Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Co je nového v prosinci na Disney+

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
word image 338618 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda v Londýně, seri­á­ly Lovci pokla­dů: Na hra­ně his­to­rie nebo Hardyho chlap­ci.  Premiérově se před­sta­ví také 34. řada oblí­be­né­ho seri­á­lu Simpsonovi, 21. řada nemé­ně oblí­be­ných Griffinových, nové epi­zo­dy seri­á­lů Willow, Santa Clausovi, American Horror Story, a mno­ho dal­ších.
Dostupnost obsa­hu se může v jed­not­li­vých zemích lišit a může se změ­nit. Obsah níže je plat­ný v době vydá­ní.
SIMPSONOVI
34. ŘADA I 6 epi­zod najed­nou

14. pro­si­nec

Simpsonovi, nejdéle vysí­la­ný seri­ál tele­viz­ní his­to­rie. V úvod­ním dílu 34. řady se Homer za kaž­dou cenu sna­ží doká­zat, že není hloupý, a roz­hod­ne se vyře­šit pří­pad ze zoo zmi­ze­lé žel­vy. Uvidíte také dvo­ji­tou dáv­ku „Speciálních čaro­děj­nic­kých dílů“, bude to popr­vé v his­to­rii seri­á­lu, kdy budou během jed­né sezó­ny dva „Speciální čaro­děj­nic­ké díly“. Jedním z nich bude paro­die fil­mu To, kde zlé­ho klau­na Pennywise ztvár­ní Šáša Krusty.
VRAŽDA V LONDÝNĚ [SEE HOW THEY RUN]
14. pro­si­nec I FILM
V lon­dýn­ském West Endu 50. let se náh­le zasta­ví plá­ny na fil­mo­vou ver­zi diva­del­ní­ho hitu poté, co je zavraž­děn jeden z klí­čo­vých čle­nů štá­bu. Když se pří­pa­du ujmou svě­tem una­ve­ný inspek­tor Stoppard (Sam Rockwell) a sna­ži­vá začá­teč­ni­ce stráž­ni­ce Stalkerová (Saoirse Ronan), ocit­nou se oba v zapekli­té záha­dě v oká­za­le špi­na­vém diva­del­ním pod­svě­tí a vyšet­řu­jí záhad­nou smrt na vlast­ní nebez­pe­čí.
LOVCI POKLADŮ: NA HRANĚ HISTORIE [NATIONAL TREASURE: EDGE OF HISTORY]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Premiérově 2 epi­zo­dy, nové epi­zo­dy po týd­nu

14. pro­si­nec

Život Jess Valenzuelové pře­vrá­tí naru­by tajem­ný cizi­nec, kte­rý jí poskyt­ne sto­pu ke sta­le­té­mu pokla­du, kte­rý by mohl sou­vi­set s jejím dlou­ho mrt­vým otcem. Jess se vydá­vá se svý­mi přá­te­li po sto­pách ukry­tých ame­ric­kých arte­fak­tů, na ces­tě musí pře­chyt­ra­čit obchod­ní­ka se sta­ro­žit­nost­mi a vyhrát závod o to, kdo dřív obje­ví nej­vět­ší poklad v his­to­rii. Zároveň má šan­ci odha­lit prav­du o minu­los­ti své rodi­ny.
HARDYHO CHLAPCI [THE HARDY BOYS]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Celé dvě řady najed­nou

14. pro­si­nec

Rodinná tragé­die donu­tí bra­t­ry Franka a Joea Hardyovy pře­stě­ho­vat se na léto z vel­ko­měs­ta do rod­né­ho měs­teč­ka svých rodi­čů. Ale to, o čem se domní­va­li, že bude nud­ným létem v malém měs­teč­ku, se sta­ne něčím úpl­ně jiným, když je pohl­tí otco­vo taj­né vyšet­řo­vá­ní a ze všech zdán­li­vě oby­čej­ných oby­va­tel Bridgeportu udě­lá pode­zře­lé.
JEDINÁ ŠANCE [LA ÚLTIMA]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Všechny epi­zo­dy na jed­nou

2. pro­si­nec

Více na Kritiky.cz
Holka na hlídání - Holka na hlídání - Recenze 10.12.2007 ...
Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ...
Osamělý svobodný muž – 32 ...
O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě il...
Perníkový táta - Série 3 3. řada: 85 % Začíná se stávat zvykem, že každá Breaking Bad série začíná zlehka, pomal...
Seriál Jediná šan­ce vyprá­ví pří­běh Candely, mla­dé ženy, kte­rá pra­cu­je v logis­tic­ké fir­mě a taj­ně tou­ží stát se zpě­vač­kou. Její život se změ­ní v oka­mži­ku, kdy ji v baru usly­ší zpí­vat Fede Ariza, ředi­tel vel­ké nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti. Tentýž večer se Candela setká s Diegem, býva­lým spo­lu­žá­kem ze střed­ní ško­ly, kte­rý usi­lu­je o to stát se pro­fe­si­o­nál­ním boxe­rem. Jejich ces­ty se tak spo­jí, spo­leč­ně pro­ží­va­jí zkla­má­ní, ilu­ze, lás­ku i přá­tel­ství.
GRIFFINOVI [FAMILY GUY]

21. ŘADA I 6 epi­zod najed­nou

7. pro­si­nec

 

Seriál Griffinovi nepře­stá­vá bavit své odda­né fanouš­ky břit­kým humo­rem, tref­ný­mi paro­di­e­mi, neo­by­čej­nou ani­ma­cí a ori­gi­nál­ní orchest­rál­ní hud­bou. Od své­ho uve­de­ní si mezi fanouš­ky zís­kal kul­tov­ní sta­tus a jeho hlav­ní hvězda, mlu­ví­cí mimi­no, se sta­la jed­nou z nej­slav­něj­ších tele­viz­ních postav všech dob.

TEN NÁŠ BLÁZEN [THIS FOOL]

PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+ I Všechny epi­zo­dy najed­nou

21. pro­si­nec

 

Julio Lopez je tři­cát­ník, kte­rý ješ­tě stá­le žije s rodi­či, se svou pří­tel­ky­ní cho­dí s pře­stáv­ka­mi už od střed­ní a najde si jakou­ko­li zámin­ku, aby se vyhnul řeše­ní vlast­ních pro­blé­mů. Julio pra­cu­je v nezisko­vé orga­ni­za­ci Hugs Not Thugs, kte­rá se zabý­vá nápra­vou gan­g­te­rů. Zde se dostá­vá do kon­flik­tu se svým star­ším bra­tran­cem Luisem, býva­lým čle­nem gan­gu, kte­rý prá­vě vyšel z věze­ní a nastě­ho­val se k Juliovi a jeho rodi­ně.

DENÍK MALÉHO POSEROUTKY: RODRICK JE KING [DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES]

2. pro­si­nec I PŮVODNÍ FILM DISNEY+

 

Bláznivé neple­chy úzkost­li­vé­ho a ke kata­stro­fám náchyl­né­ho smo­la­ře Grega Heffleyho pokra­ču­jí, a ten­to­krát se točí kolem jeho kom­pli­ko­va­né­ho vzta­hu se star­ším bra­t­rem Rodrickem. Greg nyní čelí jed­né z dosud nej­vět­ších výzev, pře­žít víkend o samo­tě s Rodrickem a dodr­žo­vat ros­tou­cí seznam pra­vi­del.

Více na Kritiky.cz
Útěk na venkov-zelené kopce, voňavé louky a spousta psí lásky Máte rádi cestování? Milujete romány Julie Caplinové? Chtěla bych se s vámi podělit o svůj...
Microsoft Store jde po vzoru Epic Games Store a od vývojářů si nyní bude brát 12% provizi, vyplaceno bude 88%. Původní dohoda kt... Microsoft Store jde po vzoru Epic Games Store a od vývojářů si nyní bude brát 12% provizi, vyp...
#1994: Jan Zajíc - 50 % Jan ZajícVydalo nakladatelství Albatros v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 48 stran a prod...
Baby Driver [70%] Edgar Wright patří mezi adorované tvůrce, kteří si i s rostoucí filmografií zvládají dr...
Texaský masakr motorovou pilou: příliš mnoho masakru, příliš málo Texasu v rebootu Netflixu Autobus plný mileniálních městských slizounů, kteří se vydali do texaského města duchů s ...
NOC V MUZEU: KAHMUNRAH ZNOVU POVSTÁVÁ [NIGHT AT THE MUSEUM: KAHMUNRAH RISES AGAIN]

9. pro­si­nec I PŮVODNÍ FILM DISNEY+

 

Nick Daley jde v otco­vých sto­pách coby noč­ní hlí­dač v ame­ric­kém Přírodopisném muzeu a je pro­to obe­zná­men se sta­ro­by­lou deskou, díky kte­ré po zápa­du slun­ce vše v muzeu oží­vá. Když ale unik­ne šíle­ný panov­ník Kahmunrah, je to prá­vě Nick, kdo musí muze­um zachrá­nit jed­nou pro­vždy.

Sváteční stre­a­mo­vá­ní

Koukáte během svát­ků rádi na své oblí­be­né seri­á­ly? Disney+ nabí­zí všech­ny epi­zo­dy seri­á­lů Chirurgové, 24 hodin, Zoufalé man­žel­ky, Skandál, Taková moder­ní rodin­ka, Nová hol­ka, Jak jsem potkal vaši mat­ku, Scrubs: Doktůrci, Ošklivka Betty a mno­ha dal­ších!

 

Co nás čeká v roce 2023

Nový rok nabíd­ne před­pla­ti­te­lům Disney+ spous­tu nové tele­viz­ní zába­vy – tře­ba true cri­me mini­sé­rii Představujeme vám Chippendales, nový seri­ál Fleishman v prů­švi­hu, kde se hlav­ních rolí ujmou Jesse Eisenberg a Claire Danes, původ­ní brit­ský kome­di­ál­ní seri­ál Neobyčejná od tvůr­ců Na muš­ce, nové řady seri­á­lů MandalorianLoki, a mno­hem víc!

NOVINKY PRÁVĚ VČAS NA VÁNOCE
MARVEL STUDIOS UVÁDÍ: STRÁŽCI GALAXIE - SVÁTEČNÍ SPECIÁL [STUDIO MARVEL PRESENTS GUARDIANS OF THE GALAXY: HOLIDAY SPECIAL]
PŮVODNÍ SPECIÁL DISNEY+

25. lis­to­pad

SANTA CLAUSOVI [THE SANTA CLAUSES]
PŮVODNÍ SERIÁL DISNEY+

K dis­po­zi­ci již nyní

RODINKA NA VÍKEND: VÁNOČNÍ SPECIÁL [WEEK-END FAMILY: CHRISTMAS SPECIAL]
PŮVODNÍ SPECIÁL DISNEY+

9. pro­si­nec

VŠUDE DOBŘE, SÁM DOMA NEJLÍP [HOME SWEET HOME ALONE]
PŮVODNÍ FILM DISNEY+

2. pro­si­nec

MISTŘI SNĚHU [BEST IN SNOW]
PŮVODNÍ SPECIÁL DISNEY+

K dis­po­zi­ci již nyní

LOUSKÁČEK V HIP HOP STYLU [THE HIP HOP NUTCRACKER]
PŮVODNÍ FILM DISNEY+

25. lis­to­pad

Více na Kritiky.cz
Spectre Jak jsem četl hodnocení a komentáře, trochu jsem se toho obával, a když jsem film viděl, hodn...
Vojtěch Kubašta: Mistře trojrozměrných knih a tvůrce betlémů Od roku 1919 žil v Praze. V roce 1938 dostudoval architekturu na ČVUT v Praze, jeho pedagogy byli ...
Ecce homo Homolka: komedie o české rodině na nedělním výletě Ecce homo Homolka je první díl trilogie o rodině Homolkových, kterou natočil režisér a scená...
Ratatouille - i malá myš může být Michelinským kuchařem Oscarem oceněný režisér Brad Bird a vypravěčští mistři z Pixar Animation Studios uvádějí...
Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden v...

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,35296 s | počet dotazů: 307 | paměť: 70558 KB. | 29.11.2023 - 19:26:15