Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > 19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
plakat festival indickeho filmu 2022
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku Festivalu indic­ké­ho fil­mu. Festival pro­běh­ne od 12. do 15. říj­na tra­dič­ně v praž­ském Světozoru.

„Když jsme před deva­te­nác­ti lety popr­vé pro­mít­li pět bolly­wo­od­ských fil­mů čes­ké­mu pub­li­ku, tím teh­dy nej­po­pu­lár­něj­ším žánrem byly tzv. masa­la movies,“ říká Radim Špaček, reži­sér a umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu. Jak je vše­o­bec­ně zná­mo, masa­la zna­me­ná směs růz­ných koře­ní a zmí­ně­ným fil­mům se tak říka­lo, pro­to­že obsa­ho­va­ly vše­mož­né ingre­di­en­ce - roman­ci, napě­tí, humor, pís­nič­ky s taneč­ní­mi čís­ly i povin­ný hap­pyend. „Někomu to mož­ná při­pa­da­lo jako dort od pej­ska a kočič­ky, ale záro­veň byly ty fil­my neu­vě­ři­tel­ně pes­t­ré a nepo­do­ba­ly se niče­mu jiné­mu po celém svě­tě,“ dodá­vá s úsmě­vem Špaček. „Po téměř dvou deká­dách se změ­nil samot­ný Bollywood, změ­nil se i způ­sob, jakým se k nám fil­my dostá­va­jí a jak je vní­má­me. Dalo by se říct, že se okli­kou vra­cí­me k prin­ci­pu masa­ly - nabíd­ka naše­ho sou­čas­né­ho fes­ti­va­lu je roz­ma­ni­tá, jako kdy­si bývá­va­ly ty nej­ú­spěš­něj­ší bijá­ky,“ pokra­ču­je. Během exis­ten­ce fes­ti­va­lu se totiž v pro­gra­mu napev­no usa­di­ly i fil­my jiných žánrů a regi­o­nů – např. doku­men­ty, expe­ri­men­tál­ní, arto­vé, queer, soci­ál­ně kri­tic­ké, ben­gál­ské, tamil­ské, nepál­ské, dokon­ce i pákistán­ské.

Náš fes­ti­val je jako bon­bo­ni­é­ra - nikdy nevíš, co ochut­náš, ale u nás si vybe­re kaž­dý,“ uza­ví­rá svou pozván­ku jeden ze zakla­da­te­lů fes­ti­va­lu. Tímto spo­je­ním se také odka­zu­je na jeden z fes­ti­va­lo­vých hitů - těšit se totiž může­te na zbru­su nový bolly­wo­od­ský rema­ke Forresta Gumpa (Laal Singh Chaddha)! Kromě hvězdy Aamira Khana, kte­rý se před­sta­ví v hlav­ní roli, se ve svých fil­mech dále před­sta­ví i dal­ší bolly­wo­od­ské hvězdy, jako napří­klad Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Rajkumar Rao nebo Ayushmann Khurrana a dal­ší. Velkým hitem bude jis­tě i indic­ký kan­di­dát na cenu za Nejlepší cizo­ja­zyč­ný film nad­chá­ze­jí­cích Oscarů (Poslední fil­mo­vé před­sta­ve­ní).

Atmosféru Indie bude po dobu koná­ní fes­ti­va­lu dopro­vá­zet napří­klad indic­ké jíd­lo nebo nabíd­ka tra­dič­ní­ho nápo­je „masa­la chai“. K indic­ké kul­tu­ře neod­mys­li­tel­ně pat­ří tanec, pro­to v pátek 14. říj­na pro­běh­ne tra­dič­ní Bollywood par­ty ve Futurum Music Club v cen­t­ru Prahy.

Festival má také face­boo­ko­vou udá­lost, kam se s blí­ží­cím se ter­mí­nem při­spí­va­jí zají­ma­vos­ti a detai­ly k fil­mům: www.facebook.com/events/3141233872806549

Festival indic­ké­ho fil­mu

12. – 15. 10. 2022

Praha, Kino Světozor, www.kinosvetozor.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97702 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69516 KB. | 07.12.2023 - 04:17:35