Kritiky.cz > Recenze knih > Spolčení ničemů

Spolčení ničemů

nicema
nicema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Celý pří­běh začí­ná odstar­to­vá­ním sérií bru­tál­ních vražd mla­dých dívek, jež mají jed­no spo­leč­né, a to stej­nou znač­ku v podo­bě *e. Znamení, kte­ré se  obje­vu­je na obě­tech nási­lí nebo v jejich bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti a nikdo netu­ší, co to zna­me­ná. Vše nasvěd­ču­je tomu, že se jed­ná o séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý sadis­tic­ky zná­sil­ňu­je a usmr­cu­je kor­pu­lent­ní dív­ky. 

Tedy aspoň do doby, než se podob­né vraž­dy nezač­nou obje­vo­vat sou­čas­ně i na něko­li­ka mís­tech Evropy. To je pak zřej­mé, že pacha­te­lů musí být hned něko­lik, ne jenom jeden, a navíc se i pro­dle­vy mezi jed­not­li­vý­mi zlo­či­ny stá­le více zmen­šu­jí.

Pro fran­couz­skou poli­cii začí­ná doslo­va sou­boj s časem, pro­to­že kro­mě bes­ti­ál­ně zavraž­dě­ných dívek dochá­zí i k jiným krva­vým zlo­či­nům jako je vyvraž­dě­ní celé rodi­ny nebo str­če­ní náhod­ných ces­tu­jí­cích pod roz­je­tý vlak. Vlna nási­lí se nekon­t­ro­lo­va­tel­ně šíří napříč nejen Francií, ale i do jiných čás­tí Evropy.

Případů se ují­má par­ta šikov­ných lidí v čele s Alexisem Timéém a jeho zapá­le­né kole­gy­ně Ludivine Vancekrové. Oba spo­leč­ně sle­du­jí sto­py zlo­čin­ců a sna­ží se zís­ka­né indi­cie slo­žit dohro­ma­dy.

Při vyšet­řo­vá­ní se však vel­mi záhy dostá­va­jí do sle­pé ulič­ky. Možná i pro­to se Alexis obra­cí na nej­lep­ší­ho kri­mi­no­lo­ga v důcho­du - Richarda Mikelise, aby jim pomohl pří­pad vyře­šit, zasta­vit šíří­cí se vlnu nási­lí a dopad­nout všech­ny vra­hy.

Alexis dou­fá, že od staré­ho a zku­še­né­ho mazá­ka zís­ká nejen „nestran­ný“ pohled na epi­de­mii šíří­cí­ho se nási­lí, ale i radu, jak se ve vyšet­řo­vá­ní posu­nout dál. Podaří se ho pře­svěd­čit, aby jim pomohl?

Richard Mikelis byl napros­to mimo­řád­ný. Svými zna­lost­mi, zau­je­tím, schop­nost­mi a úspě­chy byl spíš lite­rár­ní hrdi­na než odbor­ník. Mikelis však ode­šel do důcho­du, pro­to­že tahle prá­ce člo­vě­ka žere zevnitř. Aby člo­věk poro­zu­měl nási­lí, musí ho nasát do sebe a ono se v něm poma­lu roz­lé­zá, naka­zí mu celý sys­tém myš­le­ní, zabar­ví jeho poci­ty, ovliv­ní jeho před­sta­vy, je to zkrát­ka straš­ný svin­stvo. A Mikelis nechtěl vycho­vá­vat svo­je děti s tako­vý­mi myš­len­ka­mi v hla­vě, a pro­to ode­šel do důcho­du.

Zkušený kri­mi­no­log Richard Mikelis moc dob­ře ví, že zlo a nási­lí je jako dro­ga, a varu­je vyšet­řo­va­te­le, že ten­to­krát může jít o spik­nu­tí devi­an­tů, pedo­fi­lů, psy­cho­pa­tů a všech vyvrhe­lů spo­leč­nos­ti, kte­ré v jejich jed­ná­ní neo­sla­bu­je jejich empa­tie a lid­ské cítě­ní.

Podaří se jim odha­lit, kdo tahá za pomy­sl­né nit­ky „Spolčení niče­mů“? Co všech­no budou muset dát v sáz­ku, aby odstra­ni­li všech­ny vra­hy a zame­zi­li zlu šířit vlnu nási­lí dále ve spo­leč­nos­ti?

Proto měj­te vždy na pamě­tí!
„Nepodceňujte moc, kte­rou vlád­ne nási­lí. Občas člo­vě­ka dože­ne k nero­zum­ným činům. Řídí se hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný­mi záko­ni­tost­mi, kte­ré odpo­ru­jí logi­ce a zdra­vé­mu rozu­mu.“
Kniha Spolčení niče­mů, ostat­ně jako všech­ny kni­hy geni­ál­ní­ho auto­ra Maximea Chattama, jsou sto­pro­cent­ní záru­kou kva­lit­ní­ho čte­ní. Celý pří­běh je vel­mi čti­vý a plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů, dopl­ně­ný o vel­mi detail­ní popis jed­not­li­vých bru­tál­ních vražd. 
Na můj vkus mož­ná až moc detail­ní, plné sadis­mu a nechut­ných zvrá­ce­nos­tí. Popravně někte­ré čás­ti mi nedě­la­ly moc dob­ře na žalu­dek a nej­ra­dě­ji bych je při čte­ní úpl­ně pře­sko­či­la a vypus­ti­la, ale to bych se prav­dě­po­dob­ně ochu­di­la o samot­ný záži­tek ze čte­ní a mož­ná i násled­né­ho rozuz­le­ní děje samot­né­ho pří­bě­hu.
Děj kni­hy je nato­lik bra­vur­ně pro­pra­co­va­ný, že do posled­ní chví­le netu­ší­te, jaké vyvr­cho­le­ní  děje na vás v závě­ru kni­hy čeká. Když už si mys­lí­te, že je po všem, autor vás oka­mži­tě vyve­de z omy­lu....
Máte-li tedy chuť si pře­číst kni­hu, kte­rá vás doslo­va čap­ne a nepus­tí, je „Spolčení niče­mů“ ta správ­ná vol­ba.
Název: Spolčení niče­mů
Autor: Maxime Chattam
Překladatel: Tomáš Havel
Vydala GRADA Publishing, a.s.
První vydá­ní, Praha 2021
Počet stran: 446
ISBN: 978-80-7625-141-0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35644 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72187 KB. | 22.04.2024 - 13:37:37