá­ní lží i z řad nej­bliž­ších lidí. Jde o vel­mi návy­ko­vé čte­ní, kde spo­lu s krát­ký­mi kapi­to­la­mi, tuto kni­hu pře­čte­te doslo­va na jeden zátah.

A věř­te, že: svět není tako­vý, jak si člo­věk mys­lí....

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Omega

MRAZIVÉ PLAMENY

Napsal: Jens Henrik Jensen

Přeložila: Magdalena Jírková

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2019

Počet stran: 620

ISBN 978-80-7390-331-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“15. listopadu 2020 Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“ U jezera v městečku Liberty Lake je nalezeno tělo mladé ženy. Způsob zabití odpovídá několika předchozím vraždám, které se staly před třemi lety na jiném místě. Policie má podezření, že […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92476 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72130 KB. | 25.04.2024 - 13:10:33