Kritiky.cz > Recenze knih > Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech!

Crowleyho tarot v Zrcadle duše. Nové, páté vydání a mrazení v zádech!

Thothuv tarot
Thothuv tarot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když zno­vu vychá­zí ten­to tarot, obchá­zí mne mra­ze­ní v zádech. Jak já tenhle tarot nemám ráda. Navíc, když vím, že o Aleisteru Crowleym byl nedáv­no nato­čen film. Snad štěs­tí, že jsem ho nena­šla zatím v čes­kém zně­ní, ale… urči­tě to bude záži­tek, na kte­rý se neza­po­mí­ná. Ten jeho tarot, kte­rý si ten­to­krát vel­mi vyda­ře­ně, s poko­rou i úctou moder­ní­mu svě­tu vzal do pará­dy Gerd Ziegler, je pořád obetkán tako­vou dáv­kou magie, a to až čer­né magie, že navždy zůsta­ne něčím, co se bude pro­lí­nat taro­to­vým svě­tem…. Pověstný Crowleyho tarot, ze kte­ré­ho ten­to němec­ký psy­cho­log a soci­o­log udě­lal Zrcadlo duše.

A ač se může­te sko­ro bát, co z toho vzejde, musím říci, že… pará­da! Vydařené dílo, kte­ré zacho­vá­vá s úctou his­to­rii, a přes­to doká­že vše pře­lo­žit to řeči, kte­rá oslo­ví i nové nad­šen­ce a lai­ky. Ale opět je to pří­le­ži­tost podí­vat se na samot­né­ho Aleistera Crowleyho. Zní to jako kdy­bych řek­la, na samot­né­ho ďáb­la, a ono bych patr­ně neby­la moc od prav­dy. Stačí se podí­vat na pár doku­men­tů o něm… a něco si o něm pře­číst.

Pojďte se bát také­é­éé… a pak ihned pocho­pí­te, proč ten­to tarot budí tako­vý respekt a proč je už téměř sto let stá­li­cí na taro­to­vém nebi… v dneš­ní době spíš na taro­to­vém trhu: A kdo­ví, zrov­na o něm si mys­lím, že se dal­ších pár desí­tek let udr­ží. Má v sobě totiž něco čer­no­ma­gic­ké­ho.

Tajemný, čer­ný Crowley!

Sám o sobě říkal, že je aro­gant­ní ego­is­ta, hříš­ník bez zábran, mis­tr čer­né magie, pedo­fil, sexu­ál­ní devi­ant, roz­vra­ceč snad všech řádů, kte­ré do té doby byly. Své záko­ny dělal sám, viděl snad až pod  závoj samot­né­ho pek­la. Již za jeho živo­ta byl pova­žo­ván za nej­vět­ší­ho hříš­ní­ka v ději­nách a jed­nou z jeho zálib byla prá­vě magie. Říkal si Bestie 666.

Narodil se 12.10.1875 v přís­ně puri­tán­ské křes­ťan­ské rodi­ně, v sek­tě tzv. Plymouthských bra­trů. Byl přís­ně vycho­ván ve smys­lu tres­ta­jí­cí­ho Boha, kte­rý za veš­ke­ré svět­ské nebo dokon­ce smy­sl­né rados­ti trestal vrže­ním do pla­me­nů pekel­ných. V nich nako­nec našel zalí­be­ní a prá­vě v těch ohních pekel­ných pro­žil s rados­tí a slas­tí celý život. O svém dět­ství dokon­ce napsal kni­hu, kte­rou nazval Světová tragé­die. Po smr­ti otce se odvr­hl od celé rodi­ny a prv­ní sexu­ál­ní zku­še­nos­ti sbí­ral již ve 14 letech s jejich služ­kou. To je na okraj.

Pak už se roz­běh­la jeho kari­é­ra pro­s­to­páš­nos­tí, už v puber­tě sti­hl chy­tit pohlav­ní nemoc a v inter­nát­ních ško­lách měl pověst lehce řeče­no – nevy­hra­ně­né­ho vol­né­ho sexu­ál­ní­ho názo­ru. To mu zůsta­lo po celý život a nikdy se nevy­hý­bal ani sexu­ál­ním zvěr­stvům. Nic ďábel­ské­ho mu neby­lo cizí. Oplývá však obrov­skou inte­li­gen­cí, byť ji pou­ží­vá vel­mi své­ráz­ně. Zakládá své vlast­ní řády, sepi­su­je význam­ná díla novo­do­bé­ho her­me­tis­mu. Významnou sou­čás­tí jeho prak­tik je sexu­ál­ní magie a čer­ná magie. Sám o sobě říká, že je mož­ná čer­ným mágem, ale je zatra­ce­ně dob­rým mágem.  Věnoval se vyvo­lá­vá­ní duchů a komu­ni­ko­val prý tím­to způ­so­bem s mno­ha vliv­ný­mi osob­nost­mi tem­né­ho okul­tis­mu.

Umírá v roce 1947 na ast­ma a selhá­ní srd­ce ve věku 72 let.  Roky před­tím se věno­val ces­to­vá­ní se svou part­ner­kou a pokud by se o něm dalo něco říci poplat­né dneš­ní době, byl to mimo­řád­ně sečte­lý bohém, muž, kte­ré­mu se jen tak kaž­dý do očí podí­vat nemohl. Někdo by ho pova­žo­val za osob­nost, jiný za čiré­ho bláz­na či psy­chic­ky vyši­nu­té­ho člo­vě­ka. Rozhodně nebyl oby­čej­ný a tem­ný otisk, kte­rý tu zane­chal, je dodnes vel­kým sous­tem pro kon­spi­rač­ní teo­re­ti­ky i pro věd­ce a his­to­ri­ky.

Nové vydá­ní taro­tu je cen­né svou nad­ča­so­vos­tí!

Pokud bych měla ten­to tarot za něco pochvá­lit, pak je to ver­va, s jakou se Gerd B. Ziegler zhos­til své­ho úko­lu. Zachoval i tex­ty před­cho­zí dopro­vá­ze­jí­cí autor­ky, Arrien Angeles, a při­ho­dil, zkrá­til, domys­lel, odvo­dil vše, co by moh­lo zají­mat sou­čas­né­ho čte­ná­ře. Zachoval a roz­vi­nul sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi kar­ta­mi a to vše na mini­mu čte­nář­ské­ho pro­sto­ru.

O auto­ro­vi kni­hy:

Nové vydá­ní Crowleyho taro­tu dopro­vo­dil slo­vem psy­cho­log Gerd B. Ziegler, tak­že se navíc v při­lo­že­né kní­žeč­ce dozví­te něco o tom, jak prá­vě on se dívá na sym­bo­li­ku na kar­tě. Velmi pod­nět­né pro poro­zu­mě­ní a musím říci, že to pro mne bylo pocho­pi­tel­něj­ší než tra­dič­ní původ­ní kni­hy.

Gerd B. Ziegler vystu­do­val psy­cho­lo­gii, poli­to­lo­gii, diva­del­ní výcho­vu a reli­gi­o­nis­ti­ku. Již od mlá­dí se zabý­val nej­růz­něj­ší­mi způ­so­by sebe­po­zná­ní. Tarot pou­ží­vá jako brá­nu do hlu­bin vědo­mí. Jeho knih jsou živým úvo­dem do svě­ta taro­tu, při­bli­žu­jí čte­ná­řům mož­nos­ti vyu­ži­tí toho­to podi­vu­hod­né­ho pro­střed­ku k pozná­vá­ní sebe i dru­hých…

V této kni­ze se dozví­te, jak pou­ží­vat, vyklá­dat a hlou­bě­ji pocho­pit Thothův tarot Aleistera Crowleyho. Pomůže vám při prá­ci s kar­ta­mi, jako prů­vod­ce na vašich vnitř­ních cestách, jako uka­za­tel výcho­dis­ka z „neře­ši­tel­ných“ situ­a­cí nebo při obtíž­ném roz­ho­do­vá­ní.

Vydala Synergie Publishing SE, www.andele.cz, 2016


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,85433 s | počet dotazů: 8170 | paměť: 75409 KB. | 14.06.2024 - 21:37:22