Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Frank Langella: Elegance a komplexita v jeho nezapomenutelné interpretaci Drákuly

Frank Langella: Elegance a komplexita v jeho nezapomenutelné interpretaci Drákuly

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Frank Langella ztvár­nil titul­ní posta­vu Drákuly na jeviš­ti během broadwa­yské­ho obno­ve­ní v roce 1977 a za svůj výkon byl nomi­no­ván na cenu Tony. Langella o své inter­pre­ta­ci Drákuly jed­nou řekl: „Nehraju ho jako ghúla, ze kte­ré­ho se ježí vla­sy. Je to šlech­tic, ele­gant­ní muž s vel­mi slo­ži­tým pro­blé­mem, muž s jedi­neč­ným a výraz­ným soci­ál­ním pro­blé­mem. Musí mít krev, aby mohl žít, a je nesmr­tel­ný.“

Přes počá­teč­ní oba­vy, zda bude v roli pokra­čo­vat, byl pře­svěd­čen, aby si zahrál po boku Laurence Oliviera v násled­né fil­mo­vé ver­zi z roku 1979, kte­rou reží­ro­val John Badham. Existovaly dvě pod­mín­ky, na kte­rých Langella při při­je­tí role trval: Zaprvé, že ve fil­mu nebu­dou žád­né scé­ny s tesá­ky (pro­hlá­sil, že pova­žu­je za kom­pli­ment, když je fanouš­ci toho­to fil­mu stej­ně komen­tu­jí), a zadru­hé, že Langella nebu­de jako Drákula dělat žád­nou komerč­ní pro­pa­ga­ci.

Langella trpí oční vadou zva­nou nystag­mus, kte­rá způ­so­bu­je mimo­vol­ný pohyb očí. Producenti si byli vědo­mi, že by to moh­lo sní­žit hro­zi­vost, kte­rou byl scho­pen v roli ztvár­nit, ale přes­to ho obsa­di­li, pro­to­že věři­li v jeho cel­ko­vou pre­zen­ta­ci na plát­ně, kte­rá roli zvlád­ne. V mno­ha scé­nách je vidět, že se jeho oči pohy­bu­jí nepra­vi­del­ně, zatím­co v jiných scé­nách je lze pozo­ro­vat, jak je udr­žu­je v kli­du, ať už silou vůle, nebo tím, že se sou­stře­dí na objek­ty v dál­ce.

Langella se čas­to vyja­d­řo­val, že mu muži poté, co ho vidě­li jako Drákulu na jeviš­ti nebo na plát­ně, čas­to říka­li: „Páni, moje žena se se mnou ten večer milo­va­la, když vidě­la Drákulu.“ A tak se sta­lo. (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší, Franku Langello!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51696 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72408 KB. | 22.05.2024 - 03:30:40