Kritiky.cz > Recenze her > Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man: Miles Morales

vlcsnap 2020 11 15 19h59m20s275
vlcsnap 2020 11 15 19h59m20s275
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V nej­no­věj­ším dob­ro­druž­ství v Marvel’s Spider-Man vesmí­ru se tee­nager Miles Morales při­způ­so­bu­je své­mu nové­mu domo­vu, zatím­co jako nový Spider-Man násle­du­je své­ho men­to­ra Petera Parkera. Ale když hro­zí, že nelí­tost­ný boj o moc zni­čí jeho nový domov, cti­žá­dosti­vý hrdi­na si uvě­do­mí, že s vel­kou mocí musí také při­jít vel­ká odpo­věd­nost. Aby zachrá­nil celý New York, musí si Miles nasa­dit mas­ku Spider-Mana a oprav­du si ji vzít za svou...

Pokračování Spider-Mana od Insomniacu bylo v pod­sta­tě jas­nou věcí už od dohrá­ní kam­pa­ně původ­ní hry, s dru­hým pří­růst­kem do téhle nové video­her­ní série je to ale tak tro­chu slo­ži­té a dá se spí­še říct, že je video­hra Spider-Man: Miles Morales spí­še než pokra­čo­vá­ním spin-offem, kte­rý má za cíl pře­de­vším jediné- V plné síle před­sta­vit posta­vu Milese Moralese.

Postava Milese Moralese zase tak dlou­hou komik­so­vou his­to­rii nemá a popr­vé se obje­vi­la tepr­ve v roce 2011, nicmé­ně si za tu dobu zís­ka­la spous­tu fanouš­ků. Osobně jsem měl s hru­bou kostrou popi­su posta­vy Milese Moralese tak tro­chu nešťast­né poci­ty, pro­to­že jsem začal brát Petera Parkera jako iko­nic­kou posta­vu a nedo­ve­dl jsem si před­sta­vit, že by pod mas­kou Spider-Mana doká­zal exis­to­vat kdo­ko­liv jiný. Tenhle hispán­ský chla­pec si ale zís­kal mé srd­ce v ani­má­ku Spider-Man: Paralelní svě­ty a čer­s­tvě po pre­mi­é­ře sním­ku se mi navíc do rukou dosta­la původ­ní Spider-Man hra, kde jsem si tuto posta­vu defi­ni­tiv­ně oblí­bil a konec téhle hry, kte­rý nazna­čil nevy­hnu­tel­ný výcvik od Petera Parkera mě napl­nil vylo­že­nou zvě­da­vos­tí a natě­še­ním na vzá­jem­nou inter­ak­ci obou Spider-Manů.

Na tuhle inter­ak­ci dojde hned v úvod­ní napros­to úžas­né sek­ven­ci, kte­rá napros­to bra­vur­ně Milese Moralese vysti­hu­je jako dosud Spider-Mana v zau­če­ní, kte­rý dle oče­ká­vá­ní chy­bu­je a není ješ­tě tak doko­na­le zave­de­ným ochrán­cem New Yorku jako men­tor. Po úvod­ní sek­ven­ci se ovšem Peter Parker vydá­vá do Evropy (kon­krét­ně do země Symkaria, země ze kte­ré pochá­zí Silver Sable), což pro Milese zna­me­ná jediné- Na pár týd­nů zůsta­ne jedi­ným Spider-Manem v New Yorku a veš­ke­rá spá­sa New Yorku ten­to­krá­te leží na jeho bed­rech!

Na jed­nu stra­nu tak bude člo­věk zkla­mán z fak­tu, že té vzá­jem­né inter­ak­ce mezi dvě­ma Spider-Many není tolik nicmé­ně sce­náris­tic­ké roz­hod­nu­tí, že Peter Parker na vět­ši­nu děje zmi­zí a zůsta­ne pou­ze skr­ze tele­fon­ní hovo­ry a nahra­né holo­gra­my bylo ale to nej­lep­ší mož­né, pro­to­že přes­ně takhle se násled­ně Miles Morales sku­teč­ně sta­ne tím pra­vým Spider-Manem, kte­rý se musí spo­lé­hat jen sám na sebe! Po nedáv­ných drbech o tom, že by měl být v brz­ké době v rám­ci Marvel Cinematic Universe být též před­sta­ven Miles Morales je dle mně celý nástřel pří­bě­hu této video­hry i dost mož­ná nej­lep­ší pro uve­de­ní Milese Moralese do hra­né­ho fil­mo­vé­ho svě­ta a dou­fám, že prá­vě něja­kým podob­ným způ­so­bem se v Marvel Studios při uve­de­ní Milese Moralese vyda­jí.

Druhý Spider-Man od Insomniacu je opět vrchol­ná prá­ce, kte­rá opět má v her­ním svě­tě jen pra­ma­lá kon­ku­ren­ce co se týče kame­ro­vých hrá­tek, nasví­ce­ní, soun­d­trac­ku a hudeb­ní dra­ma­tur­gie (úvod­ní song Where We Come From vám pros­tě uvíz­ne v hla­vě!) a pře­de­vším toho bra­vur­ní­ho scé­ná­ře. Na zvrat před­ve­de­ný v po-titulkové scé­ně původ­ní hry je zde opět jenom navá­zá­no (Insomniac si ho vel­mi prav­dě­po­dob­ně šet­ří do tře­tí­ho titu­lu téhle video­her­ní série, kte­rá už po dvou kous­cíh vel­mi výraz­ně šla­pe na krk sérii Batman: Arkham co se týče kva­li­ty video­her­ních super­hr­din­ských sérii) a sku­teč­ně to celé půso­bí jako spin-offové dob­ro­druž­ství Milese Moralese. Jenomže lep­ší ori­gin pros­tě snad vymys­let nešlo!

Nestihli jste si před vydá­ním dru­hé hry zno­va zahrát původ­ní? Vypařil se vám její děj z hla­vy nebo jste vlast­ně hru vůbec nehrá­li? Vůbec to neva­dí, pro­to­že vám hra už na samot­ném začát­ku nabíd­ne pře­hrát v rych­los­ti shr­nout děj prv­ní­ho fil­mu z pohle­du Milese. Poté jsme už násled­ně uve­de­ni do svě­ta, kte­rý se ode­hrá­vá rok po kon­ci původ­ní hry (a jejich DLC), což zna­me­ná, že už Miles sti­hl za tu dobu zís­kat něja­ký výcvik nebo rady od zku­še­něj­ší­ho Spider-Mana, přes­to prá­vě fakt, že nyní osud celé­ho New Yorku visí na jeho bed­rech dává celé­mu pří­bě­hu nesku­teč­nou váhu a jde dost mož­ná o tu nej­lep­ší lek­ci, kte­rou Miles může dostat.

Spider-Man: Miles Morales není tak dějo­vě vel­ko­le­pý a tuč­ný kou­sek jako původ­ní hra a její pří­běh je krat­ší, obsah je krat­ší a cel­ko­vě se dá Spider-Man: Miles Morales ozna­čit jako tako­vý „ komor­něj­ší“ titul. To ale v tomhle pří­pa­dě roz­hod­ně není uráž­ka. Právě nao­pak jde o pří­jem­nou změ­nu v tom ohle­du, že ten­to­krá­te se nedo­čká­me tuč­né­ho počtu zápo­rá­ků (na ten úkor zase dosta­ne­me méně bos­sů) a cel­ko­vě komor­něj­ší­ho počtu postav, nao­pak díky tomu dostá­va­jí zásad­ní úlo­hy více pro­sto­ru a dostá­va­jí též šan­ci být lépe pro­kres­le­né. Platí to o Milesovi, jeho mat­ce Rio, strýč­ko­vi Aaronovi/Prowlerovi, Milesově nej­lep­ším kama­rá­do­vi Gankovi Lee nebo Milesově nej­lep­ší kama­rád­ce Phin.

Druhá Spider-Man Insomniac hra má stej­ně jako původ­ní hra dva před­ní záporáky- Jeden je ztě­les­ně­ný byz­ny­s­men Simon Krieger, kte­rý jde přes mrt­vo­ly, dru­hý je ale Tinkerer, jehož moti­va­ce a cíle dáva­jí smy­sl a podob­ně jako u původ­ní hry se Miles Morales sna­ží toho­to pro­tiv­ní­ka polid­štit a nepo­psat ho jako čis­té zlo. Především se zde ale neza­po­mí­ná na jed­nu zásad­ní věc- Pravou esen­ci toho co to zna­me­ná, být Spider-Man!

Miles Morales má toho sice s Peterem spous­ty spo­leč­né­ho, roz­hod­ně ale nejsou stej­né cha­rak­te­ry. Přesto stej­ně jako Peter ale Miles Morales svou vel­kou sílu pou­ží­vá v rám­ci vel­ké zod­po­věd­nos­ti a podob­ně jako Spider-Man se sna­ží pro­tiv­ní­kům spí­še pomo­ci, na pokus o likvi­da­ci poté dojde až poz­dě­ji v pří­pa­dě neú­spě­chu. Podobně jako Petera Milese moti­vu­je osob­ní ztrá­ta a pře­de­vším dob­rá výcho­va, kte­rá ho napl­ni­la plnou dáv­kou ide­á­lů. Hra zde výbor­ně pra­cu­je s Milesem jako posta­vou a vzta­hy, kte­ré Miles s ostat­ní­mi posta­va­mi má. Je tu skvě­le vykres­le­ný vztah s jeho mat­kou, s jeho strý­cem, kte­ré­ho potká­vá po dlou­hé době, s jeho kama­rá­dy a cel­ko­vě vše­mi lid­mi, kte­ří pro něj něco zna­me­na­jí. Především ale Miles v této hře musí vystou­pit ze stí­nu původ­ní­ho Spider-Mana. Neustále je ozna­čo­ván jako ten dru­hý Spider-Man nebo Spider-Man mlá­dě, prá­vě tohle Milesovo více­mé­ně sólo­vé dob­ro­druž­ství ale doka­zu­je, že jsou si oba Spider-Manové rov­ni. Hra při­tom v rám­ci celé kam­pa­ně před­vá­dí jak se Miles Morales jak se jako obrán­ce zlo­či­nu zlep­šu­je, jak vyu­ží­vá své spe­ci­fic­ké schop­nos­ti a pře­de­vším jak se defi­ni­tiv­ně na samot­ném kon­ci stá­vá stej­ně výbor­ným Spider-Manem jako Peter Parker. A přes­ně tohle pro mně před­sta­vu­je ten poten­ci­o­nál­ně úžas­ně napl­ně­ný pří­běh, kte­rý jsem cítil už když se původ­ní hra chý­li­la ke kon­ci.

A teď tedy k těm her­ním fak­to­rům: Už ze začát­ku jsem se bál jest­li náho­dou Miles Morales nebu­de úpl­ně to samé jako původ­ní hra. To jest stej­ný engi­ne, stej­né mecha­ni­z­my a tak podob­né. Jenomže naštěs­tí ne! Pohyby a schop­nos­ti Milese Moralese jsou spe­ci­fic­ké a je to vidět jak ve fyzic­ké akci, tak napří­klad i když se Miles Morales hou­pe napříč měs­tem. Nové schop­nos­ti jako je venom­pěst nebo schop­nost zne­vi­di­tel­ně­ní jsou jinak zají­ma­vý­mi nový­mi prv­ky, kte­ré doklá­da­jí fakt, že Miles Morales sku­teč­ně není jen bez­du­chou kopií Petera Parkera.

Vedlejší mise sice na prv­ní pohled půso­bí stej­ně jako v původ­ní hře, i ty jsou ale nahra­ze­ny spe­ci­fic­ký­mi prv­ky. Jak již bylo zmí­ně­no tak samot­ný obsah není tak tuč­ný jako v původ­ní hře, přes­to jsou ale ved­lej­ší mise zábav­né a napří­klad tré­nin­ky s holo­gra­mem původ­ní­ho Spider-Mana jsou dal­ší­mi zají­ma­vý­mi nápa­dy, kte­ré záro­veň slou­ží jako parád­ní tré­nink.

Stejně jako v původ­ní hře máte na výběr z něko­li­ka kos­tý­mů a dokon­ce si může­te zvo­lit i kos­tým z ani­má­ku Spider-Man: Paralelní svě­ty. Tenhle ani­mo­va­ný oblek na prv­ní pohled v gra­fi­ce hry půso­bí zvlášt­ně, přes­to je ale jeden z nej­lep­ších dostup­ných oble­ků a časem si na něj divák zvyk­ne, zvláš­tě když půso­bí nej­ví­ce sty­lo­vě a dají se v něm více­mé­ně před­vá­dět ty nej­lep­ší kous­ky. A pak je tu ješ­tě kočka Spider-Man, kte­rá je pře­kva­pi­vě vel­mi solid­ním par­ťá­kem v akci!

Jde o dal­ší Spider-Man hru, kte­rá se vyrov­ná všem fil­mo­vým zpra­co­vá­ním a doka­zu­je, že jsou chlap­ci z Insomniacu pros­tě mago­ři, kte­ří sice čás­teč­ně podru­hé šláp­li do stej­né řeky, přes­to do ní ale šláply zce­la s novým pří­stu­pem, lep­ším ovlá­dá­ním (kaž­dý střik pavu­či­ny cítí­te ve svém dis­ple­ji..... a je to ama­zing!) a sku­teč­ně napros­tým bra­vur­ním duchov­ním navá­zá­ním na původ­ní hry. Po vzo­ru Batman se vra­cí a Iron Mana 3 vzni­kl úžas­ný vánoč­ní super­hr­din­ský pří­běh, kte­rý se stej­ně jako původ­ní hra sta­ne iko­nic­kým a před­ve­de Milese Moralese v tom nej­lep­ším svět­le. A akč­ní sek­ven­ce s Rhinem nebo akč­ní sek­ven­ce na mos­tě nebo celá závě­reč­ná akč­ní sek­ven­ce záro­veň před­ve­de vrchol­né akč­ní scé­ny ze kte­rých je opět cítit adre­na­lin, napě­tí a a vylo­že­ná husi­na nad tím jak výbor­ný video­her­ní celek vzni­kl.

Celou dobu jsem vlast­ně bojo­val s roz­hod­nu­tím ohled­ně ver­dik­tu a zda dát 4 nebo 5. Nakonec ale dávám plnou pal­bu jed­no­du­še pro­to, že jde o nej­zá­bav­něj­ší hru za hod­ně dlou­hou dobu (doka­zu­je to za mně i fakt, že jsem jí sti­hl dohrát vel­mi rych­le) a opět se tu navíc boří hra­ni­ce toho jak úžas­ně vta­hu­jí­cí může video­her­ní záži­tek být. Spider-Man III od Insomniacu se stá­vá jed­ním z nej­o­če­ká­va­něj­ších video­her­ních titu­lů násle­du­jí­cích let a Miles Morales se snad zde dočká stej­ně tak vel­ké­ho pro­sto­ru jako Peter Parker nebo se snad ale­spoň dočká dru­hé­ho sólo­vé­ho dob­ro­druž­ství. Je to totiž napros­to úžas­ný pro­ta­go­nis­ta a chci ho pros­tě víc......

PS: Vzdání pod­po­ry Black Lives Matter a úžas­ná dojem­ná pocta Chadwicku Bosemanovi je třeš­nič­kou na dor­tu

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Foto: Youtube: VendaliTwo 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43172 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72903 KB. | 22.04.2024 - 07:35:04