Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > První Vánoce s Disney+

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let od pre­mi­é­ry, nebo oblí­be­né Vánoční kole­dy s Jimem Carreym, je na Disney+ spous­tu dal­ších fil­mů a seri­á­lů, kte­ré jsou jako stvo­ře­né pro vánoč­ní poho­du. Vybere si kaž­dý.

Dostupnost obsa­hu se může v jed­not­li­vých zemích lišit a může se změ­nit. Obsah níže je plat­ný v době vydá­ní.

Premiéra
SIMPSONOVI A BOCELLIOVI VE FELIZ NAVIDAD, od 15. pro­sin­ce

Pro fanouš­ky seri­á­lu Simpsonovi při­chá­ze­jí letos Vánoce dří­ve! V nad­chá­ze­jí­cím krát­kém fil­mu pře­kva­pí Homer Marge tím nej­lep­ším dár­kem, neza­po­me­nu­tel­ným vystou­pe­ním ital­ské oper­ní super­star Andrey Bocelliho a jeho 25letého syna Mattea a 10leté dce­ry Virginie.  Exkluzivně jen na Disney+.

Tak tro­chu jiné Vánoce
VÁNOČNÍ FLÁM [IT’S A WONDERFUL BINGE], od 16. pro­sin­ce

Stejně jako v původ­ním fil­mu se i toto pokra­čo­vá­ní ode­hrá­vá v blíz­ké budouc­nos­ti, kde je zaká­zá­no pít a brát dro­gy, s výjim­kou jed­no­ho slav­né­ho dne zná­mé­ho jako flám. Letos ten­to den zázrač­ně při­pa­dá na Vánoce. Nové svá­teč­ní dob­ro­druž­ství bude plné kou­zel­ných pří­bě­hů, chytla­vých pís­ni­ček, stop-motion ani­ma­cí a drog! Spoustu drog! Veselý flám!

Nalaďte se na Vánoce
Chcete  letos   zku­sit něco jiné­ho než kap­ra nebo řízek? Zkuste recep­ty Donny Hay. Ukáže vám své nej­lep­ší tipy a tri­ky na doko­na­lou vánoč­ní tabu­li.
Zazpívejte si nej­zná­měj­ší vánoč­ní hity s Michaelem Bublém, Pink, Katy Perry nebo BTS.
Buďte svěd­ky spo­lu­prá­ce nábo­žen­ské komu­ni­ty, archi­tek­tů, věd­ců a his­to­ri­ků při vzác­ném úsi­lí o obno­vu stav­by chrá­ní­cí Kristův hrob v Jeruzalémě.
Jak se z nej­kou­zel­něj­ší­ho mís­ta na svě­tě sta­ne nej­vá­noč­něj­ší mís­to na svě­tě? Whoopi Goldbergová vás zave­de do záku­li­sí Disney par­ků během svá­teč­ních pří­prav.
Další novin­ky v pro­sin­ci
Hudební spe­ci­ál Jen lás­ka a tisíc pís­ní k 10. výro­čí od uve­de­ní latin­sko­a­me­ric­ké­ho hitu Violetta na Disney Channel. Tini spo­leč­ně s dal­ší­mi hvězda­mi původ­ní­ho seri­á­lu, včet­ně Jorge Blanca, spo­leč­ně zazpí­va­jí pís­ně, kte­ré si své­ho času zís­ka­ly fanouš­ky i v Česku.

K dis­po­zi­ci již nyní

První část původ­ní tri­lo­gie Brahmāstra vyprá­ví o spo­le­čen­stvu Brahmāsh, kte­ré po gene­ra­cích strá­ží bož­ské ast­ry (zbra­ně), jež byly vytvo­ře­ny ve sta­ro­vě­ké Indii a ukry­ty před zra­ky svě­ta. Seznamte se s počát­kem prv­ní­ho původ­ní­ho indic­ké­ho fil­mo­vé­ho vesmí­ru Astraverse.

K dis­po­zi­ci již nyní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09766 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71923 KB. | 24.06.2024 - 16:06:17