Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… Zombie?!

Co kdyby… Zombie?!

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co kdy­by po návra­tu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl nej­vět­ší hroz­bou brz­ký pří­chod Thanose, ale něco úpl­ně jiné­ho?

5. epi­zo­da seri­á­lu What If...? při­chá­zí s pro­slu­lou alter­na­tiv­ní záplet­kou z komik­sů, kde se hrdi­no­vé svě­ta Marvelu sta­nou zom­bí­ky. Prozatím je tak 5. epi­zo­da dost mož­ná nejdi­vo­čej­ší a uka­zu­je, že je ten­to ani­mo­va­ný seri­ál roz­hod­ně klí­čem k zají­ma­vým nápa­dům, kte­ré by na vel­kém plát­ně jen tak prav­dě­po­dob­ně rea­li­zo­vat nešlo. Animace navíc sne­se bru­ta­li­tu, kte­rou zom­bie téma­ti­ka tak nějak auto­ma­tic­ky potře­bu­je (a je jí zde sku­teč­ně dost) a cel­ko­vě je 5. epi­zo­da seri­á­lu What If...? roz­hod­ně dal­ší zají­ma­vou ukáz­kou toho, co vše je v alter­na­tiv­ních svě­tech Marvelu mož­né.

V rám­ci 5. epi­zo­dy je sku­teč­ně odvy­prá­věn zají­ma­vý post- apo­ka­lyp­tic­ký pří­běh, kdy jen zamr­zí, že pří­běh dost mož­ná není dal­ší. Postavy se vra­ce­jí a před­sta­vu­jí se tak v tro­chu jiném svět­le. Peter Parker/Spider-Man napří­klad navá­že zají­ma­vý vztah s Hope van Dyne/Wasp, Vision se též uká­že ve vel­mi zají­ma­vém svět­le. Tyhle alter­na­tiv­ní rea­li­ty sku­teč­ně sne­sou hod­ně a divák nemu­sí být nut­ně závis­lý na tom, co zná z hlav­ní linie MCU.

V jis­tých momen­tech je toho humo­ru mož­ná oprav­du pří­liš. Především v momen­tech, kte­rý by pře­de­vším měli být emo­ci­o­nál­ní. Taková kon­fron­ta­ce Buckyho Barnese a jeho nej­lep­ší­ho pří­te­le Stevea Rogerse v zom­bie for­mě je toho ryzím pří­kla­dem. I návrat jed­né posta­vy v posled­ní tře­ti­ně epi­zo­dy za vel­mi zvlášt­ních pod­mí­nek půso­bí tak tro­chu zvlášt­ně. Přesto se hned něko­lik momen­tů emo­ci­o­nál­ně sku­teč­ně doká­že pro­dat a vět­ši­na postav v této linii se dočká důstoj­né­ho odcho­du.

Opět se nedá nic říct pro­ti ani­ma­ci, kte­rá je na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Hudební moti­vy při­po­me­nou zná­mé moti­vy z Avengers či sólo­vek Ant-Mana, sem tam se obje­ví vylo­že­ný eye-candy závěr. V jis­tých ohle­dech sku­teč­ně doká­že 5. epi­zo­da What If...? při­po­me­nout zná­mé zom­bie fil­my, kde posta­vy ces­tu­jí z bodu A do bodu B a závěr nazna­ču­je, že by tato lin­ka moh­la mít do budouc­na poten­ci­ál. Snad se tedy v budou­cích séri­ích dočká­me.

5. epi­zo­da What If...? není pro­za­tím nej­lep­ší epi­zo­dou seri­á­lu a kva­li­ta­mi se nechy­tá na před­cho­zí epi­zo­du s Dr. Strangem. Přesto si doká­za­la se zají­ma­vým kon­cep­tem vel­mi sluš­ně vyhrát a pro­spě­lo by jí jen více času, více ubrá­ní humo­ru a při­dá­ní tem­něj­ší atmo­sfé­ry. Přesto ovšem dal­ší pove­de­ná zále­ži­tost, kte­rá navíc sto­jí za vidě­ní i díky jed­né zají­ma­vé para­le­le (W+V) s hlav­ní linií Marvel Cinematic Universe......

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64410 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72328 KB. | 20.05.2024 - 21:48:10