Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí

Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí

CaptainAmerica1
CaptainAmerica1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kapitán Amerika pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší super­hr­di­ny. Jeho domo­vem je „mar­ve­lov­ské“ uni­ver­zum, odkud pochá­zí napří­klad Thor, X-Men nebo tře­ba Iron Man (Stark seni­or se v Kapitánovi tak­též obje­ví).

Kapitán Amerika spat­řil svět­lo svě­ta před sedm­de­sá­ti lety, v roce 1941 vyšlo jeho prv­ní čís­lo, kde je na titul­ní stra­ně vyob­ra­zen jak praští Hitlera. Jeho „mar­ve­láč­tí“ super-kolegové, kte­ří při­šli cca 20 let po něm, ti všich­ni již dosta­li svůj film. (Ne že by Kapitán Amerika jako film do této chví­le nee­xis­to­val. Je tu jis­tý sní­mek z roku 1990, jenž vzni­kl v americko-jugoslávské kopro­duk­ci. Jeho kva­li­ta je ale dosti spe­ku­la­tiv­ní.)

Kapitán Amerika tak čekal sedm­de­sát let, než se ze sta­tic­kých obráz­ků dostal na vel­ké plát­no. Jeho pře­rod z „mrt­vé­ho“ komik­su k akč­ní­mu spek­tá­klu se pove­dl, a zábav­nou podí­va­nou při­chys­tal i pro ty, kte­ří s komik­sem do výraz­něj­ší­ho sty­ku nepři­šli. Do nedáv­na bylo pra­vi­dlem, že pře­pi­sy akč­ních komik­sů nejsou pří­liš kva­lit­ní podí­va­nou. Objevilo se samo­zřej­mě pár výji­mek. Ale z dneš­ní­ho pohle­du i Batman v režii Tima Burtona budí spí­še iro­nic­ký úškle­bek, než že by se nám nad fil­mem tajil dech. (Ve srov­ná­ní s Nolanovou tri­lo­gií pak může v kli­du zaznít i pořád­ný hurón­ský smích.)

Silný rok pro Marvel

Pro Marvel to byl rok 2011 oprav­du vyda­ře­ný. Do kin při­šly tři jejich fil­my. První oprav­du vel­ké nad­še­ní vyvo­lal Thor v režii Kennetha Branagha, kte­rý tak doká­zal, že dobýt Hollywood mu nedě­lá pro­blém. Komiksové lát­ce vne­sl tro­chu shake­spea­rov­ské­ho ducha a stvo­řil film sil­ný jak ve svém vizu­á­lu, tak i s fun­gu­jí­cí­mi dia­lo­gy a uvě­ři­tel­ný­mi posta­va­mi.
Ještě o stu­peň výše, pře­de­vším v pro­pra­co­vá­ní cha­rak­te­rů, se dostal prequel X-Menů. První tří­da doká­za­la, že oprav­du pat­ří mezi špič­ku. Bohužel se ten­to fakt ani zda­le­ka neod­ra­zil v trž­bách, což bylo pro mno­ho lidí vel­kým pře­kva­pe­ním a mír­ným zkla­má­ním.

A na Kapitána Ameriku se čeka­lo poma­lu jako na smi­lo­vá­ní. Vysoké napě­tí při­ná­šel hlav­ně fakt, že bude v kinech bojo­vat s oprav­du sil­ným sou­pe­řem. Svou bitvu vyhrál, tedy ale­spoň tu víken­do­vou. Čaroděje pora­zil. Přesto se ale tako­vé­mu úspě­chu, jaký posled­ní Harry Potter zaží­vá, nemů­že zda­le­ka při­blí­žit.
I když je fanouš­kov­ská základ­na poměr­ně roz­sáh­lá, na Harryho Pottera pros­tě nemá.

První Avenger samo­stat­ně doce­la dob­ře fun­gu­je. I když se komik­so­vé adap­ta­ci snad­ně­ji, než čemu­ko­li jiné­mu, odpouš­tí drob­né logic­ké dír­ky ve scé­ná­ři, nelze se občas nad fil­mem poza­sta­vit a říct si, zda-li to už není poně­kud pře­hna­né.

Supervoják od vedle

Obliba Kapitána pra­me­ní z jeho oby­čej­nos­ti. Steve Rogers, jak zní jeho civil­ní jmé­no, je oby­čej­ný stříz­lík, kte­ré­mu sice nechy­bí kuráž, roz­hod­ně ale pozbý­vá potřeb­nou sva­lo­vou hmo­tu. Takže i když se rád zastá­vá slab­ších, se svou těles­nou schrá­nou toho moc nezmů­že.

Téměř celý život (před osu­do­vou pro­mě­nou) trá­ví ve stí­nu své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da, kte­rý je přes­ný opak Steva. Je sil­ný, ženy k němu vzhlí­ží, doká­že vzbu­dit respekt. Proto není divu, že když se role obrá­tí, Bucky nese náh­lou změ­nu poně­kud ztěž­ka.
Film sta­ví Stevovu nevý­ji­meč­nost dost na odiv. Často vyzdvi­hu­je jeho těles­nou stav­bu, kte­rá se do armá­dy pří­liš neho­dí. Ukazuje ho také jako nesmě­lé­ho ve vzta­hu s žena­mi. (I po své pro­mě­ně v super­vo­já­ka je Steve coby Kapitán Amerika stá­le zakřik­nu­tý a ženy jsou mu pořád jak­si vzdá­le­ny.)
Kapitán Amerika je sym­pa­tic­ká posta­va pře­de­vším díky milé­mu obsa­ze­ní Chrise Evanse do hlav­ní role.  Celou posta­vu ucho­pil jak to šlo nej­lé­pe a stvo­řil hrdi­nu, kte­rý je vyta­žen takřka z lidu. Škoda jen, že se do fil­mu nevměst­nal žád­ný pře­sah, ani mír­ný. Postavy jsou sice líbi­vé, ale půso­bí poně­kud vyprázd­ně­ně.

Snímek navo­zu­je vcel­ku sluš­nou retro atmo­sfé­ru, ve kte­ré se vra­cí­me do 40. let. Celá kon­cep­ce pří­bě­hu je poměr­ně věr­ně zacho­vá­na. Posunout Kapitánovo půso­be­ní někam blí­že do sou­čas­nos­ti by moh­lo půso­bit dost tea­trál­ně. Takže jsme na začát­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy se Adolf  Hitler pokou­ší ovlád­nout celý svět. Není to ale Hitler, kdo je zde nej­vět­ší hroz­bou. Tady je zlo ješ­tě mno­hem vět­ší.

Patetický Red Skull

Red Skull, hlav­ní Nemesis, půso­bí díky dabin­gu jako při­tep­le­ný skop­čák. V ori­gi­nál­ním zně­ní jeho posta­vu zachra­ňu­je pře­de­vším cha­risma Hugo Weavinga, kte­rý i s odpor­nou mas­kou pro­tla­čí na povrch svo­je při­ro­ze­ně démo­nic­ké herec­ké umě­ní.

Kapitán Amerika doko­na­le těží ze všech kře­čo­vi­tých momen­tů. V tako­vých scé­nách při­chá­zí na řadu dob­ře míře­ná hláš­ka, a i když je její funk­ce poně­kud samo­ú­čel­ná, smí­chu se ubrá­nit nelze. Rozhodně nej­lep­ší poznám­ky pada­jí z úst Tommy Lee Jonese, kte­rý si zahrál plu­kov­ní­ka Phillipse.

Proměna oby­čej­né­ho klu­ka v super­vo­já­ka nepro­běh­ne bez pro­blé­mů. Jelikož bylo zamýš­le­no pomo­cí dlou­ho vyví­je­né­ho séra vytvo­řit celou armá­du a ne pou­ze jeden „pro­to­typ“, je Kapitán Amerika vyu­žit k poně­kud jiným úče­lům, než bylo původ­ně v plá­nu. Zapojuje se do boje, ale tro­chu odliš­ným způ­so­bem. Stává se z něj sym­bol, ale pou­ze komerč­ní.

Z reklam­ní­ho pou­ta­če na bitev­ní pole

Z Kapitána Ameriky se stá­vá něco jako potul­ný pro­dej­ce. Posiluje nadě­ji oby­čej­ných lidí, a při té pří­le­ži­tos­ti pro­dá­vá dlu­ho­pi­sy. Kariéra super­hr­di­ny se tak bohu­žel neo­be­jde bez jed­no­ho muzi­ká­lo­vé­ho vystou­pe­ní, kte­ré zabí­rá mno­hem více času, než je ve sku­teč­nos­ti potře­ba.
S Hitlerem si to roz­dá­vá tvá­ří v tvář, bohu­žel jen na pódiu. (A také na strán­kách komik­su, kte­rý mezi­tím začal vychá­zet.)

Nechybí ani roman­tic­ká lin­ka, kte­rá je ale pro dob­ro věci hod­ně okleš­tě­ná a ani v nejmen­ším na ní nesto­jí děj. Působí pou­ze jako okra­jo­vý fakt. Peggy Carterová v podá­ní Hayley Atwell není oby­čej­ná nána, jako je tře­ba Mary-Jane Watsonová ve Spidermanovi. Její mís­to je mezi muži, kde zastá­vá více­mé­ně rov­no­práv­né posta­ve­ní. (A to je na 40. léta, kdy Kapitán vzni­kl hod­ně pokro­ko­vá myš­len­ka.)

Kapitán Amerika je para­dox­ně nej­slab­ší ve svých nejakč­něj­ších momen­tech. Nejenže on sám popí­rá jaké­ko­li fyzi­kál­ní záko­ny, popí­ra­jí to také před­mě­ty kolem něj. Největší záha­dou je jeho štít, kte­rý zřej­mě fle­xi­bil­ně mění vlast­nos­ti a něja­kým zvlášt­ním způ­so­bem pra­cu­je pod­le toho, jak to od něj Kapitán zrov­na vyža­du­je. Takových hni­do­piš­kých pozná­mek by se moh­lo napsat mno­hem více. Ale pro­to­že má Kapitán i svo­je před­nos­ti, může­me nad nelo­gic­ký­mi vývo­ji při­mhou­řit oko. Přeci jen, je to komik­so­vá adap­ta­ce.

Prázdné charaktery a přehršel akce

Největší sla­bi­nou fil­mu je, že se v pod­sta­tě nelze do niko­ho vžít. Psychologie postav hod­ně zao­stá­vá a chy­bí nám moti­va­ce jed­not­li­vých figur. Největší záha­dou je samot­ný Red Skull, kte­rý je vyši­nu­tý, ale my vůbec neví­me proč. Flashbacky osvět­lu­jí­cí jeho pro­mě­nu vypa­da­jí sice půso­bi­vě na oko, ale pří­liš mno­ho nám nepro­zra­dí.

Zlo v něm se po zákro­ku zná­so­bi­lo, ale my neví­me, kde se ono zlo vza­lo. O něco lep­ší je to se Stevem, sice o něm máme před­sta­vu jen jakousi povr­cho­vou, ale víme na čem jsme. A ostat­ní posta­vy se jen tak míha­jí. Ani o Peggy se toho nedo­zví­me mno­ho. V tom je Kapitán Amerika o dost slab­ší než napří­klad X-Men: First Class, kde se posta­vám a jejich moti­va­cím věnu­je o pozná­ní více pro­sto­ru.

Kapitán Amerika: První Avenger tak půso­bí jako hod­ně dob­rý start k chys­ta­ným Avengers, kte­ří svět­lo svě­ta spat­ři­li na jaře roku 2012. Závěr fil­mu je tedy zřej­mě jed­na z nej­lep­ších scén ve sním­ku vůbec. Především díky náh­lé­mu zje­ve­ní Samuela L. Jacksona, kte­rý Kapitánovi ozná­mí, že byl sedm­de­sát let mimo. (V komik­su je mimo „pou­hých“ pade­sát let.)
Tvůrci Kapitána Ameriky si ale šikov­ně pora­di­li s tím, že by lec­cos moh­lo budit mír­né roz­pa­ky. Ze svých nej­vět­ších sla­bin udě­la­li před­nos­ti a doká­ží se na svo­je dílo podí­vat z nad­hle­du a s not­nou dáv­kou sebe­i­ro­nie. Proto je Kapitán Amerika kou­ka­tel­ný, mís­ty i dost vtip­ný a umír­ně­ně roman­tic­ký.


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Captain America: První Avenger na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36138 s | počet dotazů: 254 | paměť: 73115 KB. | 21.02.2024 - 10:47:35