Kritiky.cz > Recenze knih > Co si brouká louka

Co si brouká louka

9788026221234
9788026221234
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky Daniely Krolupperové? Hledáte milý pří­běh o kvě­ti­nách i les­ní víle? Tak prá­vě vám je urče­na pohád­ka s názvem Co si brou­ká lou­ka, kte­rou vydal Portál letos v Praze. 

Lesní paní při­jde při prud­ké bouř­ce o per­lo­vý náhr­del­ník, kte­rou na Lesní krá­lov­ství poslal zlý čer­nok­něž­ník. Malý Matyášek se při bouř­ce ztra­til a dozví­dá se, že Lesní krá­lov­na při­šla o per­ly a on se roz­hod­ne je najít. Jedna z perel je scho­va­ná v kvě­tu, tu kte­rou Matyášek hle­dá. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly najde­te něko­lik otá­zek, díky kte­rým si ově­ří­te, zda jste pozor­ně čet­li, ale i správ­né odpo­vě­dě­li. Na začát­ku kapi­to­ly je obrá­zek rost­li­ny se zají­ma­vost­mi o ní. Podaří se Matyáškovi najít ztra­ce­né per­ly? Jaké dob­ro­druž­ství při­tom zaži­je? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te do napí­na­vé­ho čte­ní. Čeká vás pří­běh plný dob­ro­druž­ství, ale dozví­te se i mno­ho zají­ma­vos­tí o kvě­ti­nách a růz­ných rost­li­nách. Příběh je určen před­ško­lá­kům, ale i dětem mlad­ší­ho škol­ní­ho věku a nejen jim.

Čeká vás pohád­ko­vý pří­běh o boji dob­ra se zlem. Jaké kvě­ti­ny zde může­te poznat? Především sasan­ku haj­ní, zvo­nek luč­ní, chr­pu luč­ní, smol­nič­ku obec­nou, jetel luč­ní, ale i bod­lák obec­ný, kopre­ti­nu bílou, kohou­tek luč­ní, také i tře­zalku a psár­ku luč­ní. Květin je oprav­du mno­ho, kaž­dý si vybe­re tu svou oblí­be­nou.

Kniha se mně moc líbi­la a čet­la se mně vel­mi dob­ře. Mám moc ráda kni­hy Daniely Krolupperové. Její oso­bi­tý styl psa­ní mě vždyc­ky zahře­je u srdíč­ka, poba­ví i potě­ší. Nikdy nechy­bí dob­ro­druž­ství a kla­sic­ký model pohá­dek tak­též ne. Líbí se mně, že se autor­ka věnu­je kvě­ti­nám, kte­ré děti mohou běž­ně potká­vat při pro­cház­kách a výle­tech. Tuto kni­hu si klid­ně mohou vzít s sebou na výlet, hle­dat kvě­ti­ny a záro­veň si při pře­stáv­ce pře­číst kou­sek pří­bě­hu a pro­ží­vat tak dob­ro­druž­ství spo­leč­ně s malým Matyáškem. Díky této kni­ze a jejím kon­t­rol­ním otáz­kám si své zna­los­ti mohou ově­řit, zda dob­ře poslou­cha­li.

Kniha je urče­na dětem od 5 let.

Ukázka z kni­hy:

Už jen pět perel a les bude zachrá­ně­ný, pomys­lel si spo­ko­je­ně Matyáš.

Pomalu krá­čel mezi mohut­ný­mi stébly trav zpát­ky do nit­ra lou­ky. Tady na okra­ji nerost­la trá­va tak hus­tě, tak­že na zem dopa­dal dosta­tek svět­la a ces­ta byla pří­jem­něj­ší. Kdypak se mi asi ozve dal­ší víla? Uvažoval Matyáš.

Jenomže nikdo se neo­zý­val. Matyášek tedy zatím hle­dal sám. Když tady trá­va ros­te řid­če­ji, moh­la se tu per­la doce­la dob­ře kutá­let, napadlo ho. Půjdu tudy a uvi­dím. Po chví­li si začal zve­dat vítr.

Zlověstně se opřel do sté­bel trav a ston­ků kvě­tin. Louka kolem Matyášek se poma­lu dala do pohy­bu. Nad hla­vou se mu roz­hý­bal obrov­ský zele­ný chrám.

Tráva šus­ti­la, ale malič­ké­mu Matyášovi to při­pa­da­lo jako tem­ný hukot. Chlapec se pole­kal. Co když mě vez­me vítr? A odne­se někam dale­ko? To ne.

Rychle roz­tá­hl ruce a poku­sil se něče­ho chy­tit. Ale vítr ho str­hl dřív, než sti­hl obe­jmout sto­nek psár­ky a při­mknout se k němu.

 

Několik slov autor­ce:

Daniela Krolupperová je pře­kla­da­tel­ka ze sever­ských jazy­ků a spi­so­va­tel­ka. Za dět­ské kni­hy dosta­la mno­ho oce­ně­ní (Zlatou stu­hu, Cenu kni­hov­ní­ků, Cenu uči­te­lů a dal­ší. V Portále jí vyšla řada titu­lů, mimo jiné Zákeřné keře, Jde sem lesem, Mizící hmy­zí­ci, Polární pohád­ka, Sněhová víla a dal­ší.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Eva Chupíková se věnu­je kniž­ní ilu­stra­ci, autor­ským kni­hám a digi­tál­ní gra­fi­ce. S nakla­da­tel­stvím Portál spo­lu­pra­cu­je pra­vi­del­ně na mno­ha dět­ských kni­hách.

Autorka: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Eva Chupíková

Žánr: čes­ká pró­za, belet­rie, lite­ra­tu­ra pro děti

Vydáno: 2024, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2123-4

Knihu může­te kou­pit zde:

Dětská lite­ra­tu­ra | Co si brou­ká lou­ka | Nakladatelství Portál (portal.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68558 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71973 KB. | 22.07.2024 - 22:15:43