Kritiky.cz > Recenze knih > Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení

Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení

152148 Lvicek z kastanku Roznovska Grada 350 0 fit
152148 Lvicek z kastanku Roznovska Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma prv­ňáč­ka, kte­rý se už nemů­že dočkat, až půjde po prázd­ni­nách do ško­ly? Hledáte hez­ký pří­běh, kte­rý zahře­je u srdíč­ka? Kniha Lvíček z kaštán­ku se bude vašim dětem moc líbit. Jeho autor­kou je Lenka Rožnovská, spi­so­va­tel­ka i zku­še­ná peda­gož­ka si dala s tou­to kni­hou vel­mi zále­žet. Využijete ji i při gene­tic­ké meto­dě čte­ní, kte­rou se někte­ré děti učí v prv­ní tří­dě číst. 

Eliška je prvňač­ka a její nej­lep­ší kama­rád je Kuba. Vždy se do ško­ly loudá. Má moc hod­nou babič­ku Lidušku, kte­rá peče ty nej­lep­ší kolá­če a dědu Jeníka, kte­rý umí opra­vit oprav­du vše mož­né i nemož­né. Elišce moc nejde mate­ma­ti­ka a moc ji to trá­pí. Eliška při ces­tě do ško­ly uvi­dí v kašta­no­vé slup­ce malé­ho ply­šo­vé lvíč­ka Rézu. Ten je oprav­du kou­zel­ný. Má všech­ny lví vlast­nos­ti jako je trpě­li­vost, odva­ha, síla i vytr­va­lost. Díky němu začne Eliška té zpro­pa­de­né mate­ma­ti­ce rozu­mět. Jednu do ško­ly nedo­ra­zí její kama­rád Kuba a Eliška neví proč. Co se ním vlast­ně sta­lo? Kdo mu nako­nec pomů­že? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do zábav­né­ho čte­ní.

Pohádka Lvíček z kaštán­ku je pří­běh o přá­tel­ství, nesmír­né odva­ze i trpě­li­vos­ti, vás zahře­je u srdíč­ka. Kniha se mně vel­mi líbi­la a dopo­ru­čím ji všem dětem, kte­ré tře­ba nera­dy cho­dí do ško­ly, nejde jim mate­ma­ti­ka a kni­ha Lvíček z kaštán­ku jim bude dob­rým pomoc­ní­kem tyto situ­a­ce zvlád­nout. Knihu oce­ní uči­tel­ky prv­ních tříd, kte­ré učí děti číst gene­tic­kou meto­dou, ale i milov­ní­ci knih Lenky Rožnovské. Velmi se mně líbi­lo její obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož já jako malá hol­ka jsem měla potí­že s mate­ma­ti­kou, měli jsme přís­nou paní uči­tel­ku a dodnes si na to vzpo­mí­nám, že se mně nechtě­lo kvů­li tomu do ško­ly, tak jako Elišce. Kdybych si v té době pře­čet­la tuto kni­hu, urči­tě by mně hned bylo lépe. Na titul­ní obál­ce je malý lví­ček Réza a má na hla­vě obal od kašta­nu. Kniha je obo­ha­ce­na milý­mi ilu­stra­ce­mi Dagmar Chládkové. Přiznám se, že vidím tyto ilu­stra­ce popr­vé. Ještě jsem se v žád­né kni­ze s nimi nese­tka­la a musím říci, že se mně moc líbí a k této kni­ze se vel­mi hodí.

Ukázka z kni­hy:

Posmrkla jsem. Zastavila jsem se pod kašta­ny, abych si utře­la slzy. Vím, že se nemá říkat kaštan, ale jíro­vec. Jenomže jíro­vec je div­né slo­vo. Zní jako Jíra, tedy Jirka.

Teď jsem se usmá­la. Představila jsem si strom jir­ko­vec, na kte­rém neros­tou kašta­ny, ale mají Jirkové. Spí v kašta­no­vých slup­kách jako v kolíb­ce.

Juj. Tamhle zpod kašta­no­vé slup­ky vyču­hu­jí vla­sy. Že ono se tam scho­vá­vá klu­či­čí mimi­no!

Rázem jsem zapo­mně­la na své sta­ros­ti. Rychle jsem pře­ku­li­la slup­ku.

To bylo pře­kva­pe­ní! Nenašla jsem kaštan ani klu­ka Jíru, nýbrž lva. Malého, ply­šo­vé­ho lvíč­ka. Byl ako­rát do dla­ně. Měl reza­vou hří­vu, vel­ká očka a tro­chu natr­že­ný ocá­sek.

„Kdo to kdy sly­šel, aby jíro­vec mís­to kašta­nů plo­dil lvy?“ podi­vi­la jsem se.

„A kdo to kdy sly­šel, aby malé hol­ky cho­di­ly do ško­ly v slzách,“ odvě­til ply­šo­vý lev.

Několik slov autor­ce:

Spisovatelka a peda­gož­ka Lenka Rožnovská (* 1972) se věnu­je kniž­ní tvor­bě pře­váž­ně pro děti před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Na Filozofické fakul­tě Slezské uni­ver­zi­ty v Opavě absol­vo­va­la obor Literatura, její doku­men­ta­ce a tvo­ři­vé vyu­ži­tí, na Pedagogické fakul­tě Univerzity Palackého v Olomouci vystu­do­va­la obo­ry Jazyk čes­ký a lite­ra­tu­ra a Základy spo­le­čen­ských věd.

Už v prv­ní tří­dě na dotaz, jaké si zvo­lí povo­lá­ní, odpo­ví­da­la, že bude spi­so­va­tel­kou. Její sen se usku­teč­nil. Dnes má na svém kon­tě něko­lik desí­tek vyda­ných titu­lů. Ve svých pří­bě­zích nešet­ří humo­rem jazy­ko­vým ani situ­ač­ním, ale doká­že se cit­li­vě dotknout i váž­něj­ších témat.

Mezi její nej­ú­spěš­něj­ší kni­hy vyda­né pod znač­kou Bambook pat­ří série vhod­ná pro gene­tic­kou meto­du čte­ní Autíčko Karlík (2015), Panenka Bára (2016), Kocour Josef (2017) a vese­lé pří­ho­dy pro začí­na­jí čte­ná­ře Tatínku, nezlob! (2013).

Kromě lite­ra­tu­ry je pro Lenku Rožnovskou nevy­čer­pa­tel­ným zdro­jem inspi­ra­ce setká­vá­ní s dět­mi a toul­ky pří­ro­dou.

Autorka: Lenka Rožnovská

Ilustrace: Dagmar Chládková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2024, Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2024

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-5214-8

Knihu může­te kou­pit zde:

Lvíček z kaštán­ku - Rožnovská Lenka | Knihy Grada

Více infor­ma­cí o autor­ce:

uvodni_8 Canvas (lenkaroznovska.cz)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29805 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71962 KB. | 22.07.2024 - 21:07:55