Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?

Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Co kdy­by se mís­to Stevea Rogerse (mlu­ví Josh Keaton) sta­la super­vo­já­kem Peggy Carter (mlu­ví Hayley Atwell)?

Doposud jsme se dočka­li 24 fil­mů ze stá­je Marvel Cinematic Universe + pro­za­tím 3 seri­á­lů, kte­ré skon­či­li na Disney+ a jsou na fil­mo­vé uni­ver­zum výraz­ně napo­je­né. To je pří­klad i nové­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu What If...?, kte­rý pře­de­vším rea­gu­je na závěr seri­á­lu Loki a před­sta­vu­je alter­na­tiv­ní rea­li­ty pří­bě­hů, kte­ré jsou ze ze všech dosa­vad­ních Marvel fil­mů zná­mé. První série láká na 9 epi­zod, při­čemž ta prv­ní si poklá­dá otáz­ku: Co by se sta­lo, kdy­by byla Peggy Carterová prv­ním Avengerem?

Menší dosa­vad­ní pro­blém je v tom, že je tem­po mož­ná až pří­liš rych­le a kvů­li epi­zo­dám, kte­ré trva­jí půl­ho­di­nu není moc času pro poma­lej­ší budo­vá­ní pří­bě­hu. Dost mož­ná pro to ani ovšem není důvod. Znalci záplet­ky prv­ní­ho Captaina Ameriky si budou pře­de­vším vší­mat toho, co je v téhle alter­na­tiv­ní rea­li­tě vše jinak (je toho dost) a díky pozor­nos­ti tvůr­ců na detai­ly se sku­teč­ně vra­cí­me k iko­nic­kým momen­tům v pozmě­ně­né podo­bě.

Jsou tam vel­mi úsměv­ná pomrk­nu­tí na fil­my ze svě­ta Marvel Cinematic Universe, kte­ré těží z toho, že v téhle alter­na­tiv­ní rea­li­tě je všech­no tak tro­chu jinak. Jsou to při­tom chyt­rá pomrk­nu­tí, kte­rá sku­teč­ně berou důraz na to, že je nyní mož­né abso­lut­ně coko­liv, což nám ješ­tě více potvr­dí násle­du­jí­cí epi­zo­dy seri­á­lu.

Nedá se říct, že by měli všich­ni her­ci vylo­že­né nadá­ní pro dabing, přes­to ovšem navrá­ti­vší hvězdy z fil­mů jako Hayley Atwell, Sebastian Stan nebo Dominic Cooper odvá­dí sluš­nou prá­ci. Všichni her­ci se z MCŮ fil­mů nevra­cí, to ovšem nezna­me­ná, že by Marvel nena­šel pove­de­nou náhra­du. Takový Chris Evans se nevrá­til pro zopa­ko­vá­ní si role Stevea Rogerse, jeho náhra­da v podo­bě hla­so­vé­ho vete­rá­na Joshe Keatona ovšem zní jako Chris Evans a při poslou­chá­ní jeho hla­su se ve finá­le roz­díl hle­dá sku­teč­ně těž­ko.

Watcher Jeffreyho Wrighta pro­za­tím sku­teč­ně slou­ží pou­ze jako vypra­věč, kte­rý nemů­že, nechce a nehod­lá zasa­ho­vat do jed­not­li­vých pří­bě­hů z alter­na­tiv­ních rea­lit, jeho vypra­věč­ský hlas ovšem k oné záhad­né enti­tě parád­ně sedí.

Do alter­na­tiv­ní rea­li­ty se navíc doká­že zapo­jit fakt, že je Peggy Carter žena, což všem čle­nům armá­dy úpl­ně nevo­ní a zvláš­tě v momen­tě, kdy se z ní sta­ne super­vo­ják, kte­rý má pomoc Americe vyhrát vál­ku. Tahle femi­nis­tic­ká rovi­na sice ve finá­le v prv­ní epi­zo­dě What If...? nemá tako­vý pro­stor, pře­ce jen ovšem potě­ší, že si v tomhle ohle­du tvůr­ci uvě­do­mi­li, co za násled­ky by prav­dě­po­dob­ně měla trans­for­ma­ce Peggy Carer v super­vo­já­ka.

Animace půso­bí dojmem, že se co nej­ví­ce sna­ží při­blí­žit komik­sům a půso­bí vel­mi dob­ře. V jis­tých momen­tech se sice uka­zu­jí její slab­ší chvil­ky, jinak je ovšem ani­mo­va­ná strán­ka vel­mi vyda­ře­ná a půso­bí vlast­ně tak tro­chu svě­že. Navíc se sku­teč­ně poda­ři­lo, aby posta­vy z What If...? při­po­mí­na­li hra­né ver­ze jed­not­li­vých postav a pře­de­vším v jeden moment před­sta­ví What If...? napros­to skvě­lou akč­ní sek­ven­ci, kte­rá doká­že, že se díky ani­ma­ci budou moci tvůr­ci vyřá­dit v měřít­ku, kte­ré by jim hra­ná podo­ba dost mož­ná ani nedo­vo­li­la.

Celkově se prv­ní epi­zo­da What If...? tro­chu drží zkrát­ka, už tady se ovšem uka­zu­je, že bude celý seri­ál klí­čem k zají­ma­vým nápa­dům, kte­ré můžou tyto alter­na­tiv­ní rea­li­ty při­nést. Díky ani­ma­ci bude mož­né před­vést věci, kte­ré bychom v hra­né podo­bě dost mož­ná vidět nikdy nemoh­li. Navíc se pro­za­tím nešet­ří s pár pře­kva­pe­ní­mi a seri­ál pro­za­tím roz­hod­ně půso­bí kre­a­tiv­ně. Rozhodně je co zlep­šo­vat a snad bude seri­ál kaž­dou epi­zo­dou jen lep­ší, prv­ní epi­zo­da What If...? ovšem seri­ál star­tu­je vyda­ře­ným způ­so­bem. A osob­ně se vlast­ně nemůžu dočkat dal­ší­ho dob­ro­druž­ství Kapitánky Carter......

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01220 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71850 KB. | 29.02.2024 - 15:40:37