Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?

Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co kdy­by se T´Challa (mlu­ví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem mís­to Petera Quilla?

První epi­zo­da What If...? se tak tro­chu drže­la při zemi, dru­há epi­zo­da ovšem při­chá­zí s vár­kou šíle­ných nápa­dů, kte­ré se pro kon­cept toho­hle seri­á­lu vylo­že­ně nabí­zí. Teprve dru­há epi­zo­da koneč­ně uka­zu­je pořád­ný poten­ci­ál, kte­rý je mož­ný pro účel toho­hle seri­á­lu vyu­žit a uka­zu­je, že tvůr­ci nej­spíš hod­la­jí poten­ci­ál vyu­žít v maxi­mál­ním měřít­ku.

S tou­to epi­zo­dou se bohu­žel pojí jed­na smut­ná infor­ma­ce. Jedná se nejen o posled­ní pro­jekt od Marvelu, kdy se Chadwick Boseman obje­ví jako T´Challa, ale cel­ko­vě o jeho posled­ní pro­jekt v jeho kari­é­ře. Je to při sle­do­vá­ní této epi­zo­dy doják, pro­to­že Boseman i za mik­ro­fo­nem dává do téhle role všech­no a záro­veň se poku­sil při­jít s tak tro­chu pozmě­ně­ným hla­sem, kte­rý chtěl dle ředi­te­le Marvel Studios Kevina Feigeho pou­žít i pro Black Panthera 2 v době, kdy se nadá­le počí­ta­lo s Bosemanovou účas­tí. Příběh, kdy se mís­to Petera Quilla sta­ne Star-Lordem prá­vě T´Challa uka­zu­je, že by T´Challa doká­zal v gala­xii vel­ké věci a že jde sku­teč­ně o jed­no­ho z nej­schop­něj­ších hrdi­nů, kte­ré svět Marvel Cinematic Universe před­sta­vil. I když jde o ver­zi z jiné rea­li­ty.

Výkony za mik­ro­fo­nem půso­bí v rám­ci dru­hé epi­zo­dy o pozná­ní lépe. Michael Rooker jako Yondu, Djimon Hounsou jako Korath, Karen Gillan jako Nebula, Josh Brolin jako Thanos, Karen Gillan jako Nebula či Benicio Del Toro jako Sběratel..... všich­ni se vra­cí a někte­ří z nich své posta­vy před­sta­vu­jí ve zce­la jiném svět­le, než by si člo­věk doká­zal před­sta­vit. Především nástup jed­né posta­vy na scé­ny je tak pří­jem­ným způ­so­bem šíle­ný a na maxi­mum vyu­ží­vá kon­cept mul­ti­vesmí­ru, že dru­há epi­zo­da uka­zu­je směr, kte­ré­ho se snad budou držet i nad­chá­ze­jí­cí epi­zo­dy.

První díl What If...? v pod­sta­tě pře­vy­prá­věl děj Captaina Ameriky: Prvního Avengera s jiným pro­ta­go­nis­tou a pár dějo­vý­mi obra­ty, děj dru­hé epi­zo­dy What If...? ovšem roz­hod­ně nekrá­čí ve sto­pách děje prv­ních Strážců Galaxie. I zde se pocho­pi­tel­ně dočká­me odka­zů na pár iko­nic­kých momen­tů, pře­de­vším v dru­hé polo­vi­ně se ovšem dru­há epi­zo­da vydá­vá svým smě­rem, kdy dora­zí pár pře­kva­pe­ní, eas­ter eggů a i finá­le, kte­ré nazna­čí, že jsme tuhle rea­li­tu nevi­dě­li napo­sle­dy. Což je i vzhle­dem k její­mu poten­ci­á­lu roz­hod­ně zají­ma­vá infor­ma­ce.

I ani­ma­ce je v pří­pa­dě dru­hé epi­zo­dy o pozná­ní pře­svěd­ču­jí­cí a výraz­něj­ší. Tvůrci nadá­le dodr­žu­jí vzhled postav z fil­mů, kom­bi­na­ce 2D a 3D ani­ma­ce půso­bí vel­mi pěk­ně a i v těch akč­ních scé­nách se obje­vu­jí zají­ma­vé nápa­dy. Sólové dob­ro­druž­ství Star-Lorda v podá­ní Chadwicka Bosemana je vlast­ně tak super, že bych se osob­ně nebrá­nil hra­né­mu spin-offu. Nebo ale­spoň tomu, aby se díky mul­ti­vesmí­ru tahle vari­an­ta obje­vi­la v hra­ných fil­mech. Což je díky sko­nu Chadwicka Bosemana bohu­žel nemož­né.

Druhá epi­zo­da What If...? pře­svěd­či­la o pozná­ní sil­ně­ji než prv­ní díl a doka­zu­je, že je tenhle seri­ál klí­čem k divo­kým a hod­ně zají­ma­vým věcem. Jakmile dojde na úvod závě­reč­ných titul­ků a věno­vá­ní Chadwicka Bosemana, jed­na kapi­to­la Marvelu se defi­ni­tiv­ně uza­ví­rá. Chadwick Boseman se nejdří­ve skr­ze Občanskou vál­ku a násled­ně sólov­ku Black Panthera pro­je­vil jako jas­ná cas­tingo­vá výhra, kte­rá měla na to, aby se v násle­du­jí­cích letech stá­la jed­nou z před­ních tvá­ří Marvelu. A i když už ho nikdy ve svě­tě Marvelu neu­vi­dí­me, Boseman nezů­sta­ne zapo­me­nut. A jeho defi­ni­tiv­ní teč­ka za jeho ces­tou v rám­ci této epi­zo­dy What If...? je pří­jem­nou ukáz­kou toho, co vše ješ­tě mohl Boseman v nad­chá­ze­jí­cích letech Marvelu nabíd­nout. Potěší tak ale­spoň infor­ma­ce, že by se měl Bosemanův T´Challa obje­vit ješ­tě ve třech epi­zo­dách prá­vě What If...?

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
  • Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí16. dubna 2021 Captain America: První Avenger má vtip i grády, přesto mu něco chybí Kapitán Amerika patří mezi nejoblíbenější superhrdiny. Jeho domovem je „marvelovské“ univerzum, odkud pochází například Thor, X-Men nebo třeba Iron Man (Stark senior se v Kapitánovi taktéž […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32383 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72120 KB. | 13.04.2024 - 09:19:33