Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Co je nového v prosinci na Disney+

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
word image 338618 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda v Londýně, seri­á­ly Lovci pokla­dů: Na hra­ně his­to­rie nebo Hardyho chlap­ci.  Premiérově se před­sta­ví také 34. řada oblí­be­né­ho seri­á­lu Simpsonovi, 21. řada nemé­ně oblí­be­ných Griffinových, nové epi­zo­dy seri­á­lů Willow, Santa Clausovi, American Horror Story, a mno­ho dal­ších.
Dostupnost obsa­hu se může v jed­not­li­vých zemích lišit a může se změ­nit. Obsah níže je plat­ný v době vydá­ní.
SIMPSONOVI
34. ŘADA I 6 epi­zod najed­nou

14. pro­si­nec

Simpsonovi, nejdéle vysí­la­ný seri­ál tele­viz­ní his­to­rie. V úvod­ním dílu 34. řady se Homer za kaž­dou cenu sna­ží doká­zat, že není hloupý, a roz­hod­ne se vyře­šit pří­pad ze zoo zmi­ze­lé žel­vy. Uvidíte také dvo­ji­tou dáv­ku „Speciálních čaro­děj­nic­kých dílů“, bude to popr­vé v his­to­rii seri­á­lu, kdy budou během jed­né sezó­ny dva „Speciální čaro­děj­nic­ké díly“. Jedním z nich bude paro­die fil­mu To, kde zlé­ho klau­na Pennywise ztvár­ní Šáša Krusty.
VRAŽDA V LONDÝNĚ [SEE HOW THEY RUN]
14. pro­si­nec I FILM
V lon­dýn­ském West Endu 50. let se náh­le zasta­ví plá­ny na fil­mo­vou ver­zi diva­del­ní­ho hitu poté, co je zavraž­děn jeden z klí­čo­vých čle­nů štá­bu. Když se pří­pa­du ujmou svě­tem una­ve­ný inspek­tor Stoppard (Sam Rockwell) a sna­ži­vá začá­teč­ni­ce stráž­ni­ce Stalkerová (Saoirse Ronan), ocit­nou se oba v zapekli­té záha­dě v oká­za­le špi­na­vém diva­del­ním pod­svě­tí a vyšet­řu­jí záhad­nou smrt na vlast­ní nebez­pe­čí.
LOVCI POKLADŮ: NA HRANĚ HISTORIE [NATIONAL TREASURE: EDGE OF HISTORY]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Premiérově 2 epi­zo­dy, nové epi­zo­dy po týd­nu

14. pro­si­nec

Život Jess Valenzuelové pře­vrá­tí naru­by tajem­ný cizi­nec, kte­rý jí poskyt­ne sto­pu ke sta­le­té­mu pokla­du, kte­rý by mohl sou­vi­set s jejím dlou­ho mrt­vým otcem. Jess se vydá­vá se svý­mi přá­te­li po sto­pách ukry­tých ame­ric­kých arte­fak­tů, na ces­tě musí pře­chyt­ra­čit obchod­ní­ka se sta­ro­žit­nost­mi a vyhrát závod o to, kdo dřív obje­ví nej­vět­ší poklad v his­to­rii. Zároveň má šan­ci odha­lit prav­du o minu­los­ti své rodi­ny.
HARDYHO CHLAPCI [THE HARDY BOYS]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Celé dvě řady najed­nou

14. pro­si­nec

Rodinná tragé­die donu­tí bra­t­ry Franka a Joea Hardyovy pře­stě­ho­vat se na léto z vel­ko­měs­ta do rod­né­ho měs­teč­ka svých rodi­čů. Ale to, o čem se domní­va­li, že bude nud­ným létem v malém měs­teč­ku, se sta­ne něčím úpl­ně jiným, když je pohl­tí otco­vo taj­né vyšet­řo­vá­ní a ze všech zdán­li­vě oby­čej­ných oby­va­tel Bridgeportu udě­lá pode­zře­lé.
JEDINÁ ŠANCE [LA ÚLTIMA]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Všechny epi­zo­dy na jed­nou

2. pro­si­nec

Seriál Jediná šan­ce vyprá­ví pří­běh Candely, mla­dé ženy, kte­rá pra­cu­je v logis­tic­ké fir­mě a taj­ně tou­ží stát se zpě­vač­kou. Její život se změ­ní v oka­mži­ku, kdy ji v baru usly­ší zpí­vat Fede Ariza, ředi­tel vel­ké nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti. Tentýž večer se Candela setká s Diegem, býva­lým spo­lu­žá­kem ze střed­ní ško­ly, kte­rý usi­lu­je o to stát se pro­fe­si­o­nál­ním boxe­rem. Jejich ces­ty se tak spo­jí, spo­leč­ně pro­ží­va­jí zkla­má­ní, ilu­ze, lás­ku i přá­tel­ství.
GRIFFINOVI [FAMILY GUY]

21. ŘADA I 6 epi­zod najed­nou

7. pro­si­nec

 

Seriál Griffinovi nepře­stá­vá bavit své odda­né fanouš­ky břit­kým humo­rem, tref­ný­mi paro­di­e­mi, neo­by­čej­nou ani­ma­cí a ori­gi­nál­ní orchest­rál­ní hud­bou. Od své­ho uve­de­ní si mezi fanouš­ky zís­kal kul­tov­ní sta­tus a jeho hlav­ní hvězda, mlu­ví­cí mimi­no, se sta­la jed­nou z nej­slav­něj­ších tele­viz­ních postav všech dob.

TEN NÁŠ BLÁZEN [THIS FOOL]

PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Všechny epi­zo­dy najed­nou

21. pro­si­nec

 

Julio Lopez je tři­cát­ník, kte­rý ješ­tě stá­le žije s rodi­či, se svou pří­tel­ky­ní cho­dí s pře­stáv­ka­mi už od střed­ní a najde si jakou­ko­li zámin­ku, aby se vyhnul řeše­ní vlast­ních pro­blé­mů. Julio pra­cu­je v nezisko­vé orga­ni­za­ci Hugs Not Thugs, kte­rá se zabý­vá nápra­vou gan­g­te­rů. Zde se dostá­vá do kon­flik­tu se svým star­ším bra­tran­cem Luisem, býva­lým čle­nem gan­gu, kte­rý prá­vě vyšel z věze­ní a nastě­ho­val se k Juliovi a jeho rodi­ně.

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY: RODRICK JE KING [DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES]

2. pro­si­nec I PŮVODNÍ FILM DISNEY+

 

Bláznivé neple­chy úzkost­li­vé­ho a ke kata­stro­fám náchyl­né­ho smo­la­ře Grega Heffleyho pokra­ču­jí, a ten­to­krát se točí kolem jeho kom­pli­ko­va­né­ho vzta­hu se star­ším bra­t­rem Rodrickem. Greg nyní čelí jed­né z dosud nej­vět­ších výzev, pře­žít víkend o samo­tě s Rodrickem a dodr­žo­vat ros­tou­cí seznam pra­vi­del.

NOC V MUZEU: KAHMUNRAH ZNOVU POVSTÁVÁ [NIGHT AT THE MUSEUM: KAHMUNRAH RISES AGAIN]

9. pro­si­nec I PŮVODNÍ FILM DISNEY+

 

Nick Daley jde v otco­vých sto­pách coby noč­ní hlí­dač v ame­ric­kém Přírodopisném muzeu a je pro­to obe­zná­men se sta­ro­by­lou deskou, díky kte­ré po zápa­du slun­ce vše v muzeu oží­vá. Když ale unik­ne šíle­ný panov­ník Kahmunrah, je to prá­vě Nick, kdo musí muze­um zachrá­nit jed­nou pro­vždy.

Sváteční stre­a­mo­vá­ní

Koukáte během svát­ků rádi na své oblí­be­né seri­á­ly? Disney+ nabí­zí všech­ny epi­zo­dy seri­á­lů Chirurgové, 24 hodin, Zoufalé man­žel­ky, Skandál, Taková moder­ní rodin­ka, Nová hol­ka, Jak jsem potkal vaši mat­ku, Scrubs: Doktůrci, Ošklivka Betty a mno­ha dal­ších!

 

Co nás čeká v roce 2023

Nový rok nabíd­ne před­pla­ti­te­lům Disney+ spous­tu nové tele­viz­ní zába­vy – tře­ba true cri­me mini­sé­rii Představujeme vám Chippendales, nový seri­ál Fleishman v prů­švi­hu, kde se hlav­ních rolí ujmou Jesse Eisenberg a Claire Danes, původ­ní brit­ský kome­di­ál­ní seri­ál Neobyčejná od tvůr­ců Na muš­ce, nové řady seri­á­lů MandalorianLoki, a mno­hem víc!

NOVINKY PRÁVĚ VČAS NA VÁNOCE
MARVEL STUDIOS UVÁDÍ: STRÁŽCI GALAXIE - SVÁTEČNÍ SPECIÁL [STUDIO MARVEL PRESENTS GUARDIANS OF THE GALAXY: HOLIDAY SPECIAL]
PŮVODNÍ SPECIÁL DISNEY+

25. lis­to­pad

SANTA CLAUSOVI [THE SANTA CLAUSES]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+

K dis­po­zi­ci již nyní

RODINKA NA VÍKEND: VÁNOČNÍ SPECIÁL [WEEK-END FAMILY: CHRISTMAS SPECIAL]
PŮVODNÍ SPECIÁL DISNEY+

9. pro­si­nec

VŠUDE DOBŘE, SÁM DOMA NEJLÍP [HOME SWEET HOME ALONE]
PŮVODNÍ FILM DISNEY+

2. pro­si­nec

MISTŘI SNĚHU [BEST IN SNOW]
PŮVODNÍ SPECIÁL DISNEY+

K dis­po­zi­ci již nyní

LOUSKÁČEK V HIP HOP STYLU [THE HIP HOP NUTCRACKER]
PŮVODNÍ FILM DISNEY+

25. lis­to­pad

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Uč se barvy s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se barvy s kouzelným kolečkem Vychovávat a učit dítě novým věcem je nelehká věc. Kdyby tak měl rodič občas kouzelné kolečko. Zatočil by a světe div se, dítě by umělo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako houby, […] Posted in Recenze knih
  • Životní příběh Jamese Cromwella: Od divadelního herce po nečekaný triumf ve filmu Babe a jeho pohled na nominaci na Oscara27. ledna 2024 Životní příběh Jamese Cromwella: Od divadelního herce po nečekaný triumf ve filmu Babe a jeho pohled na nominaci na Oscara James Cromwell se narodil v Los Angeles, ale vyrůstal na Manhattanu, vystudoval Middlebury College a Carnegie-Mellon University a je synem filmového režiséra Johna Cromwella a herečky Kay […] Posted in Zajímavosti
  • Zajímavosti k filmu Auta30. června 2006 Zajímavosti k filmu Auta     Do režisérského křesla se vrací John Lasseter se snímkem Auta po několikaleté přestávce - jeho posledním režijním počinem byl snímek Toy Story 2: Příběh hraček z roku 1999. […] Posted in Články
  • Život je hledání2. července 2019 Život je hledání Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Spiral: From the Book of Saw (2021)30. ledna 2022 Spiral: From the Book of Saw (2021) Tentokrát se ve smrtících pastích ocitne několik zkorumpovaných policistů…Detektiv Zeke Banks dělá na oddělení vražd. Mezi svými kolegy není moc oblíbený, protože před léty práskl […] Posted in Horory
  • CELOTÁBOROVÉ HRY4. prosince 2017 CELOTÁBOROVÉ HRY Doba, kdy program na dětských táborech byl tvořen systémem“zabavit děti v oddílech“ a „občas se sejít při celotáborové akci jako je sportovní odpoledne nebo táborák“, je už dávno pryč. […] Posted in Recenze knih
  • Marokánky13. srpna 2013 Marokánky Hromada oříšků a sušeného ovoce spojená pouze banánem. Na kurzu mi to nevěřili, ale opravdu to drží a nic se po upečení nerozpadne. Nejlepší marokánky s domácí čokoládovou polevou - […] Posted in Domácí rady
  • Komiks 13321. srpna 2019 Komiks 133 Posted in Komiks
  • Fritt vilt III (2010)22. prosince 2012 Fritt vilt III (2010) Již potřetí se vydáme do blízkosti zasněžených norských hor, ale tentokrát budeme sledovat zoufalý boj o přežití, který se bude odehrávat uprostřed hlubokých lesů a šance na přežití je […] Posted in Horory
  • BARRANDOV A ZAHRANIČNÍ FILM28. listopadu 2017 BARRANDOV A ZAHRANIČNÍ FILM Křest knihy - 27. 11. 2017 https://youtu.be/Mxyl4bt-pM4 Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30967 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72529 KB. | 25.05.2024 - 20:32:35